MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

HONFOGLALÁS

AJÁNLOTT IRODALOM


A B C D E F G H I J K L M N O P R S Sz T U V W Z


MONOGRÁFIÁK

* Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Bp., 1988, Akadémiai K.

*Bárczi Géza, A magyar nyelv múltja és jelene. Bp., 1980, Gondolat.

*Bárczi Géza - Benkő Loránd- Berrár Jolán, A magyar nyelv története. Bp., 1967, Tankönyvkiadó.

* Czeglédy Károly, Magyar őstörténeti tanulmányok. /Budapest Oriental Reprints A 3./ Bp., 1985, Kőrösi Csoma Társaság - MTA Könyvtára.

* Deér József, Pogány magyarság, keresztény magyarság. Bp., 1938. Bp. 1993, Holnap. (Reprint)

*Dienes István, A honfoglaló magyarok. /Hereditas/ Bp., 1974, Corvina.

*Diószegi Vilmos, A pogány magyarok hitvilága. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 4./ Bp., 1978, Akadémiai K.

*Domokos Péter, Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Bp., 1990, Akadémiai K.

*Dömötör Tekla, A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981, Corvina.

* Engel Pál, Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig. /Magyarok Európában 1./ Bp., 1990, Háttér Lap- és Könyvkiadó.

*Erdélyi István, A magyar honfoglalás és előzményei. Bp., 1986.

*Erdélyi István, Sumer rokonság? Bp., 1989, Akadémiai K.

* Fehér Géza - Éry Kinga - Kralovánszky Alán, A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. Leletkataszter. /Régészeti Tanulmányok 2./ Bp., 1962, Akadémiai K.

*Fodor István, Verecke híres útján... A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. /Magyar História/ Bp., 1975, Gondolat.

*Fodor István, A magyarság születése. Magyarország krónikája 1. Bp., 1992, ADAMS.

* Györffy György, Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. Kurszán és Kurszán vára. /A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára/ Bp., 1959, Akadémiai K.

*Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 1-3. Bp., 1963-1987, Akadémiai K.

*Györffy György, Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp., 1988, Akadémiai K.

*Györffy György, A magyarság keleti elemei. Bp., 1990, Gondolat.

*Györffy György, Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések - új válaszok. Bp., 1993, Balassi.

* Hajdú Péter - Domokos Péter, Uráli nyelvrokonaink. Bp., 1978, Tankönyvkiadó.

*Hóman Bálint - Szekfő Gyula, Magyar történet. 1. köt. Bp., 1935.

* Király Péter, A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 148./ Bp., 1977.

*Kiss Lajos, A földrajzi nevek etimológiai szótára. 1-2. köt. Bp., 1988, Akadémiai K.

*Komoróczy Géza, Sumer és magyar? /Gyorsuló idő/ Bp., 1976, Magvető.

*Kőhalmi Katalin, U., Steppék nomádja lóháton, fegyverben. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 12./ Bp., 1972, Akadémiai K.

*Kristó Gyula, Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. /Elvek és utak/ Bp., 1980, Magvető.

*Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). /Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3./ Szeged, 1993.

*Kristó Gyula, Magyar honfoglalás - honfoglaló magyarok. Bp., 1996, Kossuth.

* László Gyula, A honfoglaló magyar nép élete. Bp., 1944, Magyar Élet; Bp., 1988, Múzsák. (Reprint).

*László Gyula, A honfoglalókról. /Történelemtudomány - Történelemtanítás 5./ Bp., 1974, Tankönyvkiadó.

*László Gyula, Régészeti tanulmányok. Bp., 1977, Magvető.

*László Gyula, A "kettős honfoglalás". /Gyorsuló idő/ Bp., 1978, Magvető.

*László Gyula, őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppé válásunkról. Bp., 1981, Tankönyvkiadó.

*László Gyula, Árpád népe. Bp., 1988, Helikon.

*László Gyula, őseinkről. Tanulmányok. Bp., 1990, Gondolat.

*Ligeti Lajos, A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 1. /Budapest Oriental Reprints. Ser. A 1./ Bp., 1977.

*Ligeti Lajos, A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 2. /Budapest Oriental Reprints. Ser. A 2./ Bp., 1979.

*Ligeti Lajos, A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Bp., 1986, Akadémiai K.

* Matolcsi János, Állattartás őseink korában. Bp., 1982, Gondolat.

* Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. 2. bőv. és átdolg. kiad. Bp., 1991, Akadémiai K.

* Pais Dezső, A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Bp., 1975, Akadémiai K.

*Pauler Gyula, A magyar nemzet története Szent Istvánig. Bp., 1900.

*Pusztay János, Az "ugor-török" háború után. /Gyorsuló idő/ Bp., 1977, Magvető.

* Róna-Tas András, A nyelvrokonság. Bp., 1978, Gondolat.

*Róna-Tas András, A honfoglalás kori magyarság. (Akadémiai székfoglaló 1991.) Bp., 1993.

*Róna-Tas András, A magyarság korai története. (Tanulmányok) /Magyar őstörténeti Könyvtár 9./ Szeged, 1995.

* Szőke Béla, A honfoglaló és a kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. /Régészeti tanulmányok 1./ Bp., 1962, Akadémiai K.

*Szűcs Jenő, A magyar nemzeti tudat kialakulása. Két tanulmány a kérdés előtörténetéből. /Magyar őstörténeti Könyvtár 3./ Szeged, 1992.

* Tóth József, Adalékok a Kárpát-medence kereszténységéhez a honfoglalás előtt. Bp., 1992, Ariston.

*Trogmayer Ottó, Szer monostorától Ópusztaszerig. /Gyorsuló idő/ Bp., 1980, Magvető.

* Váczy Péter, A magyar történelem korai századaiból. /História Könyvtár. Monográfiák 5./ Bp., 1994.

*Vámbéry Ármin, A magyarság keletkezése és gyarapodása. Bp., 1895; Bp., 1989, Holnap. (Reprint)


Go to the Oriental Collection HomePage .