T E O L Ó G I A

TÖRTÉNELMI TEOLÓGIA

biblikus irodalom

egyháztörténet

dogmatörténet

patrisztika

egyházi statisztika

RENDSZERES TEOLÓGIA

hittan

apologetika, polemika, irenika, erkölcstan

GYAKORLATI TEOLÓGIA

katekétika

liturgika

homiletika

egyházjog