FERENCES KÖNYVTÁRAK ÉS KÖNYVEK MAGYARORSZÁGON

1526-1726

Bibliográfia

 

Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I-II. köt. Bp., 1924.

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 1971.

Rászlai Tibor: A ferences könyvkultúra történetéből. = A könyv 1988/4. 135-146.

Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek. = Ars Hungarica XVII (1989/1) 7-8.

Szűcs Jenő: Ferences ellenzéki áramlat a magyar parasztháború és reformáció hátterében. = Irodalomtörténeti Közlemények 1974. 409-435.

Alsó-Sebes

ˇ      Alsó-sebesi ferenczrendiek könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 206. sz.

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században. = MKsz 1899. 123/50.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 277.

Alvincz

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 3.

Andocs

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 4.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 28, 30, 47.

Arad

ˇ      Lakatos Ottó: Arad története III. köt. Arad, 1881. 117-118.

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 7.

ˇ      Minoriták könyvtára Aradon. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 169. sz.

Bács

ˇ      Horváth Alice: Adatok Bács ferences templomának és kolostorának építéstörténetéhez. = Művészettörténeti Értesítő 1982/3. 176.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. köt. Bp., 1924. 363.

Baja

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930.15-19.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 85, 300, 347.

Bártfa (Bardejov)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 266 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 401.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlace 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. 175, 852. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok)

Beczkó

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 14.

Besnyő

ˇ      A kapuczinusok kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 15.

Beszterce

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1785.

ˇ      Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. = MKsz 1899. 342.

Boldogasszon

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 23.

Budapest

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309-310.

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 615.

ˇ      A budapesti ferenczrendiek könyvtára. = MKsz 1883. 216.

ˇ      Budapesti sz. ferenczrendi zárda könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 240. sz.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne : A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 111.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 623, 624-628, 629-632, 632a-636, 1336, 1417.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31 (106) 3047.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 1249-1260.

ˇ      Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532-1535-ből a budapesti ferencziek könyvtárában. = MKsz 1880. 51-85.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota 1985. november 12. - 1986. február 28. Bp., 1985. 112, 57, 166.

ˇ      Könyvkiállítási emlék. Bp., 1882. 133.

ˇ      Egy kis magyar nyelvemlék a XVI. század elejéről. = MKsz 1899. 207-208.

ˇ      A Kapisztráni Szent-Jánosról nevezett Szent-Ferenczrend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 85.

ˇ      A kapisztránusok könyvtára Budapesten. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 175. sz.

ˇ      Kollányi Ferenc: Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében. = Századok 1898. 407.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 86/223, 86-87/224, 88/233.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 233.

ˇ      Kovách Zoltán: A magyar katolikus egyházi könyvtárak jelentősége a tudományos kutatás szempontjából. = Könyvtári Figyelő 1973/3. 316.

ˇ      Minoriták klastroma. = MKsz 1876. 284.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 83, 92, 372.

ˇ      Schwarz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Szeged, 1994. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.)

ˇ      Schwarz Katalin: Művelődés- és könyvtörténeti adalékok a magyar klarissza rend XVIII. századi történetéhez. In: Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István és Beke Margit. Esztergom, 1991. 437-439.

ˇ      Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek. = Ars Hungarica 1989/1. 7-8.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 29, 44-47.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1894. 17/91.

-- Óbuda

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 466-467, 684, 1012, 1148, 1204.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 472, 1823.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota 1985. november 12.  - 1986. február 28. Bp., 1985. 196.

---Pest

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309-310.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1384, 1407, 1510.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 1827-1847.

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 70/107, 86/223.

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp., 1944. 43, 44, 114, 121, 129.

ˇ      Schwarz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Szeged, 1994. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.)

ˇ      Schwarcz Katalin: Kósa Jenő magyar nyelvű rendtörténete 1768-ból. In: Lymbus: Művelődéstörténeti Tár V. Szerk. Monok István és Petneki Áron. Szeged, 1994. 107.

Búcsúszentlászló

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 28, 30, 41.

Csáktornya

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlace 16. storocia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlaci 16. storocia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 1282.

Csallóköz - Szent-Antal

ˇ      Csallóköz - szent-antali ferenczrendi zárda könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 236.

ˇ      Könyvkiállítási emlék. Bp., 1882. 69.

Csíksomlyó

ˇ      Antal Imre: Glósz Miksa, a tudós könyvtáros. = Művelődés 1985/3. 37-38.

ˇ      Antal Imre: „Tisztesség adassék”: Lapok a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből. Csíkszereda, 1994. 10, 12.

ˇ      Ballagi Aladár: A csiksomlyói szent-ferenczrendi zárda. = MKsz 1879. 266-267.

ˇ      Baráth Béla: Ősnyomtatványok Csíksomlyón. = Erdélyi Tudósító 1941. 54-56.

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 298.

ˇ      Boros Fortunát: Csiksomlyó, a kegyhely. Kolozsvár, 1943. 131-133.

ˇ      Boros Fortunát: A csiksomlyói harminckét Confrater. Cluj-Kolozsvár. é. n. 18.

ˇ      Boros Fortunát: Az erdélyi Ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, 1927. 153.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 897, 1136a-1138a, 1687.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3146, 3268, 3275, 3324.

ˇ      A csiksomlyói nyomda. = MKsz 1897. 414.

ˇ      Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532-1535-ből, a budapesti ferencziek könyvtárában. = MKsz 1880. 51.

ˇ      „...édes Hazámnak akartam szolgálni...” Kájoni János: Cantionale catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Összeáll. Domokos Pál Péter. Bp., 1979.

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században II. = MKsz 1899. 136.

ˇ      Ferencz-rendi zárda könyvtára Csiksomlyón. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 190.

ˇ      Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. Esztergom, 1870. 19.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 285.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 89.

ˇ      Keveházi Katalin - Monok István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. In: Acta historiae litterarum Hungaricarum 21. Szeged, 1985. 121-128.

ˇ      Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1996. 135.

ˇ      Könyvkiállítási emlék. Bp., 1882. 60, 104, 160, 39 (XXXIX).

ˇ      Kövesi Lajos: Katholikus énekeink és énekeskönyveink a XVII. században. Kecskemét, 1903. 34.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 124-125, 128.

ˇ      Melich János: A gyöngyösi glosszák. = Nyelvtudományi Közlemények 1898. 305.

ˇ      Muckenhaupt, Elisabeta: Carti aldine pe teritoriul judetului Harghita (Aldinák Hargita megyében. In: Acta Hargitensia I. Miercurla-Ciuc - Csíkszereda, 1980. 173/1. sz., 174/2., 3. sz., 175/5. sz., 176/10. sz., 177/11. sz.

ˇ      Muckenhaupt Erzsébet: Egy elveszettnek vélt régi magyar nyomtatványról. = Művelődés 1983/6. 36-37.

ˇ      Muckenhaupt Erzsébet: Egy könyvtár viszontagságai - századunk második felében. = A Hét 1990. V. 24.

ˇ      Muckenhaupt Erzsébet: Lövöldi kötés a csíksomlyói ferences könyvtárban. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1996. 402-408.

ˇ      Schatz, Elena-Maria: Catalogul colecţiei de incunabule. Bucuresti, 1995. (Biblioteca Naţională a Româneie). 42.

ˇ      Szeghalmy Gyula: Erdélyi vármegyék: A történelmi Erdély. Bp., 1942. 413, 422.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 118.

Csíkszereda

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1137-1138a.

Dés

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században II. = MKsz  1899. 98.

Dunaföldvár

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 129.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 48.

Eger

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 960.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1094a.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 3, 145, 113, 312, 367.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 19.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 133.

Eperjes (Prešov)

ˇ      Ballagi Aladár: Felvidéki könyvtárbúvárlatok. = MKsz 1879. 153-156.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 51, 77, 305, 336, 695 II. ex., 730 I. ex., 1069 I. ex., 1228.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 10.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 41, 162, 191, 287.

ˇ        Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1651-1699 közötti könyvei és possessoraik. Debrecen, 1994. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 7.) 274, 334, 520.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 43, 90, 137, 199, 242, 313, 339, 376, 469.

ˇ      Régi Magyarországi Nyomtatványok I. 1568-1784. Szerk. Kis Józsefné, Garamvölgyi Ernőné. Miskolc, 1990. (A Lévay József Könyvtár katalógusai 4.) 19.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. 161, 882. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok)

ˇ      Salvatorianusok könyvtára Eperjesen. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 213.

ˇ      Schatz, Elena-Maria: Catalogul colecţiei de incunabule. Bucuresti, 1995. (Biblioteca Naţională a Româneie) 55, 84, 95.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 136.

Érsekújvár

ˇ      Timár Kálmán: Győri vonatkozású magyar kódexek. = Győri Szemle 1931. 236.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 39, 59.

Esztergom

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne: A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 34.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 623, 627, 629-631.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 184.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 285.

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 72/125-128, 77/158.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 57, 112, 165, 166.

ˇ      Körmendy Kinga: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences rendház és a Babits Mihály Városi Könyvtár állományának történeti áttekintése. = MKsz 1991. 23-25.

ˇ      Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek. = Ars Hungarica 1989/1. 7-8.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 142.

Fehéregyháza

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 2338.

Felsősegesd

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 43-44.

Fogaras

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 147.

Fülek (Filek, Filakovo)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 1069 II. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách. Martin, 1996. 65 V. ex., 238, 343.

ˇ      Kőnig Kelemen: Fülek vára. Fülek, 1942. 33-34.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 53, 178.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 147.

Galgóc (Hlolovec, Frašták)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 58 I. ex., 133 I. ex. ps 6-7, 240 I. ex., 242 II. ex., 257 I. ex. ps III, 260 I. ex. ps IV, 268, 348 I. ex., 572 I. ex., 651, 730 II. ex., 813 I., 876, 904, 921 III. ex., 1022, 1059 I. ex., 1066 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave = Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 83.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 233.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 64, 419, 1515, 1840.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 148.

Gyöngyös

ˇ      Bachó László, Dezséri: Gyöngyös város a török hódoltság idejében. Gyöngyös, 1941.132.

ˇ      Bachó László, Dezséri: Gyöngyös város története 1526-ig. 113-114.

ˇ      Bachó László, Dezséri: A gyöngyösi templomok története. Gyöngyös, 1944. 80.

ˇ      Bán Imre: Az Országos Széchényi Könyvtár Gyöngyösi Tudományos Könyvtára. = MKsz 1955. 144-146.

ˇ      Borsa Gedeon: Adatok a középkori budai könyvkereskedők történetéhez. = MKsz 1955/4. 296-298.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 636, 689, 1084, 1093, 1112, 1332-1333, 1334-1339, 1340-1346, 1347-1556a.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3050, 3249, 3253.

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században II. = MKsz 1899. 257/21.

ˇ      Erdélyi Pál: A gyöngyösi toldalék. = MKsz 1898. 225-233.

ˇ      Fülöp Lajos: Bemutatjuk a Gyöngyösi Műemlékkönyvtárat. = Könyvtáros 1980/11. 680-683.

ˇ      Fülöp Lajos: A gyöngyösi műemlék könyvtár. = Hevesi Szemle 1981/3. 38-42.

ˇ      Haraszthy Gyula: Műemlékkönyvtárak az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában: Bajza József Könyvtár. = Könyvtári Figyelő 1973/3. 310-311.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 280., 282., 285., 292.

ˇ      A gyöngyösi ferenczrendi főkolostor könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 269-270/202.

ˇ      A gyöngyösi latin-magyar szótártöredék. Veress Ignátz másolata felhasználásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Melich János. Bp., 1898.

ˇ      A gyöngyösi műemlékkönyvtár. (A gyöngyösi egykori Ferences könyvtárról. Katalógus.) Gyöngyös, 1986.

ˇ      Kaizer Nándor: A gyöngyösi Ferenc-rendi zárda oklevéltára. Bp., 1930.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota 1985. november 12. - 1986. február 28. Bp., 1985. 176

ˇ      Kollányi Ferenc: Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében. = Századok 1898. 406-408.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 85-88/216-236.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek: Kiállítási katalógus 1470-1520. Bp., 1966-1967. 22, 32, 39, 45, 49, 54, 56, 68.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 618 I. ex.

ˇ      Könyvkiállitási emlék. Bp., 1882. 41/128, 42/130, 131, 42-43/134, 43/135, 136, 46/153, 123/4, 200/9, 11, 16.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 124-125.

ˇ      Melich János: A gyöngyösi glosszák. = Nyelvtudományi Közlemények 1898. 304-324.

ˇ      Melich János: A gyöngyösi glosszák kódexe. = MKsz 1989. 420.

ˇ      Melich János. Bp., 1898. IV, XIV-XV.

ˇ      Misóczki Lajos: Fejezetek Gyöngyös művelődéstörténetéből a közgyűjtemények tükrében. Tanulmányok Gyöngyösről. 601-613.

ˇ      Misóczki Lajos: Gyöngyös: A ferencesek plébániatemploma. Bp., 1990. 15.

ˇ      A pécsi, egri és gyöngyösi könyvtárakról. = MKsz 1880. 187-189.

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp., 1944. 13, 60, 117, 134, 138, 139.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia: Tlace 16. Storočia v piaristických knižniciach. Matica Slovenská, 1997. (Generálny katalóg tlači 16. Storočia zachovaných na územi slovenska II. zväzok) 243.

ˇ      Soltész Zoltánné: XVI. századi könyvgyűjtők kötetei a gyöngyösi műemlékkönyvtár antikva gyűjteményében. Bp., 1968.

ˇ      Soltész Zoltánné: A gyöngyösi ferences könyvtár ősnyomtaványainak possessorai. = MKsz 1993. 129-145.

ˇ      Soltész Zoltánné: A második magyarországi ősnyomda nyomai. = MKsz 1958/2. 153.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 149.

ˇ      Vahot Sándor: A gyöngyösi ferences kolostor könyveiből. Bp., 1989.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 72, 95, 130, 132.

Győr

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1082.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 1947.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar biblofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 268.

ˇ      Németh Ambrus: Adalékok a szentferenczrendiek egykori győri kolostorának történetéhez. = Győri Szemle 1931/6-7. 200, 206.

Imregh

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 163.

Jászberény

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98)  1702.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 37, 48, 104, 124, 199, 210, 252.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 341, 433.

Karánsebes

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3339.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 88, 89.

Kassa (Košice)

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 294

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 878.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3274.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 93.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállitás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest Budavári Palota 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 70, 112, 166.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori polgári műhelyek. (Művészettörténeti Füzetek 6.) Bp., 1973. 59/30, 67-68/93.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 52 VI. ex., 605 II. ex., 608, 948 I. ex. ps III, 1076 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 14, 116, 118, 122, 224 II. ex., 336, 408 II. ex., 457 I. ex., 457 II. ex., 470 VII. ex. ps I.

ˇ        Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 61, 199, 311, 233.

ˇ        Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1651-1699 közötti könyvei és possessoraik. Debrecen, 1994. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 7.) 293.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 341, 392.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 46, 59, 169, 261, 649

ˇ      Smetana, Ján - Telgársky, Jozef: Katalóg tlačí 16. storočia v čaplovičovej knižnici v dolnom kubíne. Martin, 1981. 119.

Kecskemét

ˇ      Fenyvesi László: Kecskemét katolikus ... = Cumania 1989. 175.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 112, 155, 256, 269, 345.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 20, 22, 55, 66, 257, 359, 340, 423.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 178.

Keszthely

ˇ      Takács Ince: 47-48.

Kézdivásárhely

ˇ      A minorita-rend kath. algimnáziumának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 183.

Kismarton

ˇ      Catalogus librorum sedecimi saeculi qui in totius Rossiae Reipublicae litterarum externarum bibliotheca asservantur. Curavit N. V. Kotrelev. Mosquae, 1992. 4, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 53, 62, 69, 71, 84, 87, 89, 96, 97, 100, 115, 120, 127, 128, 137, 140, 146, 150, 151, 152, 156, 158, 160, 180, 185, 197, 198, 199, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 215, 239, 245, 256, 257, 260, 264, 276, 279, 295, 297, 299, 303, 311, 338, 341, 342, 347, 350, 356, 358, 361, 364, 365, 366, 368, 372, 379, 384, 386, 387, 396, 398, 403, 409, 414, 420, 426.

ˇ      Csatkai Endre: Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban. = Soproni Szemle 1938/3. 132.

ˇ      A ferenczrendiek kismartoni társházának könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 271-272/231.

ˇ      Ismeretlen Grolier-kötés a kismartoni ferenczrendiek könyvtárában. = MKsz 1883. 226-227.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 125. p.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 185.

Kolozsvár

ˇ      Cornea, Lucian: Cartea straina veche în Biblioteca “Astra” sec. XVIII: catalog. Sibiu, 1982. (Bibliotheca “Astra” Sibiu). 126.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1048, 1116.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 1981.

ˇ      Eszterházy János: A Kolozsvári Boldog-Asszonyról czimzett domonkosok, jelenleg ferencziek egyházának történeti és építészeti leírása. = Magyar Sion 1866. 584-585.

ˇ      Schatz, Elena-Maria: Catalogul colecţiei de incunabule. Bucuresti, 1995. (Biblioteca Naţională Româneie) 90.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 199.

Komárom (Komárno)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 123 II. ex., 460 I. ex., 1124 I. ex.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 182, 585, 695, 1020, 1127, 2000.

Körmöcbánya

ˇ      Ballagi Aladár: Felvidéki könyvtárbúvárlatok. = MKsz 1879. 15-19.

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 675. 3. exempl.

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században II. =MKsz 1899. 246/131.

ˇ      Évnegyedes jelentés a Magyar Nemz. Múzeum Könyvtárának állapotáról: 1899 április 1-től Junius 30-áig. = MKsz 1899. 287.

ˇ      Ferenczrendi zárda könyvtára Körmöcbányán. In: György aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 270/207.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 16 I. ex., 256 I. ex. ps IV, 257 I. ex. ps I., 263 I. ex. ps II, 327 III. ex., 451, 454, 616, 641, 742, 808 II. ex., 815 I. ex., 834 ps I, III, 901, 952 III. ex., 1003 I. ex. ps II, 1006, 1047, 1059 II. ex., 1059 III. ex., 1061 II. ex., 1066 II. ex., 1082 III. ex., 1136 ps II,2, 1186 II. ex.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 341.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 544, 1465, 1518.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 205.

ˇ      Varjú Elemér: Murmellius Lexicona a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. = MKsz 1899. 97, 99, 100, 102.

Léva (Levice)

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 113.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 62 II. ex.

Lippa

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1595.

Lőcse

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. 70/111.

Malacka

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 59/26, 28.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 40 I. ex. ps I, 40 I. ex ps II, 55 I. ex., 68 I. ex., 98, 99 II. ex., 116 I. ex., 242 I. ex., 347 II. ex., 355, 483, 530, 639 II. ex., 690, 707, 710, 711, 713, 921 II. ex., 922 I. ex., 962.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 461, 905, 1391.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia: Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach. Matica Slovenská, 1997. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi slovenska II. zväzok) 1157, 1265

Marosvásárhely

ˇ      Ferenczrendi zárda könyvtára Marosvásárhelyt. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 269/200.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 115.

ˇ      Minoriták könyvtára Marosvásárhelyt. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 268/173.

Mesztegnyő

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 48.

Mikháza

ˇ      Catalogul Incunabulelor. Cluj-Napoca: Dacia, 1979. 51.

ˇ      Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. Tîrgu-Mures, 1971. 24, 34.

ˇ      Tulit Pálma: A Mikházi Ferencrendi Kolostor Könyvtára. In Örökség és feladat: Tanulmányok romániai magyar könyvekről, könyvtárakról. Sepsiszentgyörgy: Az EMKE Könyvtári Szakosztálya, 1995. 29-39 p.

Miskolc

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 310. 2. exempl., 311, 1075.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 106.

Mohács

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 24-25.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 228.

ˇ      Unyi Bernardin, P.: A mohácsi ferencesek története. Gyöngyös, 1943. (Gyöngyösi ferences könyvek 8.) 160-161.

Moór

ˇ      A kapuczinus-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 228.

Nagyatád

ˇ      Takács Ince: 48.

Nagybánya

ˇ      A minorita rend könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 231.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 271, 291.

Nagyenyed

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 237.

Nagykanizsa

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 66, 146, 173.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 239.

ˇ      Takács Ince: 41.

Nagyszeben

ˇ      Cornea, Lucian: Cartea străinăveche în Biblioteca “Astra” sec. XVIII: catalog. Sibiu, 1982. (Bibliotheca “Astra” Sibiu). 67, 88, 92, 122, (179, 333, 435)

Nagyszombat (Trnava)

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 293., 309-310.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2759.

ˇ      Csontosi János: A Jordánszky-codex győri töredéke. = MKsz 1880. 138, 141.

ˇ      Ferenczrendi zárda könyvtára Nagyszombatban. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 271/228.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. köt. Bp., 1922. 210.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest Budavári Palot 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 192.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyarországi reneszánsz kötések: Kolostori és polgári műhelyekBp., 1973. . (Művészettörténeti Füzetek 6.) 59/27, 62/46.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 14 I. ex., 14 II. ex., 34, 52 II. ex., 73 I. ex. ps III, 85, 121, 146, 188, 204, 226 II. ex., 229, 253 II. ex. ps IV, 253 II. ex. ps V, 275, 287, 290, 455, 566, 580, 615, 734, 773, 784, 786, 852,858 I. ex., 870, 875, 921 I. ex., 924 I. ex, 1000 I. ex., 1077, 1127 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 11, 44, 63.

ˇ      A Magyar Történelmi Társulat 1877. évi vidéki kirándulása Pozsony városába és vármegyébe. Bp., 1877. 84-86.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 7, 85, 103, 156, 167, 274, 336, 352, 493, 772, 976, 1023, 1044, 1118, 1421, 1864.

ˇ      Schwarz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Szeged, 1994. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.)

ˇ      Schwarz Katalin: Művelődés- és könyvtörténeti adalékok a magyar klarissza rend XVIII. századi történetéhez. In: Egyházak a változó világban. Esztergom, 1991. 437-439.

ˇ      Strelka, Vojtech - Komorová, Klára - Saktorová, - Helena: Tlače 16. storočia v Trnavských knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Tyrnaviae asservantur. Martin: Matica Slovenská, 1998. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. Zväzok IX.b) 1, 7, 29, 33, 40, 63, 81, 85, 95, 133, 150, 152, 159, 205.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 252.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 43.

Nagyszőlős

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1362.

ˇ      Ferenczrendi zárda könyvtára Nagy-Szőllősön. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 271/225.

Nagyvárad

ˇ        Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1651-1699 közötti könyvei és possessoraik. Debrecen, 1994. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 7.) 505.

Németújvár

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 629.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2255-2307a, 3091, 3204, 3395.

ˇ      Fejérpataky László: A német-ujvári szent-ferenczrendi zárda könyvtára. = MKsz 1883. 100-133.

ˇ      A gyöngyösi latin-magyar szótártöredék. Veress Ignátz másolata felhasználásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Melich János. Bp., 1898. XV.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 267., 286.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. köt. Bp., 1922. 213.

ˇ      Kastel, Ingrid: Kirche Mariä Heimsuchung und Franziskanerkloster, Güssing. Güssing, é. n. 23-25.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota 1985. november 12. - 1986. február 28. Bp., 1985. 30, 165, 166, 175.

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 83-85/202-215.

ˇ      Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 1971. 325.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 125.

ˇ      Naray, Josef: Die Franziskanerbibliothek in Güssing. = Hungarian Studies 1986/. 285-289.

ˇ      A németújvári ferenczrendi zárda könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 272/234.

ˇ      Ötvös Péter: A németújvári ferences kolostor könyvtára. = Vigilia 1990/10. 745-748.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 1393.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 257.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 29, 35.

ˇ      Tabernigg, Theodor OFM.: Die Bibliothek des Franziskanerklosters in Güssing. In: Biblos 21. Jg. 1972. S 167 ff.

ˇ      Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. = MKsz 1899. 154.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 15.

Nyírbátor

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 36, 111.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 8, 415, 416

Nyitra (Nitra)

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1049, 1093.

ˇ      Czeizel Gábor: A szent ferenczrendűek Nyitrán. Kézirat gyanánt. 1911. 6-7, 9.

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 67/84.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 73 I. ex. ps I, 73 I. ex. ps II, 73 I. ps IV, 255 I. ex ps II-III, 312, 730 II. ex., 864, 1003 I. ex. ps I, 1082 II. ex ps I, 1130, 1154 II. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 289, 387, 469 I. ex., 585.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia: Tlace 16. Storocia v piaristických knižniciach. Matica Slovenská, 1997. (Generálny katalóg tlaci 16. Storocia zachovaných na územi slovenska II. zväzok) 1620, 1683.

Nyírbátor

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 258.

Okolicsnó

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 128 I. ex., 259 I. ex. ps II, 259 I. ex. ps III, 813 II. ex., 1067 I. ex.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlace 16. storocia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlaci 16. storocia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 293, 418, 682, 1981.

ˇ      Strelka, Vojtech - Komorová, Klára - Saktorová, - Helena: Tlače 16. storočia v Trnavských knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Tyrnaviae asservantur. Martin: Matica Slovenská, 1998. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. Zväzok IX.b) 110.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 264.

Ozora

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 1824a.

Pápa

ˇ      Horváth Elek - Tóth Endre: Pápa város múltja és környéke. Pápa, 1936. 110.

ˇ      Molnár István: Ahol a halottak élnek és a némák beszélnek. In: Pápa város múltjából és jelenéből. I. füzet. Pápa, 1941. [25-26.]

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 270.

ˇ      Sz. ferenczrendiek könyvtára Pápán. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 272/238.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 37-39.

sapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3240.

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 19-24.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 34, 129, 130, 293

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp., 1944. 42.

Poroszka (Pruszka, Pruské)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 490, 845, 1042 I. ex., 1098, 1148 IV. ex., 1202.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave= Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 18 II. ex., 127.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 211 I. ex.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 617, 772, 1798.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 286.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 30, 34, 35, 36.37.

Pozsony (Bratislava)

ˇ      Az aquinoi sz. Tamás-féle codexek bibliográphiájához. = MKsz 1881. 77.

ˇ      Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. Bp., 1975. (Humanizmus és reneszánsz 5.) 58, 63.

ˇ      Ballagi Aladár. Felvidéki könyvtárbúvárlatok. = MKsz 1879. 14, 19.

ˇ      Berkovits Ilona: 10-11, 12-13, 17-18. Klny. MKsz 1943.

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 292., 309-310.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne : A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 55.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 807, 1038, 1046, 1049, 1065.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2471, 2474, 3044, 3176, 3203, 3212, 3244, 3350.

ˇ      Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532-1535-ből, a budapesti ferencziek könyvtárában. = MKsz 1880. 51, 52.

ˇ      Csontosi János: A pozsonyi sz. ferencziek tartományi könyvtárának codexei. = MKsz 1878. 45-54.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 59/26, 29,  60/31-35, 61/36, 38-43, 62/44-45, 48, 50, 63/51-52, 64/66, 65/74, 70/110, 72/125,

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 8, 12, 27 I. ex. ps IV, 36, 37, 42 I. ex., 43, 60, 65, 72 I. ex ps IV, 83, 88, 89, 99 I. ex., 104, 109 I. ex. ps 1, 109 I. ex ps 2, 117, 119, 126, 127 I. ex., 133 I. ex ps 1-5, 144, 166, 186, 192, 195 I. ex., 196, 207, 212, 215 I. ex., 217 I. ex., 223 I. ex., 226 I. ex., 250 I. ex. ps I et II, 250 I. ex. ps II, 250 I. ex. ps III, 250 I. ex ps IV, 250 II. ex. ps III, 256 III. ex. ps II, 273, 282, 291, 294 I. ex., 296 II. ex., 297 I. ex., 315, 318, 319, 321, 327 I. ex., 327 II. ex., 335, 337 I. ex., 341, 346 I. ex., 347 I. ex., 356, 365 I. ex., 373, 379, 383, 398, 401 I. ex., 402 I. ex., 412, 414, 415 I. ex., 418, 447, 448, 453 ps IV, 455, 459, 494 I. ex., 502, 509, 513, 515, 521 I. ex. ps III, 522 I ex., 528, 529, 536, 538 I. ex., 555, 558, 577, 588 I. ex., 591, 594, 598, 601, 622 III. ex., 639 I. ex., 640 I. ex., 652, 653, 654, 659, 712, 718, 720 I. ex., 737, 751, 755, 757, 760 I. ex., 767, 780, 782, 790, 799, 810 I. ex., 831 I. ex., 832, 859 II. ex., 863, 867 I. ex., 872, 909, 912 I. ex., 917 I. ex., 916, 930 I. ex., 932, 938, 940, 948 II. ex. ps I-II, 966, 970 I. ex., 977, 978, 995, 1011 I. ex., 1013 II. ex., 1017, 1021, 1037, 1041 I. ex., 1048 I. ex., 1048 II. ex., 1053 I. ex., 1060 I. ex., 1068 I. ex., 1078, 1081, 1090 I. ex., 1102, 1121, 1131 I. ex. ps I, 1132 ps I, 1135 ps II, 1, 1138 ps III, 1162 I. ex., 1163, 1183, 1184, 1199, 1213, 1216, 1219 II. ex., 1221, 1222 I. ex., 1232 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave= Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 68.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 5, 12 I. ex. ps I-II, 21, 23, 34, 36 I. ex. ps I, 37 I. ex. ps II-III, 57, 106, 129 I. ex. ps III, 130 I. ex. ps I, III-IV, 130 II. ex. ps II-III, 130 III. ex. ps II (duplum), 130 IV. ex. ps III, 144 I. ex., 145 II. ex. ps I, 145 III. ex. ps I, 146, 151 I. ex., 169 I. ex ps I-II, III, 171, 177, 199 I. ex., 237 I. ex. ps IV, 267 I. ex. ps III, 271, 280 I. ex., 280 II. ex., 280 III. ex., 286, 289, 296, 307, 351, 371, 373, 374, 386 I. ex., 386 II. ex., 387, 393, 420, 421, 425, 429, 432, 445 I. ex., 450, 455 I. ex., 466 I. ex., 467 I. ex., 467 II. ex., 470 I. ex. ps I-IV, 470 II. ex. ps I-IV, 470 IV. ex. ps I-II, 472 I. ex. ps III-IV, 525, 530, 577.

ˇ      Knauz Nándor: Régi misekönyveink 9/1, 89/8, 97/11, 681-682/ , 723/9, 728/21, 806/27, 883/53.

ˇ      Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. Esztergom, 1870. 5/1, 18/8, 27/11, 58, 63/9, 68/21, 85/19, 93/27, 96/33, 105/53.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest Budavári Palota 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 57, 189, 196.

ˇ      Könyvkiállitási emlék. Bp., 1882. 48-49/165, 49/68, 63    89/241, 111/320, 236/16.

ˇ      Melich János: A gyöngyösi glosszák. = Nyelvtudományi Közlemények 1898. 305.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 92, 372.

ˇ      Ortvay Tivadar: Pozsony város története. II/4. Pozsony, 1903. 349.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 58, 61, 82, 91, 92, 99, 104, 124, 133, 138, 145, 167, 244, 255, 267, 292, 337, 398, 399, 451, 457, 522, 594, 609, 667, 675, 685, 686, 804, 805, 835, 884, 886, 890, 891, 892, 895, 1008, 1021, 1022, 1029, 1030, 1055, 1060, 1061, 1062, 1074, 1165, 1200, 1362, 1363, 1370, 1380, 1393, 1459, 1471, 1575, 1576, 1597, 1669, 1694, 1713, 1792, 1794, 1799, 1836, 1867, 1872, 1875, 1892, 1918, 1936, 1938, 1954.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia: Tlače 16. Storočia v piaristických knižniciach. Matica Slovenská, 1997. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi slovenska II. zväzok) 32.

ˇ      Schwarz Katalin: A klarissza apácák  könyvkultúrája a XVIII. században. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.) Szeged, 1994.

ˇ      Schwarcz Katalin: Kósa Jenő magyar nyelvű rendtörténete 1768-ból. In: Lymbus: Művelődéstörténeti Tár V. Szerk. Monok István és Petneki Áron. Szeged, 19945. 103-144.

ˇ      Schwarz Katalin: Művelődés- és könyvtörténeti adalékok a magyar klarissza rend XVIII. századi történetéhez. In: Egyházak a változó világban. Esztergom, 1991. 437-439.

ˇ      Strelka, Vojtech - Komorová, Klára - Saktorová, - Helena: Tlače 16. storočia v Trnavských knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Tyrnaviae asservantur. Martin: Matica Slovenská, 1998. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. Zväzok IX.b) 85.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 283.

ˇ      Sz. Máriáról czimzett sz. Ferenczrendiek tart. könyvtára Pozsonyban. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 78/11.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 27.

ˇ      Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. = MKsz 1899.

ˇ      Vieriková, Mária: Tlace 16. storocia v ybierkach Ústrednej Kniznice Slovenskej Akadémia VIED. Bratislava, 1996. 79. Nr. 44.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 49.

Sebes

ˇ        Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2761.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 26, 51 III. ex., 52 VI. ex., 70 II. ex. ps II, 71 ps III: 1-2, 109 IV. ex., 122 III. ex., 123 V. ex., 137 III. ex., 137 IV. ex., 171 I. ex., 174, 208, 216, 252 II. ex. ps II, 252 III. ex. ps III, 270, 332, 351 III. ex., 389, 518, 520 I. ex. ps I, 520 I. ex. ps II, 520 I. ex. ps III, 520 II. ex. ps I, 564 III. ex., 568 II. ex., 570 II. ex., 571, 582 IV. ex., 606 I. ex., 611, 632 III. ex., 702, 703 II. ex. ps I, 703 II. ex. ps II, 721, 727 I. ex., 727 II. ex., 735, 739, 752, 753 IV. ex., 758, 776, 777 III. ex., 833 III. ex., 880 II. ex., 885 ps I, 890, 907, 923 II. ex., 948 I. ex. ps III, 948 II. ex. ps IV, 948 III. ex. ps I-II, 948 III. ex. ps III-IV, 950 II. ex. ps III-IV, 953, 1076 IV. ex., 1095, 1129 ps II-2, III, 1131 II. ex. ps II-1, 1186 III. ex., 1205, 1208 II. ex., 1225 IV. ex.

ˇ        Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660. Szeged, 1996. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai I.) XIV.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 26, 46, 47, 105, 141, 167, 169, 171, 180, 236, 246, 261, 318, 453, 651, 670, 823, 854, 885, 1167, 1392, 1469, 1492, 1521, 1540, 1541, 1817, 1839, 1850.

Siklós

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 32.

ˇ        Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 26.

Simontornya

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 109.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 48.

Sopron

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

ˇ      Csánki Dezső: Adatok a hazai középkori könyvtárak történetéhez XI. 1450. április 1.: A székesfehérvári tanács értesíti  Sopron város tanácsát a néhai Miklós guárdián által eltulajdonított breviárium ügyében eszközölt vizsgálat eredményéről. = MKsz 1890. 52-53.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 628.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2661.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 952.

ˇ      Csatkai Endre: Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban. = Soproni Szemle 1938/3. 137.

ˇ      Házi Jenő: A soproni ferences zárda és templom. In: Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, 1939. 173-174., 193-194.

ˇ      Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1996. 556.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 195 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 237 I. ex. ps IV.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 1743.

Sóvár

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 151.

Sümeg

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig I. köt. Bp., 1922. 265.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 455 I. ex.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 113, 256.

ˇ      Takács Ince: 28, 29, 30-37.

Szabadka

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 286.

Szakolca (Skalica)

ˇ      Bartosowitz Ferenc ferencesrendi szerzetes könyvadománya. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/2. 100.; KtF III. 68.; Említi Majláth Béla MKsz 1882. 293.

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 416. 2. exempl.

ˇ      A ferenczrendi zárda könyvtára Szakolczán. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 270/204.

ˇ      Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon III. Bp., 1961. 171., 184-186.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 156.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 52 I. ex., 66,  109 II. ex., 124 IV. ex., 128 II. ex., 132, 194 I. ex. ps I, 227 II ex., 232 I. ex., 232 II. ex., 234 II. ex., 235 II. ex., 236, 239, 243 I. ex., 244, 254 ps I-II, 255 I. ex. ps I, 255 III. ex. ps I, 256 II. ex. ps II, 265 VI. ex., 281 II. ex., 282 II. ex., 324 ps I, 340, 346 II. ex., 348 IV.ex., 353 II. ex., 369, 403 I. ex., 464, 484, 532, 543 II. ex., 545 III. ex., 547 IV. ex., 547 V. ex., 552 II. ex., 552 III. ex., 579 II. ex., 603, 609, 692 I. ex., 695, 697, 749 II. ex., 778 II. ex., 797, 801, 826, 840 I. ex., 903 III. ex., 905 IV.ex.,  908, 919, 922 IV. ex., 923 IV. ex., 924 III. ex.,935, 950 I. ex. ps I-II, 950 III. ex.ps III-IV, 951 I. ex., 952 II. ex., 955 II. ex., 1012 I. ex., 1054 ps II, 1056, 1062, 1067 I. ex., 1067 III. ex., 1070 I. ex., 1071, 1083, 1148 II. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave= Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 5, 17 II. ex., 18 III. ex., 22 I. ex., 22 IV. ex., 54 IV. ex., 64, 80 II. ex., 121 II. ex., 142, 150, 151.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 336.

ˇ      Majláth Béla: A szakolczai ferenczrendi könyvtár XVII. századi történetéhez. = MKsz 1882. 289-305.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 125.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 23, 24, 67, 93, 100, 106, 107, 140, 151, 153, 167, 168, 172, 176, 204, 214, 220, 235, 243, 262, 263, 294, 327, 339, 348, 349, 351, 363, 471, 506, 507, 508, 510, 529, 568, 610, 620, 716, 717, 786, 791, 801, 833, 834, 887, 972, 1028, 1087, 1088, 1135, 1137, 1147, 1187, 1301, 1414, 1428, 1517, 1519, 1525, 1538, 1624, 1653, 1665, 1739, 1767, 1768, 1784, 1793, 1815, 1916, 1957, 1974.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 309.

Szamosújvár

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 310. Szárhegy

ˇ      Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. Tîrgu-Mureş, 1971. 45.

Szécsény

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 309.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3326.

ˇ      Knauz Nándor: Breviáriumok  = Magyar Sion 1869. 734/9.

ˇ      Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. Esztergom, 1870. 74-75.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyarországi reneszánsz kötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 68/98.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 619, 732.

ˇ      Kőnig Kelemen: Hatszázéves ferences élet Szécsényben. Vác, 1931. 344-348.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 291, 313, 314.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 116, 148, 183, 209, 225, 332, 399, 400.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 324.

Szeged

ˇ      Bálint Sándor: Alsóvárosi glosszák: Egy szegedi nyelvemlék. = Magyar Nyelv 1961/3. 355-357.

ˇ      Bálint Sándor: Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. Bp., 1983. 35-36.

ˇ      Bálint Sándor: A Szeged-Alsóvárosi ferencrendi kolostor hajdani gyógyító tevékenysége és orvosi szakkönyvei. Bp., 1975. 173-177. Klny. Orvostudományi Közlemények1973/1974.

ˇ      Bálint Sándor: A Szeged-Alsóvárosi volt ferencrendi kolostor könyvtára. Szeged, 1955.

ˇ      Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. Bp., 1975. (Humanizmus és reformáció 5.) 27, 34-42.

ˇ      Bálint Sándor: Szeged városa. Szeged, 1959. 41-42.

ˇ      Bálint Sándor: A szegedi franciskánusok könyvtárának XVI. századi állománya. = MKsz 1964. 134-141.

ˇ      Baróti Dezső: A szegedi ferencesek könyvtára. = Könyvtári Szemle 1935/5.

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 388.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne : A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 44.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 943a, 970, 1062, 1084, 1086, 1087, 1093, 1102, 1103c, 1107, 1108, 1111, 1112-1114, 1334, 1488.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2672-2684, 2965, 2974, 2981, 3006, 3013-3014, 3024, 3029, 3037, 3052, 3056, 3138, 3142, 3156, 3164, 3169-3170, 3172, 3193, 3207-3208, 3255, 3262, 3264-3266, 3274, 3278, 3293, 3300, 3316, 3337, 3346, 3359, 3369, 3389, 3398.

ˇ      Dubecz József: Szegedi Üdvözítő Ferenciek Együlete Könyvtárának Lelettára... Kelt Szegeden, június hó 4én 1846. Szeged, JATE Központi Könyvtár. Kézirattár. MS 1610.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 233, 267.

ˇ      Huszka Bertrand: A szegedi dominikánus rendház története. = Credo 1935. 71, 84-85.

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 3-14.

ˇ      Iványi Béla: Régi magyar növénynevek. = Népünk és nyelvünk 1935. 172-186.

ˇ      Karácsonyi János: Imre gyulai plébános kódexe. = MKsz 1896. 8-15.

ˇ      Keveházi Katalin: Egy ferences kódex filológiai problémai. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szeged, 1989. 109-120.

ˇ      Keveházi Katalin - Monok István: A Csongrád megyei Levéltár ferences kódexe. In: Adattár a XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10. Szeged, 1990. 65-82.

ˇ      Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. Eszetgom, 1870. 35/17, 49/26, 70/28.

ˇ      Knauz Nándor: Régi  misekönyveink. = Magyar Sion 1869. 191/17., 259/26., 730/28.

ˇ      Könyvkiállitási emlék. Bp., 1882. 41/128.

ˇ      Körtvélyessi László: A 700 éves minorita rend története. Szeged, 1943. 125-160, 164.

ˇ      Körtvélyessi László: Adatok a szegedi minorita rendház történetéhez. Szeged, é. n. 35-71, 74-75.

ˇ      Kulcsár Péter: Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. Szeged, 1970.

ˇ      Kulcsár Péter: A szegedi ferences könyvtár helyreállításáról. = MKsz 1964. 84-85.

ˇ      Kulinyi Zsigmond: Szeged újkora. Szeged, 1901. 464.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 124-125.

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 318.

ˇ      Péter László: Szegedi ferencesek. Szeged, 1991. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 33.) 7-8.

ˇ      Radó Polikárp: A Guilerin-kódex. = Irodalomtörténet 1947/1-2. 1-8.

ˇ      Radó Polikárp: Két értékes szegedi emlék: Pesti Mihály bibliája és Pécsi Ferenc kódexe. = MKsz 1966. 113-125.

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp., 1944. 72, 95, 105, 113, 137.

ˇ      Reizner János: Szeged története. III. köt. Szeged, 1900. 19.

ˇ      A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára: Katalógus. Összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1994.

ˇ      A szegedi minoriták könyvtára: Katalógus. Összeáll. Varga András. Szeged, 1991.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 320.

ˇ      Varga András: Dubecz József katalógusa a szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtáráról. Szeged.

ˇ      Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára. = Csongrád megyei Könyvtáros 1994/1-4. 19-36.

ˇ      Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Szeged, 1991. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok II.)

Székesfehérvár

ˇ      Csánki Dezső: 1450. április 1.: A székesfehérvári tanácz értesíti Sopron város tanácsát a néhai Miklós guárdián által eltulajdonított breviárium ügyében eszközölt vizsgálat eredményéről. = MKsz 1890. 52-53.

ˇ      Csontosi János: 1450. márczius 30.: A székesfehérvári ferenczrendiek gvárdiánja válaszol. = MKsz 1888. 87-88.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 330.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 28, 40-41.

Szendrő

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 124.

Szentantal (Antol)

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3194.

ˇ      Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532-1535-ből, a budapesti ferencziek könyvtárában. = MKsz 1880. 51, 52.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 60.

ˇ      Knauz Nándor: Régi szerkönyveink. = Magyar Sion 1867. 20.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 123 II. ex., 138 I. ex., 840 II. ex. ps II, 460 I. ex.

Szigetvár

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 25.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 48.

Szilágysomlyó

ˇ      A minoriták r. kath. algimnáziumának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 331.

Szolnok

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 84.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 332.

Szombathely

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 306.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne: A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 120.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3203, 3255a, 3364.

ˇ      Hubay Miklós: Missalia Hungarica: Régi magyar misekönyvek. Bp., 1938. (A Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai 54.) 52-53/15, 62-63/22.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest Budavári Palota 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 57.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyarországi reneszánsz kötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 72/127.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 68, 156, 230, 299

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásás bejegyzései. Bp., 1944. 64, 80, 104.

Sztropkó

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave = Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 15.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlace 16. storocia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlaci 16. storocia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 1410.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 334.

Tököl

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 46.

Ujlak

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 1932.

Vác

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 106. 2. exempl., 345.

ˇ      Ferenczrendi kolostor könyvtára Váczon. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 218.

Veszprém

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 211.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 62 II. ex.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 360.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 29, 39-40.

ˇ      A veszprémi szent-ferenczrendi zárda könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 272/243.

Vimpác

ˇ      Borsa Gedeon: A vimpáci ferences nyomda és annak újabb terméke 1595-ből. = MKsz 1980. 179-

ˇ      Semmelweis, Karl:Die Klosterdruckerei der franziskaner von Wimpassing a. d. Leitha 1533-1599?. In: Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgenlandes bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1582-1823). Eisenstadt, 1972. (Burgenländische Forschungen. Sonderheft IV.) 64-67.

ˇ      Semmelweis, Karl: Ismeretlen XVI. századi nyomda a mai Burgenland területén.. = MKsz 1966/4. 338-339.

Zalárd

ˇ      Kollányi Ferenc: Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében. = Századok 1898. 618. (Gyöngyösi kodex. Acta capituli 1533)

Zombor

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.