[Back 
home]

Néhány szó a gyűjteményről

Some information about our collection

JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM, EGYETEMI KÖNYVTÁR
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 393.
Telefon, fax: (62) 312-718

RÉGI KÖNYVEK ÉS KÉZIRATOK TÁRA

Néhány kép

* Az olvasóterem a karzatról

* Egyik munkaszobánk

A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára 1980-ban alapította meg a különgyûjtemények tárát. Középpontjában a régi nyomtatványok és kéziratok állnak, kiegészülve az iskolai értesítõk, országgyûlési naplók és nem hagyományos dokumentumok anyagával.

Célja

- az egyetemen folyó oktatás és kutatás támogatása,

- az önálló, könyvtári tudományos mûhelymunka európai színvonalú környezetének megteremtése,

- a régi dokumentumokkal kapcsolatos országos és nemzetközi programokhoz való csatlakozás,

- az értékes dokumentumok megõrzése, eleget téve az állományvédelmi szempontoknak.

Az 1921-ben alapított könyvtár természetesen nem rendelkezett jelentõs régi könyv- és kéziratgyûjteménnyel. A Ferenc József Tudományegyetem gazdag bibliotékája ugyanis az elsõ világháborút lezáró békekötések után Kolozsváron maradt, az átköltözés utáni könyvtár pedig a szûkös keretekbõl történõ vétel mellett ajándékokból és professzori hagyatékokból gyarapodott. Fordulatot az 1949 és 1952 közötti évek hoztak, amikor a szekularizált, illetve államosított egyházi és fõúri gyûjtemények anyagából az ekkor felállított népkönyvtári elosztó hálózatán keresztül a egyetem könyvtára is részesült. A szegedi egyházi gyûjtemények darabjai például ekkor származtak vissza az anyavárosba. 1989-ben a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Könyvtára a tulajdonában lévõ régi magyar nyomtatványokat a Központi Könyvtárnak átengedte, táplálva ezzel a reményt, hogy az immár tízezer kötet számláló régi könyvgyûjtemény története nem zárult le véglegesen.

A régi nyomtatványok gyûjteménye - a könyvtár eredeti állományából kiemelve - magába foglalja

- a könyvnyomtatás kezdetétõl 1850-ig megjelent magyarországi vagy magyar vonatkozású nyomtatványokat, illetve

- az 1700-ig külföldön kiadott könyveket.

A könyvtörténeti szempontok alapján az állomány az alábbi egységekbõl áll:

- õsnyomtatványok,

- 16. századi külföldi könyvek (antikvák),

- a 17. századi külföldi dokumentumokat tartalmazó barokk-gyûjtemény

- a Régi Magyar Könyvtár  körébe sorolható, 1711-ig megjelent nyomtatványok,

- a 18-19. századi magyarországi vagy magyar vonatkozású könyvek - különös tekintettel az 1800 és 1850 között megjelent reformkori dokumentumokra.

A helytörténeti kutatás feladatainak eleget téve a régi nyomtatványok tára különös gondot fordít az egykori szegedi rendházi gyûjtemények (alsóvárosi ferences rendház, felsõvárosi minorita konvent és a piarista zárda) ma is meglévõ, a könyvtár állományába beépült töredékeinek feltárására.

A gyûjteményben való tájékozódást

- a helyszínen felállított címlapfotó-katalógus,

- a folyamatosan bõvülõ -hálózaton is elérhetõ -számítógépes adatbázis, libra.bibl.u-szeged. hu, login: opac ; http://www.bibl.u-szeged.hu

- illetve az egyes gyûjteményrészekhez kapcsolódó nyomtatott katalógusok sora segíti.

Ez utóbbiaknak a 'Régi könyveink és kézirataink' címû sorozatban eddig megjelent darabjai a következõk:

1. A szegedi piaristák könyvtára. Összeállította Varga András. Szeged, 1986. XIV, 88 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. IX. Fasc. 1./

2. XVI. századi könyvek. Összeállította Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1986. XII, 217. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. IX. Fasc. 3./

3. Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. Összeállította Varga András. Szeged, 1991. IX, 188 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. XI. Fasc. 1./

4. A szegedi minoriták könyvtára. Összeállította Varga András. Szeged, 1991. 64 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. XI. Fasc. 4./

5. A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára. Összeállította Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1994. 130 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. XII. Fasc. 4./

A Régi Könyvek és Kéziratok Tárát hagyományosan a következõ állományrészek bõvítik:

- az 1790 és 1848 közötti, illetve az 1867-tõl napjainkig terjedõ idõszakban megjelent országgyûlési iratok;

- a történeti Magyarország iskolai értesítõi az intézmények alapításától napjainkig;

- az Országos Levéltárban õrzött Mohács elõtti diplomatikai levéltári anyag mikrofilm- és xeroxmásolata;

Könyvtárunk kézirattára többek között tartalmaz ritkaságszámba menõ középkori Arisztotelész-kéziratot, a 16-17. század fordulójáról származó illusztrált arab kódexet, 18. századi erdélyi származású másolatokat, de a gyûjtemény törzsrészét az egyetem egykori híres professzorainak, például Márki Sándornak, Dézsi Lajosnak hagyatéka képezi. Ez utóbbi gyûjteménynek a Régi könyveink és kézirataink  címû sorozatban megjelent darabja:

Dézsi Lajos kézirathagyatéka. Összeállította Monok István. Szeged, 1989. 114 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. X. Fasc. 1./

A gyûjteményt mintegy kétezer kötetes, elsõsorban a régi könyvek és kéziratok kutatása körül kialakult mûvelõdéstörténeti diszciplínákra koncentrált kézikönyvtár egészíti ki. Az elmélyült kutatást, az oktatási és szemináriumi anyagok elõkészítését szakreferensi és információs szolgálat támogatja.

Ugyanitt kapott helyet az ún. medievisztikai szakkönyvtár, amely a magyar és európai középkori történelem, egyház- és mûvelõdéstörténet, történeti földrajz tanulmányozásához szükséges kézikönyvekkel, adattárakkal és okmánytárakkal áll a kutatók rendelkezésére.

A gyûjtemény állománya nem kölcsönözhetõ, csak helyben használható.

Nyitvatartás: hétfõtõl pétekig 8.00-16.00


Információ:

Tel.: (62) 454-044

E-mail: vargaand@bibl.u-szeged.hu

E-mail:

kevehazi@bibl.u-szeged.hu
E-mail:
monok@sol.cc.u-szeged.hu


Go to the Special Collections HomePage .