[1] 1Magyarország története 1526-1686. Főszerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. 1. köt. Bp., 1987. 507.

[2] A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.). 183.  Nr. 284., 193. Nr. 306., 216.  Nr. 339., 221.  Nr. 354., 225.  Nr. 367., 237-238. Nr. 398. 221. és 225.  Nr. 354. és 367., 292-293.  Nr. 499.

[3] Pacher Donát: A Dömölki apátság története. Bp., 1912. 61.  - Káldos Gyula: Celldömölk könyvtári kultúrája a XVII. század közepétől 1945-ig. = Vasi Szemle (80)1980/3. 390.

[4] Récsey Viktor: A pannonhalmi Főapátság könyvtárának jegyzéke 1658-ban, Magger András Placid főapát kormánya alatt. - Catalogus librorum omnium conventus S. Martini de S. Monte Pannoniae Anno 1658. Sub. D. Andrea Placido (Magger) eiusdem monasterii archiabbate confectus. Bp., 1902. 59.

[5] A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szerk. Erdélyi László. I. köt. Bp., 1902. 538.

[6] MKSz 1903. 93.

[7] Kuncze Leo: A pannonhalmi Szentbenedekrend könyvtárainak története és jelen állapota. = MKSz 1878. 175.

[8] Sólymos László Szilveszter: Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát (1607-37) könyvtárkatalógusának feldolgozása: Adalékok a Szent Benedek-rend pannonhalmi könyvtárának történetéhez. Sajtó alá rend. Somorjai Ádám. Pannonhalma, 1998. 199. (Pannonhalmi Füzetek 44.)

[9] Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. I-IV. Teil. Bearb. Josef Buzas. Eisenstadt, 1966-1969. (Burgenländische Forschungen. Heft 52-55.)

[10] Lesestoffe in Westungarn II. Frankenstein (Fraknó), Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kőszeg), Rust (Ruszt). Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald Pickler. Szeged, 1996. 199-200. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/2.)

[11] Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp., 1998. 63.

[12] Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1552-1750. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 1997. 3. (Könyvtártörténeti Füzetek VIII.) Kiadatlan.

[13] Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat. Sajtó alá rend. Farkas Gábor. Szeged, 1997. 18. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/2.)

[14] Dümmert Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése (1561-1635). In Írástudók küzdelmei. Bp., 1987. 109. - MKSz (79)1963. 43-58.

[15] Adattár 17/2. 39-151.

[16] Uo. 19.

[17] Uo. 153-372.

[18] Dümmert 1967. 97.

[19] Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon III. Bp., 1961. 186.

[20] Kézirat.

[21] Holl Béla: A podolini piaristák első könyvvásárlásai 1646-1658. 58-88. In A piaristák Magyarországon 1642-1992: Rendtörténeti tanulmányok. Szerk. Holl Béla. Közrem. Domokos György, Dósai Attila et al. Bp., 1992.

[22] Documenta Artis Paulinorum II. A magyar rendtartomány kolostorai. N - SZ. Gyűjt. Gyéressy Béla. Szerk. Tóth Melinda. Közrem. Hervay Ferenc. Bp, 1976, 113-114. (Művészettörténeti Kutatócsoport Forráskiadványai)

[23] Kumorovict Bernát Lajos: A leleszi prépostság tagjai és hiteleshelyi személyzete 1569-ig. In Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára. Fejezetek a magyar premontreiek 800 éves múltjából. Gödöllő, 1934. Uez. Bp., 1934. 10.

[24] Kiadta: Kőszeghy Sándor, Magyar Könyvszemle 1894. 303.

[25] A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. 65-66.  Nr. 119. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.)

[26] “Inventariorum rerum, et bonorum prepositurae Lelezyen(sis) medio Egregiorum Franciscus Pestien(sis), administrator(is) praventuum Sacrae Caes(areae) Regiaeque Ma(iesta)tis in partibus Regni Hungar(iae) superioribus, et Mathiae Wyczmandj conscriptu(m)”

[27] Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent országos levéltárának története. Klny. Levéltári Közlemények 1932. 8.

[28] Inventarium Rerum et Bonorum Praepositurae Lelezyen(sis) Medio Egregiorum Mathiae Wyczmandy et Lucae hatj Palathcz de Malcza Aulicor(um) et Commissariorum S(acrae) C(aesareae) Regiaeque Mai(esta)tis ad assignacionem R(evere)ndo domino Balthasar(o) Melegh eiusdem Praepositurae lelezyen(sis) delegatorum. die perultima Mensis Junij Anno Domini 1569 Conscriptum.”

[29] Madas - Monok 1988. 125.

[30] A Szlavóniában élő ferencesek abban a hitben voltak, hogy kolostoraik már régen is külön, egy Szent László védelme alatt álló őrséget alkottak, így új őrségüknek is védőszentjéül Szent Lászlót választották. Ez téves hit volt, mert a mariánus ferenceseknek a régi szlavón őrséghez nem volt semmi közük. Ők ugyanis a szalvatoriánus provinciához tartoztak, s ezen őrség védőszentje vol a Lovagkirály. Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. I-II. köt. Bp., 1924. 284-286.

[31] A magyar katolikus egyház vezetői féltették a csíki kolostort, attól tartottak, hogy a rendház elnéptelenedik, s ezzel elvész a katolikus székelyek “lelki központja”, s elszakadnak a katolikus egyháztól. A VIII. Orbán pápa 1640-ben választotta el a magyar szalvatoriánus provinciától a csíksomlyói kolostort, s ebből szervezte meg az erdélyi stefanita őrséget. Uo. 217-222.

[32] György József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Kolozsvár, 1930.; Keveházi Katalin - Monok István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők. In Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominate. Szeged, 1985.

[33] Fekete könyv: Az erdélyi ferences kusztódia története. Kájoni János kézirata 1684. Domokos Pál Péter anyagának felhasználásával sajtó alá rend., a jegyz. és az utószót írta, valamint a Kusztódia történetét fordította Madas Edit. Az okleveleket fordította Szovák Kornél. Szeged, 1991. 145 p. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 31.)

[34] “... édes Hazámnak akartam szolgálni...”: Kájoni János: Cantionale catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Összeáll. Domokos Pál Péter. Bp., 1979. 18-19.

[35] Madas - Monok 1998. 128.

[36] Karácsonyi 1924. 65.

[37] Soltész Zoltánné: XVI. századi könyvgyűjtők kötetei a gyöngyösi műemlékkönyvtár antikva-gyűjteményében. In Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. Bp., 1968. 115-147.

[38] Uo. 144.

[39] Uo. 116-120.

[40] Uo. 120-121.

[41] Uo. 131.

[42] Uo. 145.

[43] Uo. 145-146.

[44] Keveházi Katalin - Monok István: A Csongrád megyei levéltár ferences kódexe. In Collectanea Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szeged, 1990. 73-79. (Adattár XVI - XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.)

[45] Ötvös Péter: A németújvári ferences kolostor könyvtára. = Vigilia 1990. 746.

[46] Érdekes jelenség, hogy a 17. század folyamán sok rekatolizáló főúr a ferenceseket választotta, hogy azok a világi papok hiányával küzdő gyülekezetek vallási szükségleteit kielégítsék: Madas - Monok 1998. 125.

[47] A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. 244.  Nr. 406., 251-252.  Nr. 427. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.).

[48] Borsa Gedeon: Szenci Molnár Albert könyvtárának két kötete Németújváron. In Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. Szeged, 1978. 289-292. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4.)

[49] Ötvös 1990. 748.

[50] Madas - Monok 1998. 125.

[51] Szeged története I. A kezdetektől 1686-ig. Szerk. Kristó gyula. Szeged, 1983. 488.

[52] Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára 1846. Szeged, 1998. 139. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VIII.)

[53] Uaz 20.

[54] Bálint Sándor: A szegedi franciskánusok könyvtárának XVI. századi állománya. = MKSz 1964. 135.

[55] Varga 1998. 17.

[56] KtF VI. 1989. 83. Kiadatlan. - Majláth Béla: A szakolczai ferenczrendi könyvtár XVII. századi történetéhez. = MKSz 1882. 289-305. ebben a cikkben a szerző közli a magyar nyelvű könyveket.

[57] Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721. Összeáll. Herner János, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1983. 68. (Könyvtártörténeti Füzetek III.)

[58] Karácsonyi 1924. 155-156.

[59] Madas - Monok 1998. 125.