HONFOGLALcentsS - IRODALOM

- MILLECENTENcentsRIUMI RENDEZVÉNYEK

Egyéb rendezvények: http://www.kfki.hu/mille/mille.html

KONFERENCIcentsK

Magyar Tudományos Akadémia: "Honfoglalás" emlékülés.

Helye: MTA Székház, Díszterem (Bp. V., Roosevelt tér 9. 1. em.)

1996. május 7. 10 óra

Megnyitó: Kosáry Domokos

- Györffy György - Zólyomi Bálint: A Kárpát-medence és

Etelköz képe egy évezreddel ezel[[ordfeminine]]tt.

- Bóna István: A honfoglalás régészete.

Korreferátumok:

- Bálint Csanád: A kora közép-európai steppe régészete és a

9. századi magyarok.

- Éry Kinga: A honfoglaló magyar népesség.

1996. május 7. 14 óra

- Róna-Tas András: A honfoglalás el[[ordfeminine]]zményei.

- Benk[[ordfeminine]] Loránd: Nyelvünk vallomása a honfoglaló

magyarságról.

Korreferátumok:

- Zimonyi István: A kazárok szerepe Kelet-Európában.

- Kiss Lajos: A honfoglalás és a letelepedés a földrajzi

nevek tükrében.

- Török József: Európa egyházi földrajza a Karoling-kor

végén.

1996. május 8. 10 óra

- Zlinszky János: A magyar jogrendszer kialakulásának

kezdetei.

- Kósa László: A magyar m[[ordmasculine]]veltség kezdetei:a rekonstrukció

módszerei és lehet[[ordfeminine]]ségei.

Korreferátumok:

- Kristó Gyula: A honfoglalás a középkori magyar történeti

hagyományban.

Vikár László: Zenei rokonságunk a helyszíni utatások

fényében.

1996. május 8. 14 óra

- Niederhauser Emil: A honfoglalás és a millenium.

- Hofer Tamás: Néprajz és [[ordfeminine]]störténet a millenium idején.

Korreferátumok:

- Marosi Ern[[ordfeminine]]: A honfoglalás a [[ordmasculine]]vészetben.

- Fodor István: A honfoglaláskor régészeti hagyatéka

múzeumainkban.

Somfai László: Bartók és a magyar népzene.

Zárszó: Németh G. Béla

KIcentsLLÿTcentsSOK

- "[[yen]]seinket felhozád..." - A honfoglaló magyarság. Magyar Nemzeti Múzeum (Bp. VIII, Múzeum krt. 14-16.) - december 31-éig.

- Rokonnépek és [[ordfeminine]]shazák. Magyar Néprajzi Múzeum (Bp., V. Kossuth tér 12.) - október 15-éig.

[florin]]J KÖNYVEK

- Györffy György: A magyarok el[[ordfeminine]]deir[[ordfeminine]]l és a honfoglalásról. 4. kiad. /Osiris Tankönyv/ Bp., 1996, Osiris.

- A honfoglalás korának írott forrásai. Olajos Teréz, H. Tóth Imre és Zimonyi István közrem[[ordmasculine]]ködésével szerk. Kristó Gyula. /Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7./ Szeged, 1995.

- A honfoglalás írott forrásai. F[[ordfeminine]]szerk. Györffy György. /A honfoglalásról sok szemmel/ Bp., 1996, Balassi.

- Korai magyar történeti lexikon, 9-14. század. Szerk. Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc. Bp., 1994.

- Kristó Gyula: Magyar honfoglalás - honfoglaló magyarok. Bp., 1996, Kossuth.

- László Gyula: Ex libris. Mesterségem: régész. Bp., 1996, Szabad Tér Kiadó.

- Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei. Szerk. Hofer Tamás. Bp., 1995, Balassi.

- Makkay János: A magyarság keletkezése. 2. átdolg., b[[ordfeminine]]v. kiad. /A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 48./ Szolnok, 1994.

- Róna-Tas András: A magyarság korai története. (Tanulmányok). /Magyar [[yen]]störténeti Könyvtár 9./ Szeged, 1995.

- Váczy Péter: A magyar történelem korai századaiból. /História Könyvtár. Monográfiák 5./ Bp., 1994.

TANULMcentsNYOK, CIKKEK A MILLECENTENcentsRIUM ALKALMcentsB[[sterling]]L

- Benk[[ordfeminine]] Elek: "...egy sajátosan lesz[[ordmasculine]]kített Pannonia értelmezés". A honfoglalás a mai román történetírásban: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1416-1432

- Berta centsrpád: Magyarok a steppe országútján. (Törzsek és törzsnevek): Szeged 1996:1 pp. 4-9.

- Carne, Simon - Bak János: "...az újonnan érkez[[ordfeminine]] csoport vegyes etnikumú és többnyelv[[ordmasculine]] volt". A honfoglalás képe az angol-amerikai szakirodalomban: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1478-1484.

- Csurka István: Honfoglalás: Havi Magyar Fórum 4:1(1996) pp. 2-6.

- Domokos Mátyás: centszsiai [[ordfeminine]]sanya - európai nevel[[ordfeminine]]anya. T[[ordmasculine]]n[[ordfeminine]]dések Illyés Gyula centsrpád-verse nyomán: Somogy 24:2(1996) pp. 102-109.

- Dümmerth Dezs[[ordfeminine]]: Honfoglalás és fejedelemség. centslmos és centsrpád szerepe a magyarság történetében: Somogy 24(1996) pp. 131-138.

- Egri-Szilágyi Imre: centsrpád és a onfoglalók: Tanító 34:1(1996) p. 2.

- Enyedy György: Az ezeréves Pannonhalma: Havi Magyar Fórum 4:3(1996) pp. 78-79.

- Éry Kinga: A honfoglalók és utódaik: História 18:2(1996) pp. 25-26.

- Gedai István: A honfoglalók pénzei: Valóság 39:3(1996) pp. 56-59.

- Györffy György: A magyarság néppé válásának kérdése - más szemszögb[[ordfeminine]]l: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 403-407.

- Györffy György: A népesség: História 18:2(1996) pp. 17-18.

- Halminé Bartó Anna: Ezredéves emlékm[[ordmasculine]]vek a történelmi Magyarország hét pontján: Honismeret 24:1(1996) pp. 3-15.

- Halminé Bartó Anna: Milleniumi krónika, anno 1896: Honismeret 24(1996) pp. 3-6.

- Honfoglalásaink. László Gyulával beszélget Beke György: Somogy 24(1996) pp. 110-119.

Illyés Gyula: centsrpád: Somogy 24:(1996) pp. 99-101.

- Jankovics Marcell: A jel ereje: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 18-19.

- Kanyar József: Királyi kanászok és szakácsok a középkori Somogyban. Somogy 24(1996) pp. 161-165.

- Kádár Márta: Lehel körtje megszólalt: Élet és Tudomány 51(1996) pp. 523-525.

- Keresztury Dezs[[ordfeminine]]: Millenium plusz száz év: Somogy 24(1996) pp. 97-98.

- Kiszely István: [[yen]]störténeti mozaikok: Somogy 24(1996) pp. 150-155.

- Kopátsy Sándor: Miért épp nekünk sikerült?: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 16-17.

- Kordos László: A honfoglalók természeti ööröksége: Élet és Tudomány 51(1996) pp. 387-389.

- Kosáry Domokos: A honfoglalás emléke: História 18:2(1996) pp. 3-7.

- Kovacsics József: A történeti demográfia válaszai és nyitott kérdései az centsrpád-kor népességszámára vonatkozóan: Demográfia 38(1995) pp. 142-170, 1 térk.

- Kristó Gyula: Hányan voltak a honfoglalók?: História 18:2(1996) pp. 19-22.

- Kubinyi András: A korai centsrpád-kor gazdasági fejl[[ordfeminine]]désének kérd[[ordfeminine]]jelei: Valóság 39:3(1996) pp. 60-65.

Valóság 39:3(1996) pp. 60-65.

- László Gyula: Kett[[ordfeminine]]s honfoglalás?: História 18:2(1996) pp. 27-29.

- Maár Ferenc Géza: A honfoglalás(ok) nyomai a magyar helynevekben: Magyar Szemle U. F. 4:4(1995)

- Maár Ferenc Géza: Az "avar" megtelepülés szaporodó kérd[[ordfeminine]]jelei: Magyar Szemle U. F. 5:1(1996) pp. 82-89.

- Makkay János: Keletr[[ordfeminine]]l jöttünk ide, a Kárpátoktul le az Al-Dunáig. (1.) Ötezer év néz le ránk: Havi Magyar Fórum 4:2(1996) pp. 63-66.

- Makkay János: Keletr[[ordfeminine]]l jöttünk ide, a Kárpátoktul le az Al-Dunáig. (2.) Hunor ága hún fajt nemzett, Magyaré a magyar nemzet: Havi Magyar Fórum 4:3(1996) pp. 71-75.

- Mészáros István: A magyar iskola jubileuma: Somogy 24(1996) pp. 151-161.

- Móricz Zsigmond a milleniumról: Honismeret 24:2(1996) p. 12.

- Niederhauser Emil: A honfoglalás értékelése a szomszédos nemzetek történetírásában: História 18:2(1996) pp. 30-33.

- Niederhauser Emil: "...megosztották az addig egységes szláv területet". A honfoglalás a lengyel, a cseh és a szlovák történeti irodalomban: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1404-1415.

- Olajos Teréz: A Kárpát-medence népei a honfoglalás el[[ordfeminine]]tt: Szeged 1996:2 pp. 4-9.

- Palády-Kovács Attila: Honfoglalás és néprajz: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 416-422.

- Pálosfalvi Tamás: A Kárpát-medence és Európa 895 körül: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 6-7.

- Rácz centsrpád: A középkori magyar királyság intézménye. Interjú Engel Pállal: Rubicon 6:55-56(1996) pp. 4-7.

- Régi elhunyt id[[ordfeminine]]k. Arany János, Gárdonyi Géza, Ady Endre, Király István, Tüskés Tibor, Herczeg Ferenc, Kodolányi János, László Gyula, Várkonyi Nándor írása. Antológia): Somogy 24(1996) pp. 166-175.

- Rimóczi Gábor - R. Hamar Márta: A galgóci tarsolylemez díszítésének eredetér[[ordfeminine]]l: Antik Tanulmányok 39:1-2(1995) pp. 133-138.

- Róna-Tas András: Krónikák, évkönyvek, szájhagyomány: História 18:2(1996) pp. 22-24

- Róna-Tas András: A néppé válás az újabb kutatások tükrében: ^G GeMagyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 408-415.

- Róna-Tas András: Kérdések a honfoglaló magyarságról: Romániai Magyar Szó 1996. ápr. 11.

- Róna-Tas András: Kik vagyunk? - Népünk fekete doboza: Magyar Hírlap 1996. febr. 15.

- Soós István: "veszedelmesebb és hevesebb ellenfelet a történelem nem ismer". A német történetírás honfoglalás-képe: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1462-1477.

- Soós István: A "hunok harmadik hada". A francia történetírás honfoglalás-képe: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1485-1493.

- Susarin, V. A.: "...a félnomád magyar törzsek állandó mozgásban voltak": Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1449-1453.

- Szabolcs Ottó: "...és helyet harcoltak ki maguknak a nagy magyar Alföldön". Külföldi tankönyvek a magyar honfoglalásról és államalapításról: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1499-1511.

- Szádeczky-Kardoss Samu: Menandros Protéktór és az onogurok: Antik Tanulmányok 39:1-2(1995) pp. 123-126.

- Szász Zoltán: Honfoglaló magyarok és román történészek: História 18:2(1996) pp. 33-34.

- Szegedi László: A magyar törzsrendszer képlete: Valóság 39:3(1996) pp. 49-55.

- Székely György: Népmaradványok a Kárpát-medencében: História 18:2(1996) pp. 8-12.

^ - Székely Zsolt: A Barcaság múltja a régészet tükrében: Honismeret 24:2(1996) pp. 6-10.

- Sz[[ordfeminine]]cs Zoltán: Millecentenáriumi beszélgetés dr. Gedai Istvánnal: Havi Magyar Fórum 4:2(1996) pp. 36-37.

- Szuzuki Hirokazu: "a magyaroknak sikerült államot alapítani és saját nyelvüket és kultúrájukat meg[[ordfeminine]]rizni". Néhány szó Japánból: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1494-1497.

- Terplán Zoltán: A beseny[[ordfeminine]]k és a honfoglalás. A legtöbb forrás hallgatott: Élet és Tudomány 51(1996) pp. 291-293.

- Tóth Sándor László: A konstantinosi "Turkia" értelmezéséhez: Magyar Nyelv 92:1(1996) pp. 54-63.

- Tóth Sándor László: A honfoglalás: Szeged 1996:3 pp. 14-19.

- Tringli István: "Bécs és a magyarok együtt léptek be a történelembe". A magyar honfoglalás az osztrák történetírásban: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1433-1448.

- Tringli István: ÿgy látják a szomszédok: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 14-15.

- Trugly Sándor: Ipolykiskeszi 10-11. századi temet[[ordfeminine]]je: Honismeret 24:2(1996) pp. 10-12.

- Tüskés Tibor: A "Magyar Genezis könyve". Kodolányi János honfoglalás kori regényei: Somogy 24(1996) pp. 139-149.

- Ujkéry Csaba: A világ pörölye. [Regényrészlet]: Somogy 24(1996) pp. 120-126.

- Vajay Szabolcs: Honfoglalók, kalandozók, vasver[[ordfeminine]]k: História 18:2(1996) pp. 13-16.

- Veszprémy László: Az írott források: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 20-21.

- Vékony Gábor: "...alapított most Swatopluk oly birodalmat". Viták a morva fejedelemség történetér[[ordfeminine]]l: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1454-1461.

- Vékony Gábor: Dákok, rómaiak és románok a Kárpát-medencében: Szeged 1996:4 pp. 6-11.

- Vikár Béla: A magyarság eredete: Havi Magyar Fórum 4:3(1996) pp. 76-77.

- Wolf Mária: A magyar hofoglalás 1100. évfordulóján: Fókusz 6:1-2(1995) pp. 24-25.

- Zsoldos Attila: Kik vogymuk? A magyarság változékony állandósága: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 4-5.

- Zsoldos Attila: A hét vezér: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 8-9.

- Zsoldos Attila: A csodaszarvas, a turul meg a fehér ló: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 10-11.

- Zsoldos Attila: Tudományos viták a honfoglalás körül: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 12-13.

MAGYAR [[yen]]STÖRTÉNET - HONFOGLALcentsS

Ajánlott irodalom

Monográfiák

- Bakay Kornél: A magyar államalapítás. /Magyar História/ Bp., 1978, Gondolat.

- Bartha Antal: A magyar nép [[ordfeminine]]störténete. Bp., 1988, Akadémiai K.

- Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Bp., 1980, Gondolat.

- Bárczi Géza - Benk[[ordfeminine]] Loránd- Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp., 1967, Tankönyvkiadó.

- Czeglédy Károly: Magyar [[ordfeminine]]störténeti tanulmányok. /Budapest Oriental Reprints A 3./ Bp., 1985, K[[ordfeminine]]rösi Csoma Társaság - MTA Könyvtára.

- Deér József: Pogány magyarság, keresztény agyarság. Bp., 1938. Bp. 1993, Holnap. (Reprint)

- Dienes István: A honfoglaló magyarok. /Hereditas/ Bp., 1974, Corvina.

- Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. /K[[ordfeminine]]rösi Csoma Kiskönyvtár 4./ Bp., 1978, Akadémiai K.

- Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Bp., 1990, Akadémiai K.

- Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981, Corvina.

- Engel Pál: Beilleszkedés Európába, a kezdetekt[[ordfeminine]]l 1440-ig. /Magyarok Európában 1./ Bp., 1990, Háttér Lap- és Könyvkiadó.

- Erdélyi István: A magyar honfoglalás és el[[ordfeminine]]zményei. Bp., 1986.

- Erdélyi István: Sumer rokonság? Bp., 1989, Akadémiai K.

- Fehér Géza - Éry Kinga - Kralovánszky lán: A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás- és kora centsrpád-kori sírleletei. Leletkataszter. /Régészeti Tanulmányok 2./ Bp., 1962, Akadémiai K.

- Fodor István: Verecke híres útján... A magyar nép [[ordfeminine]]störténete és a honfoglalás. /Magyar História/ Bp., 1975, Gondolat.

- Fodor István: A magyarság születése. Magyarország krónikája 1. Bp., 1992, ADAMS.

- Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetér[[ordfeminine]]l. A nemzetségt[[ordfeminine]]l a vármegyéig, a törzst[[ordfeminine]]l az országig. Kurszán és Kurszán vára. /A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára/ Bp., 1959, Akadémiai K.

- Györffy György: István király és m[[ordmasculine]]ve. Bp., 1983, Gondolat.

- Györffy György: Az centsrpád-kori Magyarország történeti földrajza 1-3. Bp., 1963-1987, Akadémiai K.

- Györffy György: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp., 1988, Akadémiai K.

- Györffy György: A magyarság keleti elemei. Bp., 1990, Gondolat.

- Györffy György: Krónikáink és a magyar [[ordfeminine]]störténet. Régi kérdések - új válaszok. Bp., 1993.

-

Forráskiadványok

Anonymus Gesta Hungarorum. Béla király jegyz[[ordfeminine]]jének könyve a magyarok cselekedeteir[[ordfeminine]]l. Ford. és jegyzetekkel ellátta Pais Dezs[[ordfeminine]]. Szerk. Katona Tamás. Bp., 1977, Magyar Helikon.