Tanulmányok, cikkek


A B C D E F G H I J K L M N O P R S Sz T U V W Z


* Balassa Iván, A magyar őstörténet-kutatás néprajzi lehetőségei: Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 287-291.

* Bartha Antal, Magyar törzsek a Kazár Birodalomban: História 14:2(1992) pp. 32- 33.

* Bálint Csanád, A kalandozások néhány kérdéséhez: Nomád társadalmak és államalakulatok. Bp., 1983, pp. 349-364.

* Bálint Csanád, Természeti földrajzi tényezők a honfoglaló magyarok megtelepedésében: Ethnographia 91:1(1980) pp. 35-52.

* Bálint Csanád, A honfoglaló magyarok és Európa: Magyar Szemle 3(1994) pp. 787-811.

* Benkő Loránd, Magyar nyelvtörténet - magyar őstörténet: Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp., 1977, pp. 45-57.

* Benkő Loránd, A magyarság honfoglalás előtti történetéhez Lëved és Etëlköz kapcsán: Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből. Bp., 1985, pp. 7-

* Benkő Loránd, Őstörténetünk és a magyar nyelvtudomány: Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 267-272.

* Benkő Mihály, Halotti maszk és sírobulus. A honfoglaló magyarok halotti álarcának eredetéről: Antik Tanulmányok 33:2(1987-1988) pp. 169-200.

* Berta Árpád, A szavárd magyarok rejtélye. Egy ezeréves adat "megszólal": Élet és Tudomány (1989) pp. 771-773.

* Berta Árpád, Török eredetű törzsneveink: Nyelvtudományi Közlemények 92:1- 2(1991) pp. 3-40.

* Bóna István, A székelyek eredete: Rubicon 3:3(1992) p. 27.

* Bökönyi Sándor, A honfoglaló magyarok állattartása: Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 303-309.

* Czeglédy Károly, A magayrság Dél-Oroszországban: A magyarság őstörténete. Bp., 1942, 1986, pp. 100-122.

* Czeglédy Károly, Keleten maradt magyar töredékek: A magyarság őstörténete. Bp., 1942, 1986, pp. 154-177.

* Deér József, A honfoglaló magyarság: A magyarság őstörténete. Bp., 1942, 1986, pp. 123-153.

* Dienes István, A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Bp., 1975, pp. 77-

* Engel Pál, A magyar őstörténet három problémája: História 12:5-6(1990) pp. 58- 60.

* Engel Pál, Feltevések a magyarok őshazájáról és vándorlásáról: História 15:8(1993) p. 3. és p. 36.

* Éry Kinga, A magyar őstörténet néhány embertani kérdése: Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 338-341.

* Fodor István, Bolgár-török jövevényszavaink és a régészet: Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp., 1977, pp. 79-114.

* Fodor István, Finnugor vagy bolgár-török?: História 8:1(1986) pp. 3-4.

* Fodor István, Őstörténet és történeti tudat: História 13:5-6(1991) pp. 42-44.

* Fodor István, A kettős honfoglalás: Rubicon 3:3(1992) pp. 24-26.

* Fodor István, A régészeti kutatások félévszázados történetéből: Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 276-282.

* Györffy György, Honfoglalás előtti népek és országok Anonymus Gesta Hungarorumában: Ethnographia 76:3(1965) pp. 411-434.

* Györffy György, A honfoglalásról újabb történeti kutatások tükrében: Valóság 16:7(1973) pp. 1-16.

* Györffy György, Honfoglalás, megtelepedés, kalandozások: Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp., 1977, pp. 123-156.

* Györffy György, A magyar állam félnomád előzményei: Nomád társadalmak és államalakulatok. Bp., 1983, pp. 365-390.

* Györffy György, A honfoglaló vezérek választása: História 7:5-6(1985) p. 10.

* Györffy György, A magyar honfoglalás kérdéseiről: Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 297-302.

* Halasi-Kun Tibor, A magyarság kaukázusi története: A magyarság őstörténete. Bp., 1942, 1986, pp. 71-99.

* Halasi-Kun Tibor, A magyar-török rokonságról: História 12:2(1990) pp. 8-10.

* Harmatta János, A magyarság őstörténete: Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 243-261.

* Harmatta János, Az onogur vándorlás: Magyar Nyelv 88:3(1992) pp. 257-272.

* Herényi István, A magyar törzsszövetség törzsei és törzsfői: Századok 116(1982) pp. 62-92.

* Király Péter, A Naum-életírás a magyarokról: Századok 110(1976) pp. 842-852.

* Király Péter, Óbolgár forrás a 894-896. évi magyar-bolgár háborúról: Századok 111(1977) pp. 320-328.

* Komoróczy Géza, A sumer nyelv rejtélye mint őstörténeti probléma: Valóság 19:10(1976) pp. 102-107.

* Komoróczy Géza, A sumer-magyar nyelvrokonítás: Nyelvtudományi Közlemények 78:1(1976) pp. 3-38.

* Kristó Gyula, Magyarországi írott források és a magyar őstörténet: Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 362-367.

* Kristó Gyula, A "kettős honfoglalás elméletéről": História 5:1(1983) pp. 26-28.

* Kürti Béla, Régi honfoglaló temetők - mai szemmel: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1992, pp. 33-46.

* László Gyula, A kettős honfoglalásról: História 4:1(1982) pp. 3-4.

* László Gyula, Baráti vita Kristó Gyulával: História 5:1(1983) pp. 27-28.

* Ligeti Lajos, Levédia és Etelköz: Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből. Bp., 1985, pp. 57-76.

* Lipták Pál, A magyarság őstörténetének embertani problémái, Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 282-286.

* Mándoky Kongur István, Jenő és Yänäy: Keletkutatás 1986:1 pp. 70-74.

* Mesterházy Károly, A magyar honfoglalás régészetének ötven éve: Századok 127(1993) pp. 270-310.

* Moravcsik Gyula, A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Szerk. Serédi Jusztinián. Bp., 1938, pp. 45-86.

* Moravcsik Gyula, Bölcs Leó Taktikája mint magyar történeti forás: Századok 85(1951) pp. 334-353.

* Palády-Kovács Attila, "Keleti hozadék" - avagy zootechnika az ősmagyar korban: Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 291-297.

* Róna-Tas András, A magyar - bolgár-török érintkezés jellege: Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp., 1977, pp. 267-275.

* Róna-Tas András, A kazár népnévről: Nyelvtudományi Közlemények 84(1982) pp. 349-380.

* Róna-Tas András, A magyar írásbeliség török eredetéhez: Rovásírás a Kárpát- medencében. Szeged, 1992, pp. 9-14.

* Somogyi Sándor, A magyar honfoglalás földrajzi környezete: Magyar Tudomány 95 U. F. 33(1988) pp. 863-869.

* Szádeczky-Kardoss Samu, A magyar őstörténet és bizánci forrásai: Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 351-357.

* Szíj Enikő, Újra kell-e írni a finnugor őstörténetet?: Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 261-266.

* Szűcs Jenő, "Gentilizmus". A barbár etnikai tudat kérdéséhez: História 12:2(1990) pp. 5-6.

* Tomka Péter, Hová tűntek az avarok?: História 3:1(1981) pp. 3-5.

* Tóth Sándor László, A magyar fejedelmi méltóság öröklődése: Acta Historica 81(1986) pp. 3-9.

* Tóth Sándor László, Kabarok és fekete magyarok: Acta Historica 82(1987) pp. 23- 29.

* Tóth Sándor László, Az etelközi magyar-besenyő háború: Századok 122(1988) pp. 541-556.

* Tóth Sándor László, A Liuntika-rejtély: Magyar Nyelv 90(1994) pp. 176-186.

* Uhrman István, Az ősmagyar kettős fejedelemség kérdéséhez: Történelmi Szemle 30(1987-1988) pp. 206-222.

* Vargyas Lajos, Honfoglalás előtti keleti elemek a magyar folklórban: Történelmi Szemle 20(1977) pp. 107-121.

* Vargyas Lajos, A magyar népköltészet és népzene honfoglalás előtti rétegei: Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 272-276.

* Váczy Péter, Etelköz: História 7:4(1985) pp. 24-25.

* Váczy Péter, A honfoglalók eszközei: História 14:9(1992) pp. 5-7.

* Váczy Péter, A honfoglalók öltözéke: História 15:1(1993) pp. 3-4.

* Váczy Péter, Hol laktak a honfoglalók?: História 15:4(1993) pp. 3-4.

* Vásáry István, Nép és ország a türköknél: Nomád társadalmak és államalakulatok. Bp., 1983, pp. 189-213.

* Veres Péter, A magyar nép kialakulása és korai etnikus története: Népi Kultúra - Népi Társadalom 14(1987) pp. 49-101.

* Veres Péter, A magyar nép etnogenezise: História 12:2(1990) pp. 3-5.

* Veszprémy László, A magyar honfoglalás útirányának hagyománya elbeszélő forrásainkban: Hadtörténelmi Közlemények 103:2(1990) pp. 1-21.

* Vékony Gábor, A kazár kérdés: Életünk (1992) pp. 919-938.

* Zimonyi István, Török-magyar rokonság és a nyelvcsere lehetősége: História 12:2(1990) pp. 10-11.

* Zsirai Miklós, Őstörténeti csodabogarak: A magyarság őstörténete. Bp., 1942, 1986, pp. 240-289.