ajanlas

MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

HONFOGLALÁS

AJÁNLOTT IRODALOM


A B C D E F G H I J K L M N O P R S Sz T T U V W Z


MONOGRÁFIÁK

* Bakay Kornél: A magyar államalapítás. /Magyar História/ Bp., 1978, Gondolat.

* Bartha Antal: A magyar nép őstörténete. Bp., 1988, Akadémiai K.

* Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Bp., 1980, Gondolat.

* Bárczi Géza - Benkő Loránd- Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp., 1967, Tankönyvkiadó.

* Czeglédy Károly: Magyar őstörténeti tanulmányok. /Budapest Oriental Reprints A 3./ Bp., 1985, Kőrösi Csoma Társaság - MTA Könyvtára.

* Deér József: Pogány magyarság, keresztény agyarság. Bp., 1938. Bp. 1993, Holnap. (Reprint)

* Dienes István: A honfoglaló magyarok. /Hereditas/ Bp., 1974, Corvina.

* Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 4./ Bp., 1978, Akadémiai K.

* Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Bp., 1990, Akadémiai K.

* Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981, Corvina.

* Engel Pál: Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig. /Magyarok Európában 1./ Bp., 1990, Háttér Lap- és Könyvkiadó.

* Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei. Bp., 1986.

* Erdélyi István: Sumer rokonság? Bp., 1989, Akadémiai K.

* Fehér Géza - Éry Kinga - Kralovánszky Alán: A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. Leletkataszter. /Régészeti Tanulmányok 2./ Bp., 1962, Akadémiai K.

* Fodor István: Verecke híres útján... A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. /Magyar História/ Bp., 1975, Gondolat.

* Fodor István: A magyarság születése. Magyarország krónikája 1. Bp., 1992, ADAMS.

* Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. Kurszán és Kurszán vára. /A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára/ Bp., 1959, Akadémiai K.

* Györffy György: István király és műve. Bp., 1983, Gondolat.

* Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 1-3. Bp., 1963-1987, Akadémiai K.

* Györffy György: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp., 1988, Akadémiai K.

* Györffy György: A magyarság keleti elemei. Bp., 1990, Gondolat.

* Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések - új válaszok. Bp., 1993.

FORRÁSKIADVÁNYOK

* Anonymus Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Ford. és jegyzetekkel ellátta Pais Dezső. Szerk. Katona Tamás. Bp., 1977, Magyar Helikon.


Go to the Oriental Collection HomePage .