A ferences rend könyves műveltsége

a 16-17. századi Magyarországon

 

 

 

A szerzetesrendek és könyvtáraik a 16-17. századi Magyarországon

A reformáció előtt közel 400-500 római katolikus kolostor és zárda volt Magyarországon. A 16. században a rendtagok és házaik csaknem 95%-a tűnt el[1]. A pusztulás oka több dologra vezethető vissza. Az 1520-as évektől Magyarországon is gyorsan terjedő reformáció hatására sok földesúr és városi tanács maga is protestánssá lett, támogatását pedig megvonta a szerzetesrendektől, akiknek így megszűntek jövedelemforrásaik. Anyagi javaikat szekularizálták. A rendházak egy része a hódoltsági részeken a háborús összecsapások, a török hódítás következtében tűnt el. A következőkben bemutatandó szerzetesi közösségek átvészelték ugyan a 16-17. századot, de mindegyikük nagy károkat szenvedett: szervezetileg szétestek, rendházak néptelenedtek el, közösségek szűntek meg. Egy-két könyvtárkatalógusa majdnem mindegyik közösségnek fennmaradt, de ezek közel sem tükrözik azt a gazdagságot, amit az előző századokban létrehoztak.

 

A bencéseknek a 17. századból több könyvkatalógusa is fennmaradt. Garamszentbenedeken az 1619-1691 közötti időből 16 jegyzék maradt fenn[2], azonban ezeken csak igen kevés könyvet tüntettek fel, s ezek is többnyire szerkönyvek, beszédgyűjtemények és kéziratok. Dömölkről 1672-ből ismerünk egy öt tételes jegyzéket, amelyeken jogi és gazdasági szakkönyvek, szerkönyvek szerepelnek[3]. Az 1658-as pannonhalmi jegyzék[4] egyedi abból a szempontból, hogy e rendházuknak a könyvtára az egyetlen ebben a korban, amelynek anyagáról összeírás maradt fenn. A katalógust Magger Placid főapát íratta össze. A több mint 2000 tételes anyag 22 szakcsoportba rendezve egy minden szakterületet átfogó könyanyagot mutat be. Ez a nagy tételszám azért is figyelemre méltó, mert Pannonhalma 1594-1638 között szinte teljesen elnéptelenedett, s húsz év múlva már egy több mint kétezer kötetes könyvtárról van tudomásunk. A rend történetírója, Erdélyi László szerint ez az új állomány nem gyűlhetett össze húsz év alatt. “Úgy kell magyaráznunk, hogy a régi készlet fokozatos szaporodása mellett különösen Pálffy Mátyás főapát (1639-1647) és utóda Magger Placzid némileg nyugodtabb kormányzati idejében a könyvtár hatalmasan gyarapodott”[5]. Récsey Viktor, a katalógus kiadója annak ismertetésében a bencések szorgalmának és tudomány-szeretetének tulajdonítja ezt a rövid időn belöl bekövetkezett változást[6]. A gyűjteményt 21 szakba rendezték. Az állomány nagy része vallási munka: liturgikus könyvek, bibliák (Káldy György bibliafordítása három példányban), egyházatyák munkái (pl. Albertus Magnus, Anselmus, Augustinus, Hieronymus), egyházi szentbeszédek (Temesvári Pelbárt, Telegdy Miklós, Káldy György, Pázmány Péter, Lépes Bálint több munkája), “újabb írók” szentírásmagyarázatai (pl. Bellarminus, Brunfeldius), egyházi szentbeszédek, teológiai, apologetikus, aszketikus művek (Pázmány Péter, Nádasdy János, Eszterházy Pál, Malomfalvy György, Telegdi Miklós, Robertus Bellarminus, Edmondus Campianus, Aquinoi Szent Tamás, Johannes Eck, Thomas Kempis). Ezen fő szakok után következnek az egyháztörténeti (Baronius, Xaveri Szt. Ferenc életrajza, Inchofer Menyhért, Justus Lipsius), a világi történeti (Aeneas Sylvius Piccolomini, Pietro Bembo, Bonfini, Busbequius, Caius Julius Caesar, Curtius Rufus, Blondus Flavius, Istvánffy Miklós, Justinus, Justus Lipsius, Titus Livius, Philipp Melachthon, Antonius Possevinus, Révai Péter, Suetonius, Tacitus, Thuróczy János), majd a jogi (Gratianus, Draskovich György, Paulus Laymannus, Kitonich János, Werbőczi István, Pázmány Péter, Justinianus), filozófiai (Agricola, Albertus Magnus, Arisztotelész, Raimondus Lullus, Johannes Piscator, Platon, C. Plinius, J. C. Scaliger, Aquinoi Szent Tamás) tárgyú könyvek, külön a matematika (H. C. Agrippa, Euklidész, Johanne Honterus, Johannes Kepler), az orvosi könyvek (Herbarium Ungaricum, Hippokratész, Lemnius Levinus, Michaelis Savonarola), a vidéki gazdálkodásról szólóak (Cato, Antonius Mizaldus, Terentius); különös módon együtt szerepelnek a moralisztikus, a politikai és a gazdasági tárgyúak (Aesopus, Antonius Guevara, Iszokratész, Paulus Manutius, Petrarca, Seneca, Justus Lipsius). A sor végén vannak a filológiai (Apuleiusz, Arisztotelész, Pietro Bembo, Guilielmus Budae, Calepinus, Cicero, szótárak, köztük Szenczi Molnár Albert latin-magyar-görög szótára, Politianus, Johannes Sturm, Lorenzo Valla, Johannes Ludouicus Vives), a görög, a poétikai (Homérosz, Horatius, Martialis, Ovidius, Seneca, Lope de Vega, Vergilius) művek. Az ún. vegyes (miscellanea) szakban olyan kötetetk vannak, mint például az Index librorum prohibitorum, Bibliothecae-Catalogus omnium Scriptorum Conradi Gesnerij. A végső, 22. szakban a kincsek között lévő liturgikus könyveket találjuk. „... a tisztán lelkészetre hivatott pannonhalmi benczések nem hanyagolták el az akkori tudományok egyik ágát sem”[7]: a katalógust végigtekintve igaznak vélhetjük ezt az állítást, másrészt viszont felekezeti egyoldalúsággal kell illetnünk a bencéseket, hiszen katolikus szerzőkön kívül más felekezethez tartozó szerző nem igazán található. Himmelreich György (1583-1637) korábbi kormányzóapát 1628-ban saját maga összeírt 454 kötetes gyűjteménye valószínűleg bekerült a főapátsági könyvtárba, amit a possessorbejegyzések meg is erősítenek, az 1658-as összeírásban azonban nem szerepelnek. Sólymos László Szilveszter a pannonhalmi könyvtárban folytatott kutatásakor próbálta megkeresni a Himmelreich-köteteket. A katalógusban szereplő műveknek 10-15%-át sikerült megtalálnia. Az előkerült példányok közel felében azonban apja, Tiburtius Himmelreich beírása szerepel[8]. Ebben a könyvtárban őrződött meg Otrokócsi Fóris Ferenc (1648?-1718) néhány könyve. Otrokócsi azon protestáns lelkészek közé tartozott, akiket a gyászévtized korában gályrabságra kényszerítettek. Szabadulása után katolizált.

A cisztercita szerzeteseknek is alig maradt fenn kéziratos vagy nyomtatott formában valamilyen emlékük, holott a Győr egyházmegyei canonica visitaciók arról tanúskodnak, hogy hangsúlyosan jelen voltak a világi pasztorációban[9]. Könyvjegyzékük csak a Borsmonostoron 1700 körül írt ismeretes, melyet Chrystomus Hanthaler elöljáró íratott össze[10]. A 25 tételes jegyzéken bibliák (Újtestamentum és teljes bibliák, német nyelvűek!) szerkönyvek (breviarium, misszálé), beszédgyűjtemények (Georgius Scherer, Szt. Bernát), szentek életrajzai (Vita Sancti Patris Bernardi) és teológiai traktátusok (Paulus de Barry, Georgius Eder) és kegyességi munkák (Kempis Tamás, Auancinus) szerepelnek. A könyvek egy része német nyelvű. A teológiai művek írói jezsuita szerzők. Az összeírás dátumára a kötetek alapján lehet következtetni.

A domonkos rend igen gazdag könyvkultúrájából sem sok emlékünk maradt. Alig vészelte át néhány könyvük ezt a korszakot. Amelyek igazán jelentősek, s átélték a pusztításokat, azok a domonkos apácák számára készült kódexek. “A 15. század második felében hirtelen virágzásnak indult a magyar nyelvű vallásos irodalom”[11], melyek nagy részét a 16. század elején másoltak. A kódexek a csak magyarul tudó apácák és a rendházakban élő laikus testvéreknek készültek. A legtöbb kéziratos könyvek nagy része ferences klarisszáknak és domonkos nővéreknek íródott. Domonkos pl. a Birk-, Cornides-, Horváth-, Thewrewk-kódex, a Margit-legenda, a Példák könyve. Könyvjegyzék pedig csak az egy nagyszombati 1567-es ismeretes[12], amely katalógusnak alig nevezhető, hiszen mindössze 10 tételről van szó, s ezek is csak szerkönyvek. A Nagyvárad melletti szentjánosi bencés monostorban lakó apácák 1567-ben menekültek Nagyszombatba, s vitték magukkal ezt a 10 kötetet.

A jezsuiták 16. századi alapításuktól kezdve jelen voltak a történelmi Magyarország egész területén, így a királyi Magyarországon, Erdélyben és a török hódoltságban is. Jelentős rendházaik, iskoláik, missziós állomásaik voltak ezeken a területeken, s szabályzataiknak, rendi előírásaiknak (Ratio studiosorum 1541, 1586) megfelelően gyarapították könyvtáraikat, melyek anyagáról több jegyzéket is ismerünk (rendházak könyvtárai: Kassa 1660, Sopron 1727, Túróc 1704, Ungvár 1707, Vizkelet 1657, Zsolna 1712; templomkönyvtár: 1707 Sárospatak; iskola, egyetem: Kolozsvár 1591, 1603, Pozsony 1639, 1655-1663). Nagyszombaton 1615-ben nyitották meg a jezsuita kollégiumot, “s egy ígéretes fejlődési szakasszal zárult az Egyetemi Könyvtár korai története, amelynek záróaktusaként megalapították a későbbi egyetemet”[13]. Nagyszombatban nem alapítottak új könyvtárat, a vágsellyei kollégiumnak ideiglenesen Bécsbe menekített bibliotékájának kötetei kerültek ide. “A nagyszombati kollégium könyvtára eszerint nem csupán jogutódja a sellyeinek, hanem egyenesen a znióváraljai alapokon létesített és az első, 1561-i nagyszombati letelepedés korára visszanyúló, vágsellyei könyvtárral azonos.”[14] Az 1632-es katalógust[15] az  egyetemalapítás előtt három évvel készítette Némethi Jakab (1573-1644). Nagy valószínűség szerint egy könyvtárrendezéssel egybekötött katalogizálás történt[16]. A katalógus csonka, a címlappal együtt hiányzik az eleje. Az 1690-es összeírás[17] egy “általános rekatalogizálás eredménye”[18]. Az első jegyzék közel 1500, a második már több mint 5000 kötetes. Az igen tagolt könyvjegyzék, a közel 25 szak jó alap arra a vizsgálatra, hogy megismerhessük a jezsuita mentalitást, szemléletet, műveltséget. Továbbá jó összehasonlítási alapot nyújt arra, hogy összehasonlítsunk három szerzetesi közösséget - jezsuiták, bencések, ferencesek - fennmaradt nagy könyvtárkatalógusaik alapján. Gulyás Pál kezdetlegesnek véli az 1690. évi jegyzék szakrendszerét[19], mert szerinte az egyházi és a világi tudományok keverednek, nem válnak el egymástól.

A 17. század közepétől Magyarországon is jelen lévő és sikeres a piaristák első rendházukat Podolinban alapították (1642). Sokáig úgy tudtuk, hogy egyik piarista könyvtárról, így a podoliniről sem, maradt fenn könyvkatalógus - a közelmúltban azonban előkerült két privigyei összeírás, egy 1685-ös és egy 1689-es[20]. A podolini bibliotéka a szakrendje ismeretes, s az is, hogy 1691-ben már 31 szakba rendezték könyveiket (1619 kötet). Tanító rend lévén iskolát is működtettek 1643-tól a rendház mellet. Eleinte csak grammatikai, majd később poétikai és filozófiai osztályokat is indítottak. Könyveiket úgy szerezték be, hogy állományuk az oktatás segítségére legyen. Nagy hangsúlyt fektettek tehát a retorikai (pl. Cicero), a történelmi (pl. Curtius Rufus), a drámai (pl. Seneca, Euripides, Plautus, Jacobus Pontanus) művek, továbbá a költészet (pl. Martialis, Horatius) témakörébe tartozó könyvek beszerzésére. A könyvek eredetének megállapítására a possessorbejegyzések nyújtanak segítséget, melyek segítségével Holl Béla 105 példányt meg is talált[21].

Az egyetlen magyar alapítású, s ezért Magyarországon nagyon népszerű pálosok könyvkultúrájáról még kevesebbet tudunk, hiszen rendes könyvkatalógusuk nem maradt fenn, csak egy 1635-ös nyolc tételes összeírás[22], mely - az 1567-es nagyszombatihoz hasonlóan - csak szerkönyveket tüntet fel.

A premontreieknek a Felvidéken elhelyezkedő rendházai korszakunkban mindvégig fennmaradtak. Az általános egyházi és szerzeteskanonoki hivatáson kívül a premontrei rend nagyobb monostorai Magyarországon a hiteleshelyi működésben bizonyos külön hivatást is nyertek [...] Hazánkban a káptalanok és konventek nagy tekintélye, tagjainak műveltsége, jog- és írástudása, megbízhatósága, házaiknak alkalmassága oklevelek elhelyezésére és megőrzésére voltak azok a tényezők, melyek a hiteleshelyi működés alapját, a közbizalmat feléjük fordították.”[23]. Ebben a munkában a leleszi prépostság tagjai is részt vettek. Az 1550-es évekre a monostorok hiteleshelyi tevékenysége teljesen elsorvadt. Könyvjegyzéke egyedül a leleszi konventnek maradt fenn 1566-ból[24] (29 kötet) és 1569-ből[25] (28 tétel). Teljes könyvkatalógusnak nem nevezhetők, hiszen nagyobb szerepük volt, mintsem hogy csak ennyi könyveik lettek volna - a hiteleshelyi tevékenységüket segítő könyvanyag is hiányzik e jegyzékekből. Az első jegyzéket feltehetőleg Bolusich Ágoston, az utolsó prépost halála miatt készítették el. Az összeírók személye is ismert a jegyzék bevezető szövegéből (Pesthy Ferenc és Mathias Wyczmandy)[26]. A másik katalógus összaállításának oka a commendatori rendszer lehetett. Meghalt a prépost 1566-ban, újat pedig nem neveztek ki. A prépostságot ettől kezdve világi személyek birtokolták[27]. Az összeírók személye itt is ismert[28]. A két jegyzéket összevetve kiderül, hogy az “Insacristia inferiori” és a “Catalogus librorum” címmel ellátott csoprtok a két összeírásban teljesen azonosak, s joggal feltételezhetjük, hogy az 1569-os lista egy része az 1566-es átmásolásával készült. Az utolsó csoportokban eltérésekkel találkozunk, a címük sem azonos: "Libri ibidem existentes" és "Catalogus libroru(m) in domo superiori Domini praepositi" A szerzetesi élethez elengedhetetlenül szükséges könyvek olvashatók a jegyzéken: liturgikus könyvek(misszálé, antifonálé, gradualé, psalterium) egyházatyák egy-egy kötete (Ambrosius, Augustinus), bibliák (latin és cseh), egyházjogi művek (Decretum ecclesiasticum, Liber Gratiani), beszédgyűjtemények (pl. Liber sermonum diversorum dierum), valamint a rend szabályzata (Formular(e) Instrumentorum).

 

“A ferences rend az egyetlen azok között a rendi közösségek között, amelyek mohácsi csata előtt számos kolostort tartottak fenn,”[29] s a vesztes csata után a Hódoltságban is vállaltak missziós tevékenységet - a jezsuiták és a licenciátusok mellett. Róluk lesz szó a következőkben.

 

 

 

A ferencesek

 

A Ferences-rend is nagy veszteségeket szenvedett a 16-17. században: kolostoraik nagy részét ők is elvesztették, patrónusok szűntették meg támogatásaikat, több rendtag a reformáció lelkes híve, terjesztője lett, a rend szerkezete is megváltozott. Az előző századokban elkezdődött vita a szegénység értelmezéséről tovább folytatódott. A viták ismételt szétváláshoz vezettek. Az egyik ágat az obszervánsok vagy szalvatoriánusok (belőlük váltak ki 1525-ben a kapucinusok) képviselték, a másikat pedig a minoriták vagy konventuálisok.

A ferencesek a hódoltsági területeken kívül Erdélyben és a moldvai csángó magyarok között is tartottak fenn misszós állomásokat. A pusztulást, veszedelmeket átvészelő négy kolostorból irányították munkájukat, bocsátották útjukra a barátokat (Csíksomlyó, Gyöngyös, Szakolca és Szeged).

A 17. században szintén történtek szervezeti változások. A mariánus/minorita/konventuális és a szalvatoriánus/obszerváns rend mellett létrejött a ladislaita (1661, a mariánusokból alakult meg a horvátok követelésére[30]) és a stefanita rendtartomány (1640 a szalvatoriánusokból)[31], valamint a következő század legelején a kapisztránusok rendje.

A négy ferences kolostor fennmaradt könyvtárának állománya tükrözi a 16-17. században betöltött szerepüket, s azt a törekvésüket, hogy missziós feladatukat a Hódoltságban, Erdélyben és Moldvában folyamatosan el tudták látni. Ennek megfelelően a könyvtár gyarapításakor beszédgyűjtemények, bibliakommentárok és vitairatok kapták a nagyobb hangsúlyt a tudományos munkákkal szemben. Katalógus, feljegyzés a könyvekről korszakunkból csak a szakolcai, a gyöngyösi és a németújvári gyűjteményről maradt fenn.

 

 

Csíksomlyó

A ferencesek a 1441-ben Hunyadi János támogatásával telepedtek le Csíksomlyón. Templomukat 1448-ban építették fel. A későbbi századok folyamán Csíksomlyó lett az erdélyi katolikusok központja (1551-től 1711-ig az erdélyi püspökség választott püspöki cím volt, tehát a katolicizmus csak a csíki kolostor által volt jelen), innen látták el a katolikus székelyek és a moldvai csángó magyarok lelki gondozását. A 16. században mindvégig igen kevés szerzetes volt itt, állandó létszámhiánnyal küszködtek.

1630-ban bosnyák ferencesek érkeztek Erdélybe, akik egy különálló őrséget akartak létrehozni. Minderre 1640-ben került sor, amikor is felállították az erdélyi ferences kusztódiát, amiből létrejött a stefanita rendtartomány (lásd a 30. jegyzetet!). Az 1661-es török-tatár betöréskor szintén kevesebben lettek, a tűz is nagy pusztításokat végzett.

1663-tól volt házfőnök Kájoni János (1629/30-1697), majd 1675-től tartományfőnök. Műveltsége, igen nagy zenei tudása révén emelkedik ki a 17. század ferences történetéből. Gyűjtötte a kéziratos zenei könyveket, magyar, román és cigány dallamokat, orgonát készített, énekeket írt, a csíki kolostorban pedig nyomdát alapított. A nyomda első kiadványa a Cantionale catholicum (1676) volt, amelyet iskolai könyvek, kisebb imádságoskönyve és kalendárium is követett.[32] A csíksomlyói nyomda jelentősége azon túl, hogy kiadta Kájoni János könyveit és írásait, abban állt, hogy a katolikus székelyeket és a moldvai magyarokat is el tudták látni könyvekkel. A nyomda 1900-ig működött. Megírta az erdélyi ferences kusztódia történetével[33]. A kézirat bőrkötéséről kapta a "Fekete könyv" (Liber niger) nevet. A kötet elején oklevélmásolatok vannak, melyeknek csak egy kis részét írta Kájoni. A dokumentumgyűjtemény után kezdődik el a krónika története, melyben a leírt események jó részének maga is tanúja volt. Rendtársaival éveken keresztül készítettek feljegyzéseket őrségük történetére vonatkozóan. A krónikát magát 1684 tisztázta le, ekkor állt össze végleg az anyag. Az őrség történetének a végén az elöljárók vannak felsorolva 1718-ig. Ezt a névsort 1687-ig, haláláig, maga Kájoni írta.

Csíksomlyó a legjelentősebb magyarországi búcsújáróhelyek közé tartozott s tartozik ma is immár egy másik ország részeként. Bizonytalan adatok szerint már a 13. században máriás kegyhely volt. A csíki katolikusokat János Zsigmond erdélyi fejedelem akarta 1567-ben erőszakkal az unitárius hitre téríteni, de nem sikerült. A somlyói búcsút a győzelem emlékére tartják meg azóta is, melyre a “Kárpátok mindkét lejtőjéről” érkeznek a hívők, a moldvai csángó magyarok is. “A csíksomlyói pünkösdi búcsú arról tanúskodik, hogy a magyar nyelterület keleti végén két régi és eredeti népcsoport: a székelymagyarok és csángómagyarok testvéri egyetértésben élik életüket.”[34]

A könyvtárat többször rendezték, katalógus 1622-ben (233 kötet), 1727-ben (728 kötet) és 1734-ben (755 kötet) készült, ma már azonban csak a két utóbbi ismert. A fennmaradt kötetek Csíkszeredán találhatóak. A ferencesek gyakran változtatták helyüket, így természetes, hogy gyakran ugyanazokkal a possessorbejegyzésekkel találkozunk könyveikben, mint a gyöngyösi, a szakolcai vagy a szegedi kötetekben[35].

Gyöngyös

Gyöngyös a 16-17. században az egyik legfontosabb ferences (szalvatoriánus) rendház volt a királyi Magyarország és a török birodalom határán. A gyöngyösi ferences kolostor és templom a 15. században épült fel, jelentősége azonban a 16-17. században volt a legnagyobb, hiszen azon négy ferences rendház közé tartozott, amelyek ellátták a megmaradt katolikus hívek lelki gondozását. Az, hogy a gyöngyösi kolostor mindvégig megmaradhatott, s a Hódoltságban a szegedi kolostor mellett a legfontosabb volt, majd a 16. század végén a rendtartomány anyaháza lett, azt több dolognak köszönhette: oltalomlevelet kaptak Buda elfoglalása (1541) után II. Szulejmántól, I. Ferdinándtól (1552) és János Zsigmond erdélyi fejedelemtől (1560) is[36]. A gyöngyösi ferencesek szabadon mozoghattak a Hódoltságban, építkezhettek (a kolostor nagyobb nem lehetett!), adókedvezményeket kaptak.

Gyöngyösön a 17. században a katolikus lakosságon kívül létezett egy erős református gyülekezet is, akik Bocskai István támogatásával meg akarták szerezni a ferences templomot és kolostort, amit természetesen sem a törökök, sem a királyi kancellária nem nézett jó szemmel.

A körülményekhez képest kedvező helyzet lehetővé tette a könyvtár gyarapodását, amelynek állománya ekkor már kb. 1000 kötet volt. A könyvtárra vonatkozó legfontosabb adatok a könyvekben lévő possessorbejegyzésekből tudhatók meg[37]. Ezekből kiderül az, hogy sok kötetet a ferencesek pártfogói adományozták, így főurak, főpapok, köznemesek és polgárok. Művelődéstörténeti szempontból Soltész Zoltánné azokat a köteteket tartja a legfontosabbnak, amelyeket a polgárok vettek meg és használtak[38]. Maguknak a ferenceseknek is több kötete maradt fenn ebben a bibliotékában Nádasdi Bálint a legjelentősebb 16. századi magyarországi ferences (szalvatoriánus) könyvgyűjtő volt. Könyveibe sajátos héber-latin megfogalmazással írta be nevét. Gyöngyösön 22 db 16 századi kötete maradt fenn. Személyében a könyvgyűjtők egy új típusát  fedezhetjük fel, akit a könyvgyűjtésben nem társadalmi rangja vagy műveltségének egyfajta reprezentálása vezette. Azért kapott és vásárolt könyveket, mert tanulni akart belőlük[39]. Mohácsi Tamás is Nádasdi Bálinthoz mérhető személyiség volt. Szolgált Csíksomlyón, Szegeden, Egerben és Váradon is. 12 kötete maradt fenn[40]. Továbbá megemlítendő még Újlaki Imre, Mágócsi János, Tövisi Imre, Cserőgyi (Cservölgyi) Benedek Gyöngyösi Imre, Szelevényi Pál, Dusi Jakab és Gyöngyösi Balázs ferencesek neve. A gyöngyösi ferences könyvtárban 43 16. századi ferences possessor 97 kötete maradt fenn[41]. A magyar művelődéstörténet kiemelkedő 16. századi személyeinek egy-egy kötete is megtalálható ebben a gyűjteményben pl. Oláh Miklós esztergomi érsek, Henckel János Mária királyné udvari papja, Liszti János győri püspök, Szántó Arator István jezsuita író, Szikszai Hellopoeus Bálint református lelkész.

Soltészné vizsgálata csak a possessorbejegyzésekre irányult. Célja az volt, hogy felkutassa azokat a köteteket, amelyek bizonyíthatóan Magyarországon voltak a 16. században. A kutatás eredményeként elmondható, hogy a “gyöngyösi antikva-gyűjteményben ferences possessor 97 kötetéről és 74 világi könyvtulajdonos könyvéről sikerült ezt megállapítani.”[42] A bejegyzések azt bizonyítják, hogy a könyvek többségét megjelenésük után Magyarország is olvasták. A könyvgyűjtés tehát a kedvezőtlen körülmények ellenére sem szűnt meg hazánkban. “Ellenkezőleg: a gyöngyösi antikva-állomány bejegyzései éppen azt bizonyítják, hogy a könyvek fokozatosan terjedt, de már nemcsak a tehetős főpapok és tudományos ambíciójú humanisták között, hanem a jóval szerényebb javakkal rendelkező ún. kolduló szerzetesek, a középnemesek és a polgárok körében.”[43]

Egyes kötetekbe bibliofil szerzetesek beleírták saját nevüket, ami azért is érdekes, mert a ferences rendtagoknak nem lehetett saját tulajdonuk, így könyvük sem; ezért írták nevük mellé: “ad usum". Sok kötetet az ország különböző rendházaiból menekülő rendtársak hoztak ide.

A könyvtár könyveit 1613-1620 között írták össze (232 kötet)[44], melynek anyaga igen gazdag, tartalmi megoszlása tükrözi a rend funkcióját: legfontosabbak azok, amelyek a lelkészi teendőket, a napi vallásgyakorlatot segítették elő (így bibliakommentárok, beszédgyűjtemények, vitázó iratok), de jelentősek a szerkönyvek, s a tudós, tudományos munkák, a klasszikus, a természettudományos irodalom és a zenei könyvek is. A szlovák és cseh nyelvű könyvek jelenléte azzal magyarázható, hogy Gyöngyös északi város lévén közel volt a szlovák nyelvterülethez, kapcsolatban volt az ottani szlovákokkal is, s prédikációkat is tartottak számukra. A gyűjtemény értékét növeli az a tény, hogy saját anyaga mellett más ferences rendházak anyagát is megőrizte.

 

 

Németújvár

A németújvári Batthyány-család protestáns vallású volt. Batthyány I. Ádám (1609-1659), Batthyány Boldizsár unokája, a 17. században (1629) katolizált - talán Pázmány Péter hatására. Ennek a vallásváltoztatásnak lett a következménye az, hogy megszűntette a protestáns iskolát, elűzte a prédikátorokat és tanárokat, könyveiket és könyvtáraikat lefoglalta, “s buzgón támogatta az igaz catholica hitet”[45]. Rendbehozatta a birtokon lévő templomot, letelepítette a ferenceseket[46], kolostort építtetett, s könyveket rendelt a számukra. 1645-ből és 1648-ből van két könyves feljegyzésünk[47] a németújvári ferences kolostorra vonatkozóan. Az elsőben Batthyány I. Ádám rendelt meg könyveket a ferenceseknek, mert a barátok gyakorta kértek újabb könyveket, amiknek “héjával vannak, s az kik nélkül sem éjjel sem nappal nem lehetnek”. Ezek liturgikus könyvek: egy-egy psalterium, graduálé, antiphonarium, martirologium és három breviárium. A másik jegyzék egy számla, mely igazolja, hogy könyvkereskedője, Haupt Sebestyén Grácban megvásárolta a kért köteteket. A számlán szerepel a könyv címe, mérete és ára.

A könyvek provenienciájuk szerint a németújvári ferences kolostor könyvtárában a következő csoportok különíthetők el:

1. Batthyány Boldizsár könyvei (330 kötet): figyelemreméltó dolog, hogy a főúr könyvtárából a kolostorba került könyvek között több ferences szerzőktől származik.

2. a Beythe-könyvtár könyvei (338 kötet) - Beythe István és fia, Imre a németújvári lutheránus gyülekezet lelkésze volt

3. a protestáns prédikátoroktól éd magánszemélyektől származó könyvek (650 possessort lehet elkülöníteni - Szenci Molnár Albertnek két könyve is megvan a kolostorban[48])

4. a ferences örökség és saját gyarapodás - a két jegyzék igazolja azt, hogy a ferencesek patrónusuk segítségével igyekeztek beszerezni a legszükségesebb könyveket. A jelenlegi gyűjteményben 36 olyan kötet található, amely 1661 előtti, tehát “a bejegyzés dátuma megelőzi az első rendszerezett felállítás idejét”[49].

A németújvári ferencesek jelentős ellensúlyt jelentettek a helyi protestáns iskolával szemben. A rend tagjai valószínűleg részt vettek a Batthyány-birtokon lefolytatott könyvvizsgálatokban, és az ekkor elkobzott könyveket kolostorukba vitték. “A 16. század egyik legjelentősebb könyvtára tehát így hatását vesztette, igaz, hogy a becsületes páterek a könyveket (közel 3000 mű a 16. századból!) a mai napig megőrizték."[50]

 

 

Szeged

Szeged a Délvidék egyik legfontosabb városának számított már a közép- és a korai újkorban is. A ferences rend is ezt figyelembe véve kezelte a várost, ahol - szokatlan módon - a 15. századtól kezdve két ferences rend élt: a konventuális minoriták és a obszerváns szalvatoriánusok. Ez utóbbiak az Alsóvárosban építették fel kolostorukat és templomukat. Egyáltalán nem véletlen, hogy a ferences obszervancia egyik legfontosabb központja Szeged lett. A délvidéki huszita mozgalom legnagyobb mértékben a Szerémséget árasztotta el. Szeged és a Szerémség között “régóta sűrűn járt út húzódótt, a dél felé irányuló agitáció tehát innen indulhatott a legkönnyebben”[51]. Szeged az obszerváns ferencesek egyik legfontosabb központja lett. Innen is átjártak a Szerémségen kívül Moldvába és Havasalföldre.

A szegedi obszerváns ferencesek könyvtára olyan könyvgyűjtemény, amelynek eredete a középkorra vezethető vissza, s története csak a huszadik század közepén szakadt meg: 1951-ben az egyházi javak államosításakor szétszóródott. Az állomány rekonstruálásához csak az 1846-ban Dubecz József által összállított több mint ezer kötetet feltüntető katalógust[52] és azt a több mint 500 kötetet használhatjuk fel, amely az 1950-es években visszakerült Szegedre. A Dubecz-jegyzékben 24 ősnyomtatvány találunk, s közel 100 azoknak a műveknek a száma, “amelyek 1562-ig, a bogumil-huszitizmus és a fiatal protestantizmus felett ferences győzelem évéig hagyták el a sajtót”.[53] Bár a jegyzék nem a 16-17. századi állapotot tükrözi, a korai állomány vizsgálatához mégiscsak egyfajta szempontot jelent. Szeged középkori nyelvemlékeinek egyik legbecsesebb darabja a Guilerin-kódex, amelyet sokáig Gyöngyösön őriztek.[54] A ferencesek igen fontos feladatnak tekintették híveik testi és lelki gondozását egyaránt. A beszerzett orvosi és a gyógyításhoz szükséges könyvek azt jelzik, hogy egyes rendtagok alaposabb orvosi ismeretekre tettek szert.[55] A magyar nyelvű könyvek, a beszédgyűjtemények, bibliamagyarázatok hangsúlyosan jelen vannak a franciskánusok szegedi kolostorában is.

 

 

A klarisszák

A 16. században Magyarországon hat klarissza kolostor állt: a nagyszombati, a pozsonyi, a sárospataki, a nagyváradi, a kolozsvári és az óbudai. Ez utóbbi négy még ebben a században megszünt, így a 16. század második felére a 14. századhoz hasonlóan ismét csak két zárdájuk volt. A megmaradt nagyszombati és pozsonyi klarisszák sem élhettek nyugodtan, hiszen a 17. században többször is el kellett hagyniuk kolostorukat. A nagyszombatiak Bécsújhelyre (1619), Zágrábba, Kismartonba (1644), Rohoncra (1645), Brünnbe (1683) menekültek, a pozsonyiak pedig Grácba (1605), Bécsbe (1606), Győrbe (1645), Bécsújhelyre (1663). E két zárda fennmaradása földrajzi fekvésükkel magyarázható. Egyik város sem lett a török hódoltság része, továbbá Pozsony a királyi Magyarország  fővárosa volt, Nagyszombat pedig  érseki székhely. Férfi ferences rendtársaikhoz hasonlóan e két város jelentősége mindezeken túl abban állt, hogy ők is befogadták menekülő társaikat, így a váradiakat, az óbudaikat, valamint más rendbelieket, premontrei és domonkos apácákat is. A menekülők pedig általában magukkal vitték értékeiket, köztük könyveik egy részét is. 16. századi pártfogóik közül ki kell emelni Pázmány Péter és Széchényi György esztergomi érsekeket, akik segítettek az apácáknak kolostoraik újjáépítésében, s enyhítettek szigorú szabályaikon. A 17. század végére a zágrábi kolostorral a klarisszáknak már három kolostoruk volt.

A klarisszák könyvei a 16. században túlnyomó részt magyar nyelvű kódexek voltak, s a menekítés következtében a nagyszombati és a pozsonyi zárda lett e könyvek gyűjtőhelye.  A 17. században biztosan a következő kötetek voltak a két zárdában: 1. a klarisszák számára készült: Guary-, Kazinczy-, Nádor-, Simor-, Vitkovics- és Weszprémi-kódex. 2. a domonkos apácák a következő kódexeket őrizték meg és hagyták a pozsonyiakra: Cornides-kódex (ez tartalmazza a Bod-, Könyvecske-, Sándor-kódexet és a Példák-könyvét), az Érsekújvári-, a Horváth-Thewrewk-Virginia- és a Winkler-kódex, valamint Szent Domonkos, Krisztina és Margit legendája. 3. ezekhez a domonkos kódexekhez három eredetileg pálos kódex kapcsolódik: a Czech-, a Festetics- és a Gömöry-kódex. 4. e kódexekhez sorolható még a premontrei eredetű Lányi-kódex és az ismeretlen eredetű Jordánszky-kódex.

 

 

 

Szakolca és az 1662-es könyvkatalógus

 

Az 1467-ben alapított szakolcai ferences rendház is határvidéken helyezkedett el a királyi Magyarország területén, a Hódoltságtól alig néhány kilométerre. Az itteni ferencesek tevékenyen részt vettek a missziós területen lévő katolikus hívek lelki gondozásában, s megfelelő ellensúlyt jelentettek a protestán egyházakkal szemben (mint Szegeden, Gyöngyösön és Németújváron). Az 1662-ben készült könyvtárkatalógusuk[56] (1149 kötet) anyaga is ezt mutatja.

 

A katalógus

A katalógust 1662-ben kezdték el írni, majd - a jegyzékben szereplő újabb beírások szerint - 1755-ben ismét írtak az állományhoz. A Bartosovitz Ferenc ajándékozta könyveket (1676)[57] is bevezették a katalógus megfelelő szakjaiba. A kolostor könyvanyagának gyarapodása nem mondható folyamatosnak, mert 1536-ben a pestis következtében az ottmaradó szerzetesek mind meghaltak; 1563-ban jöttek ide ismét a ferencesek, de csak rövid ideig élhettek nyugodtan, hiszen 1605-ben császári katonák feldúlták a várost[58], így a kolostort is, s ekkor valószínűleg a könyvtár állományának jelentős része elpusztult. (Ekkor menekíthettek több könyvet Gyöngyösre a szerzetesek.). Az 1662 összeírás tehát már egy újabb gyűjtés eredménye.

 

 

1662-es összeírásban hét osztály van 30 alosztállyal:

 

Libri Primae Classis

Sub Titulo Titulo Sacrorum Bibliorum Latinorum; Biblia Bohemica; Biblia Hungarica et Libri concordantiarum Sacrae Scripturae

 

Sub Secundo Titulo: Expositorum Sacrae Scripturae.

Sub Tertio Titulo: Sanctorum Patrum

 

Sub Quarto Titulo: Asceticorum Scriptorum Ecclesiasticarum Catholicorum

 

Sub Quinto Titulo: Praedicatorii concertantes Divinum Officiorum quoad Rubricastam Breviarij quam Missalis et quoad Caeremonias

 

Sub Sexto Titulo: Sacrorum Meditationum

 

Sub Septimo Titulo: Spirituales

Libri Secundae Classis

Sub Primo Titulo: Theologici Speculativi, item et Morales.

 

Sub Secundo Titulo: Controversiarum

 

Sub Tertio Titulo Tertio: Casuistarum

 

Sub Quarto Titulo: Regularum

Libri Tertiae Classis

Sub Quinto Titulo: Concionatores Postillatores, Homiliastae et Sermonistae

Libri Quartae Classis

Sub 1 Titulo: Historiarum Sanctorum seu uita aut Exempla patrum

 

Sub 2. Titulo: Historiarum Profanarum Authorum Diversorum

Libri Quintae Classis

Sub Titulo: Juris Prudentiae utriusque. Item Libri Practicae Criminalis. Item Libri Concilij Tridentini, Et aliorum Conciliorum Sacrorum

Libri Sextae Classis

Sub Primo Titulo: Medicinales

 

Sub Secundo Titulo: Philosophici

 

Sub Tertio Titulo: Astronomici, Cosmographici, Geographici, Mathematici

 

Sub Quarto Titulo: Poetici a Nostratibus editi

 

Sub Quinto Titulo: Rhetorici et oratorij a nostratibus editi, Libri Oratorij

 

Sub Sexto Titulo: Epistolarum

 

Sub Septimo Titulo: Grammaticales

 

Sub Octavo Titulo: Calepini Vocabularij, Dictionarij, seu Repertorij

Libri Septimae Classis

Sub Primo Titulo: Pure Latini Hungarici

 

Sub Secundo Titulo: Pure Hungarici Idiomatis

 

Sub Tertio Titulo: Bohemici, Moravicique Concionum et controver-siarum. Item Spirituales

 

Sub Quarto Titulo: Libri Bohemici non Sacri, aut non Spirituales

 

Sub Quinto Titulo: Germanicj Varij

 

Sub Sexto Titulo: Polonicj Varij

 

Sub Septimo Titulo Graeci diversorum authorum

 

A legtöbb kötet a szentbeszédek, szentírásmagyarázatok körébe tartozik - a többi ferences gyűjteményhez hasonlóan. Ez érthető is, hiszen a ferences barátok éppen azért voltak olyan népszerűek, mert a társadalom alsóbb rétegei számára is világosan tudták elmagyarázni a bonyolult teológiai kérdéseket, problémákat. Sok kötet tartozott a külön magyar vonatkozású köteteket tartalmazó szakhoz: Káldi György bibliafordítása, Pázmány Péter (jelentőségéhez mérten a legnagyobb példányszámban), Telegdi Miklós, Kopcsányi Márton, Pécsi Lukács, Lépes Bálint, Petrus Canisius különböző művei, főként beszédgyűjtemények. A jelentősebbek közé tartozik még a filozófia, a speculatív és az erkölcsi teológia, a vitairatok, a világi történelem, a latin nyelvű Biblia, a különböző szabályzatok, valamint a költészet szakja.

Az egyes szakok kötetszámainak, s magának a szakoknak a sorrendje is igazolja azt a tényt, hogy ennek a könyvtárnak a gyarapításakor is a napi vallásgyakorlat és a világi papi teendők ellátásához szükséges könyvek beszerzését tartották szem előtt. Viszonylag nagy számban vannak magyar nyelvű könyvek, de emellett, észak-magyarországi város lévén, szlovák nyelvűek is találhatóak. "A hódoltsági misszióból pihenni térő szerzetesek szellemi felüdülését, épülését is megfelelően szolgálta a kegyességi irodalom számos darabját és a népszerű szentbeszéd-gyűjteményeket őrző könyvtár."[59]

A leírás a tömör címet, a szerző nevét, a könyv formátumát és könyvtári helyét közli, néhol a katalogus leírója néhány szavas megjegyzést is tett, pl. “Valde Vtilis est Liber.”

 

A dolgozat következő részében közöljük a még kiadatlan 1662-es szakolcai katalógust, majd egy, a magyarországi ferences könyvkultúrára vonatkozó bibliográfiát.

 


1662

SZAKOLCA

 

 

 

Praemittendum duxj hic Duo Aduertenda, amice Lector. Primum: Si quis Liber per Industriam: aut per aliam quamque uiam, appositus fuerit ad hanc Bibliothecam: Videndum erit, quis sit Author, de qua Materia Tractat: Sic facile cognoscetur, ad quam Classem collocarj debeat, iuxta dignitatem et aexistimationem Suj.

Secundum. Mutatis Superioribus Localibus (ut moris est) per Capitulum Prouinciale, uel Congregationem intermediam: Si quis eorum Studuerit Bibliothecam honorare, et magnificare augmentando libros ad illam, non erit necesse texere nouum Cathalogum illorum Librorum appositorum, Sed in fine officij cuiusuis Superioris, Bibliohecarius Studeat in albo apponere post praesentem Cathalogum, consequenter Numerum librorum procuratorum: nempe: Guardianatus tempore, talis M: V. P. P(at)ris, etc.

Anno talj: etc. Procuratj Sunt: uel, auitj: aut appositj per Industriam: uel alio modo Librj huiusmodj. etc. Et Sic facillime poterit haberj Inuentarium omnium Librorum, Sine labore. Haec praemittere iudicauj pro praesentj. Bene Valeas.

 

 

LIBRI PRIMAE Classis (Sub Primo Titulo)

SACRORUM Bibliorum Latinorum

 

 

1        Biblia Sacra           in folio.

2        Item Alia                in fol(io)

3        Item Alia                in fol(io)

4        Item Alia                in fol(io)

5        Item Alia                in fol(io)

6        Item Alia                in fol(io)

7        Item Alia                in fol(io)

8        Item Alia                in fol(io)

9        Item Alia                in fol(io)

10    Item Alia                in fol(io)

11    Item Alia                in fol(io)

12    Item Alia                in 4.

13    Item Alia                in 4.

14    Item Alia                in 4.

15    Item Alia                in 4.

16    Item Alia                in 4.

17    Item Alia                in 4.

18    Item Alia                in 4.

Item alia legata ab A(dmodo) R(everen)do Joan(ne) Slov(...)   in 4.

19    Item Alia                in 4.

20    Item Alia                in 4.

21    Item Alia                in 4.

22    Item Alia                in 8.

23    Item Alia                in 8.

24    Item Alia                in 8.

25    Item Alia                in 8.

26    Item Alia                in 8.

Haec Biblia omnia, integrae impressionis aliquando fuere: nunc illorum aliqua sunt cum deffectu, ut patere potest uidentj.

27    Pars Bibliorum, a Proverbiis, usque ad Libros Machabaeorum.                 in 4.

28    Pars alia bibliorum, a Proverbijs, usque ad finem                                       in fol.

29    Vetus Testamentum, non integrum                                                 in 12.

30    Vetus Test(a)m iterum non integrum                                                          in 12.

31    Nouum Testamentum Totum                                                                     in 12.

32    Nouum Testamentum iterum Totum                                                          in 12

 

Biblia Bohaemica reperiuntur. Nr. 4. O(mn)ia, in fol(io)

 

 

Libri Primae Classis (Sub Tertio Titulo)

Sanctorum Patrum.

 

 

1        D: Clementis Alexandrinj Operum: Prima pars Librj est Graeco Idiomate, per Totum. Altera pars Latine Idiomate, Continet 1. Orationem Exhortatoriam ad Gentes. 2. Libros Paedagogj 3es: Primus habet Capita. Nr. 13. Secundus habet Capita. Nr. 12. Tertius habet Capita. Nr. 11. Addit caput, 12. Vltimo Hymnum Christj Seruatoris. 3. Libros Stromatum Nr. 8. in folio

2        D. Irenaej Opus aduersus haereticos quosdam: Continens Lib. 5. Item quaedam fragmenta. Ite(m) Conflictus Arnobij Catholicjcum Serapione AEgiptio: De Deo, Trino, et Vno. in folio.

3        D. Augustinj Aurelij Opus, De Ciuitate Dej. Et de Sanctissjmae Trinitate. in fol. V. n: 10.

4        D: Joannis Chrisostomj Operum Volumen 2um: Continens 1o Homilias 2ces in Euangelium Beatj Matthaej Euang(elistae) 2do Homilias Super euangelium S: Joan(nis) euangelistae. 3io. Homilias De Laudibus Ap(osto)lj Paulj: Sunt Nr. 8. 4to. In Epist(olam). Ad Titum: Sunt Hom(iliae) Nr. 6. 5to. In Epistola(m) ad Philemonem, Sunt Homil(iae) Nr. 3. 6to. In Epistolam Ad Hebraeos: Sunt Homil(iae) Nr. 34. 7mo. In Epistolam Ad Timothaeu(m) Primam, Sunt Homiliae. Nr. 18. In Epist(olam) 2dam. Sunt Homil(iae) Nr. X. 8uo. Ex 2da Ad Corinth(ios) In Cap(iti) XI. breuiter per tractat. 9no Ponit Tractatu(m), Aduersus Vituperatores Vitae Monasticae: Continet autem Libros, Nr. 3. 1mo: Varia Opuscula, Continet Homilias. Nr. 45. 2mo. Libros Dialogorum. Nr. 6. X3. De Compunctione cordis Continet Libros. Nr. 2. X4. Tractatus De reparatione Lapsj. X5. De Prouidentia Dej. Librj. Nr. 3. X6. Varij Sermones eiusdem Sanctj Joan(nis) Chrisost(omi) Nr. 36. X7 Eiusdem Homilie Variae N: 80. sic finis Librj. in fol.

5        Beati Simonis De Cassia Ordinis Eremitar(um) Aurelij Augustinj, Opus aureum Euangeliorum Pro Concionatorib(us). Complectens: Libros 15. in f(olio). Vide ipsum, in 3 Classe Librorum Concionatorum. Vel hic etiam. inter SS: P(at)res.

6        D: Dionysij Areopagitae Opera: Primo ponitur Liber, De Caelostj Hierarchia. 2do De Ecclesiastica Hierarchia. 3tio. De Diuinis Nominibus. 4to. De Mystica Theologia. 5to Eiusdem Sanctj Epistolae uariae. 6to. Diuj Ignatij Martyris Epistolae, at non omnes, quia laceratae Sunt Haec in Postrema parte Voluminis. In Prima parte Eiusdem Voluminis ponitur Elucidatorium Ecclesiasticum: Primo Libro: Hymnorum Tam De Tempore: quam De Sanctis. Secundo Libro Canticorum nonnulloru(m): Antiphonarum: Responsoriorum: et Benedictionum Ecclesiasticar(um). Tertio Libro: Eorum quae ad Missae officium Spectant. Quarto Libro denique Explicantur Prosae; quae aliquando in officio Missae dicebantur. in f:

Iudocus Clichtoueus Author. V. n. 14.

7        D: Thomae Aquinatis Opuscula: Nr. 72. Cuius(mo)dj aut(em) sunt haec opuscula: Vide Primum folium: reperies Ordinem seu Tabulam omnium opusculorum, in illo libro co(n)tentor(um) in f:

8        D: Gregorij Papae Expositio Super Ezechielem Prophaetam per Homilias. Librj sunt. 2. Item: Pastorale eiusdem per Quatuor Partes distrjbutum. Item Eiusdem Sanctj, Librj. 4. Dialogorum, seu exemplorum Varior(um). in f:

9        D: Bernardj Abbatis Clarevallensis Opuscula pientissima (!) Varia. in 4. V. n:13.

10    D: Augustinj Aurelij Co(n)fessionum: Librj. 13. Item Ibidem Confessio Theoligica: In Tres Partes diuisa. Item Expositio Missae Romanae. in 8.

11    Idem Libellus secundo. in 8.

12    Idem Libell(us) 3io. in. 12.

13    D: Bernardj Abbatis Flores. Item, Laudes eiusdem De B: V: Maria. in fine. in 12.

14    D. Dionysij Areopagitae Opera. Primo: De Caelestj Hierarchia. 2do. De Eccle(siastic)a Hierarch(ia) 3io. De Diuinis Nominibus. 4to. De Mystica Theologia. 5to. Eiusdem Sanctj epistolae. 6to. D: Ignatij Mart(inis) Epist(olae) 12. 7mo. D: Polycarpj Epistola. 1. 8uo. Martialis Ap(osto)lj Epistolae 2. 9no Scholia, In Libr(um) Dionysij. Xmo. Vincentius Lirinensis, aduersus haeresus. in. 12.

15    D: Dionysius Carthusianus De 4or Nouissimis in, 12.

16    S: Cyrillj Morales Apologj. Librj 4or. in, 12.

17    B. Isidorj Hispalensis, De Officijs Ecclesiasticis. Lib. 2. in. 12.

 

Libri Primae Classis (Sub Quarto Titulo Asceticorum)

Scriptorum Ecclesiasticorum Catholicorum.

 

 

1        Petrj Canisij, Opus Catechisticum, Siue, De Summa Doctrinae Christianae. in, f:

2        Vita Christj, Secundum Seriem Euangelistarum: Auth(ore) Leutolpho Carthusiano: De Saxonia. Pars 1. et 2. in f:

3        Lactantius Firmianus: De Diuinis Institutionibus: Librj. 7. Item Ibidem: Albertj de Eyb Margarita Poetar(um). in f:

4        Iacobus Noquera: De Eccl(lesi)a Christj, ab Haereticis: Eorumque Conciliabulis dignoscenda, sunt Librj, 2. Ac quaedam Germanico Idiomate, a principio Librj: Item Tractat(us) Concordiae Fridericu(m) Imperatorem: Et Mathiam Regem Hu(n)gariae. etc. in f:.

5        Stanislaj Hosij Cardinalis Varmiensis, Confessio Catholicae Fidej Christiana: in, f: V. n. 21.

6        Ioannis Mabuenj Canonicj Regularis S: Augustinj: Rosetum Diuinum. in, f:

7        Ioannis, a S: Geminiano Summa, De exemplis: et Rerum Similitudinib(us): Pro Verbj Dej Concionatoribus. Librj Nr. X. Item Ibidem: Iacobj Magnj Sophologium Sapientiae: diuidit(ur) etiam hoc opus, in. X: Libros. Primus Auth(or) est: Ord(inis) Praedicator(um). Alter uero. Ord: Erem(itarum) S. Augustinj. in f.

8        Hieronymi Platj, De Bono Status Religiosj. Librj. 3. in, 4.

9        Ludouicj Blosij Abbatis pia Opera. in, 4

10    Ludouicj de Ponte: De Perfectione christiana. To: 1. in, 4.

11    Eiusdem, De Perfectione chrjstiana. Tom: 3. in, 4.

12    Eiusdem, De Perfectione christiana. Tom. 4. in. 4.

13    Matthaej Galenj, Commentarius De Origine Monastica. in, 4. Item: Subiungit Tractatum De Catholico Sacerdotio, ibide(m).

14    Dominicus Grauina : Vox Turturis: Seu, De Florentj Vsq(ue) ad Nostra Tempora: SS: Benedictj Dominicj: Franciscj: et aliarum Sacrarum Religionum Statu. Item, Alius Tract(atus) Congeminata Vox Turturis. in, 4.

15    Guidonis de Monte: Manipul(us) Curator(um). Item Ibidem Confessionale Anthoninj. Item Interrogatorium In Confessionem etc. Valde Vtilis est Liber. in. 4.

16    Tractatus Sacerdotalis, De Sacramentis, etc. antiquus. in, 4.

17    Guido, de Monte: Idem qui supra Licet breuior. in, 4.

18    Guillelmj Pepin: Elucidatio in Confiteor(um) pro Animaru(m) Curam gerentibus: Et pro Co(n)cionatoribus. etc. in. 8.

19    Margarita Euangelica: Est ualde erudiens libellus. in, 8.

20    Albertj Nouicampianj Scopus Biblicus. V. n: 25. in, 8.

21    Stanislaj Hosij Tractatus De Expresso Dej Verbo. Idem Author, quj numero, 5. in 8.

22    Thomae De Vio Caietanj Cardinalis; Ientacula: id est; 64. Sent(ent)iarum Nouj Test(ament)j expositio In, 12, Capita distincta. in, 8.

23    Franciscj Cereale; Idea Sacerdotis Christianj. in 8.

24    Franciscj Petrarchae; De Remidijs Vtriusque Fortunae. Lib. 2. in 12.

25    Albertj Camp(iani) Scopus Biblicus, Item De, 4, Nouiss: in 8

26    Iudocj Clichtouej Opusculum De Vita: et Moribus Sacerdotu(m): Item De Sacramentis. Item Explicatio Sacrj Canonis Missae. in 12.

27    Henricj Korumannj Enucleatae Quaestiones De Virginu(m) Statu, ac Jure. in 12.

28    Ioannis Cassianj Confessio Theologica: Cum Expositione Missae Romanae. Item De Decem Praeceptis: Ex. 1. Lib. Margaritae Euangelicae. in 12.

29    Martinj Roa: Status Animarum Purgatorij. in 16.

30    Ioannes Fridericus: De Vicinjtate Extremj Judicij Dej: Et Consumatione Saeculj. Lib: 2.  in 8.

31    Pastorale Gregorij Papae. in 8.

32    Huberti Scuteputaej Jnstitutio Beatae Vitae. in 16

33    Fons Vitae Libell(us). in 16.

 

 

Libri Primae Classis (Sub Quinto Titulo.)

Praedicatorij: Concernentes Diuinum Officium; quoad Rubricas tam Breuiarij; quam Missalis: Et quoad Caeremonias.

 

 

1        Missale Romanum antiqu(u)m non amplius pro usu. in 8.

2        Breuiarium bipartitum, in f.

3        Breuiaria Nr. X1. in 8.

4        Breuieria Nr. 2. in 4.

5        Officia parua B. V. M. Nr. 6.

6        Bartholomaej Gauantj Thesaurus Sacrorum Rituum, Seu Commentaria, in Rubricas Missalis, et Breuiarij Romanj To. 2. Item Eiusdem Auth(or) Manuale Episcoporum diuiditurq(ue) in duas partes. in 4.

7        Ioannis Baptistae Rubej Rationale Diuinorum Officiorum Juxta Breuiarij, Missalis, et Caeremonialis Romanj recognitam editionem. in, 4.

8        Fratrum Minorum Conuentualium Caeremoniale Romanum. in, 4.

9        Ioannis Iacobs (!) Compendium Caeremoniarum; In celebratione Diuinorum Officiorum obserua(n)darum. in 8.

10    Idem Compendium Authoris eiusdem: Sine tabulis. in 8.

11    Familiaris Clericorum Liber, Chorum Seruantium. in 8.

12    Guibertus de Fornaco, De Officio Episcopj: Et Ecclesiae Ceremonijs, libellus. in, 12.

13    Stephanj Jauriensis Manuale Ecclesiasticum. in 16.

14    Ritualia Strigoniensia Sunt Nr, 2, recentis impressionis Item, Nr. 1. antiquum. in 4.

15    Statuta Prouincialia Archjepiscopalia Pragensia: Ibidem 4or alij Tractatus. Vltimo ponitur, Tractatus Vnus: De fractione panis Eucharisticj: quj est haeresj fetens (?) Vide, si placet. in 4.

16    Actio Ordinis Cisterciensis pro Monasterijs in Regno Hungariae recuperandis. in, 4.

17    Acta, Seu Constitutiones Synodj Olomucensis. in, 4.

18    Acta Capitulj Generalis Ordinis Praedicatorum. in 4.

19    Eadem Acta, 2do. in 4.

 

 

 

 

 

 

 

Libri Primae Classis (Sub Sexto Titulo.)

Sacrorum Meditationum.

 

 

1        Ludouicj de ponte, meditationum Pars. 5. et 6. S. I. in 4.

2        Eiusdem Authoris. Meditationum. Pars. 6. V. n:10. in 4.

3        Andreae Capellae Meditationes, In Euangelia Quadragesimae: Ordin(inis) Carthus(ianae) in, 8.

4        Renatj Honsaej Carthusianj. in. 8.

5        D: Augustinj: Meditationes in 12. Soliloquia:Manuale.

6        Eiusdem: Meditationes: Soliloquia: Manuale. Item: B: Anselmij Deploratio pro amissa Virginitate. Item. B. Bernardj Meditat(iones) in, 12.

7        Item ibidem: B: Vincentij Tractatus Vitae Spiritualis: Ord(inis) Pr(aedicatorum) Item ibidem: S: Bonauenturae Medit(ationes) Toti(us) Vitae D(omi)nj N(ost)rj: per dies hebdomadae Totius. Deniq(ues) ultimo ponuntur Medit(ationes) Passionis (Christi). in, 12.

8        Eiusdem D: August(ini) Medit(itationes) Soliloq(uia) Manuale. Item B. Anselmj: B. Bernardj, Meditat(iones) Item, Idiotae Virj doctj, de Amore Diuino. V. n. 37. in, 12.

9        Eiusdem, Medit(ationes) Soliloquia: Manuale. Item ad Calcem Librj S. Ludouicj Regis Francorum Praeceptiones, Seu, Testamentum Ad Primogen(itum) Filiu(m) Philippum. in, 12.

10    Ludouicj de Ponte, Compendium, Seu, breuiarium, Meditationum. S. I. V. n: 20. in 8.

11    Martinj Hincza, Rex Doloru(m) Meditationes. S. I. in 8.

12    Joannis Busaej Enchiridion Meditationum. S. I. in 12.

13    Eiusdem Medit(ationum) Enchirid(ion) in. 12.

14    Ludouicj Granatensis Exercitia, Siue, Meditationes Matutinales, et Vespertinae. in, 12.

15    Meditationes cuiusdam P(at)ris Ordinis S: P. N. Fra(n)ciscj. in, 12.

16    Flores Meditationum: 1. De Mysterijs Vitae (Christi). 2. De Sacratissima Eius passione. 3. De D(omi)nicis Totius annj. 4. De praecjpuis Festis Sa(n)ctor(um). in, 12.

17    F. Renatj Hensacj Carthusianj Introductio Meditationu(m) Tribus Libris comp(re)hensa. in, 12.

18    Idem Secundo. in, 12.

19    Idem Tertio. in 12.

20    Vincentij Brunj Meditatjonum. Panta (?) Pars. S. I. in 12.

21    Eiusdem Meditationu(m). Pars. 2. in, 12.

22    Eiusde(m) Meditation(um): Pars. 3. in, 12.

23    Eiusdem Meditationes Eade(m): Pars. 1. Et, 2. Et. 3. in 12.

24    Vincentij Brunj Meditationes, De praecipuis Festis B(ea)tae V: M(a)r(i)ae: Item De Communj SS: in, 12.

25    Idem Secundo. in, 12.

26    Eiusdem Tractatus De Sacramento poenitentiae. Item Lucae Pinellj Meditationes. Item Fuluij Androtij Medit(ationes) in, 12.

27    Franciscj Costerj Meditationes De B: V: M: Et De Passi(onis) (Christi). in, 8.

28    Eiusdem Medit(ationes) De B. V. M. in 8.

29    Eiusdem Meditationes De B. V. M: Et De Passione (Christi). in 12.

30    Eiusdem Libellus: De, 4or, Nouissimis. in 16. S. I.

31    Robertj Bellarminj Opusculum, De Ascensione Mentis in Deu(m). in, 16. etiam S: I. V. n. 38. etc.

32    Georgij Abbatis Monasterij Hilariensis: Praxis Meditandj Mysteria (Christi) D(omi)nj: Et B. V. M(a)r(i)ae. Ac Sanctorum. in 16.

33    Idem Secundo. in 16.

34    Antonij de Molina Carthusianj Thymiana Sacerdotale: hoc est Medit(atio)nes ante celebratione(m). in, 12.

35    Thesaurus Orationum: Et Meditationum. in, 8.

36    Vincentij Brunj Tract(atus) De Sacro(sancto) Paeni(tenti)ae cu(m) examine ad Confess(ores): Item. Vna Meditatio pro Communione. V. n. 26, sup(ra). in 12.

37    Philippi Kegelij, Duodecim Meditationes. in, 16.

38    Robertj Bellar(mini) 2do Ascensus Mentis in Deum. in 12.

39    Eiusdem, Gemitus Columbae in, 8.

40    Eiusdem, De Arte bene Moriendj Librj duo. in, 12.

41    Eiusdem , De, 7, Verbis a Christo D(omi)no In Cruce p(re)latis. in, 12.

[más kéz írása:]

42    Drexelius de aeternitate donatus ab. A. R. D. Francisco Bartosouicz. Anno 1676.

43    Meditationes R: P: Auancini S J: procuratae 1681. in 8.

44    S: Petri Regantara in 8vo multi.

 

 

Libri Primae Classis (Sub Septimo Titulo.)

Spirituales.

 

 

1        Hieronymi Platj, De Bono Status Religiosj: S. I. Lib: 3. in, 4.

2        Ludouicus de Ponte: Vide Sup(ra) Lib: P(rim)ae Classis: sub, 4. titulo, N. X. Nr. 9.  8.

3        Iacobi Salianj: De Timore Dej: Librj. 9. S: I. in 8.

4        Lauacrum Conscientiae o(p)us  Sacerdotibus: et Clericis. Lacer quidem, sed quod super est, ualet ad legendum. in 8.

5        Ioannis Carthusianj Enchirjdion quotidianarum Exercitationum. V. n. X. in 8.

6        F. Renatj Hensaej Carthusianj Tyrocinium Militiae. etc. in 8. V. n. 29.

7        Modus iuuandi Infirmos, (secundum) Ritum Ordinis Praedicator(um). in 8.

8        Methodus iuuandj Morituros, Ioanne Polanco Authore. S: I. in, 12.

9        Idem Secundo. in, 12.

10    Exercitia Spiritualia Ioannis Carthusianj. in 8.

11    Inuocationes Sanctorum Anno integro. in 8.

12    Hortulus animae. in 8.

13    Ludouicj Granatensis Memorialis Vitae (Christi). in 8.

14    Idem, 1. Dux Peccatorum. in 8.

15    Idem 2do Dux Peccator(um). in 8.

16    Idem 3io. Dux Peccator(um). in 8.

17    Eiusdem: Florum Spiritualium: Partes. 6. in 8.

18    Eiusdem Similis Liber. in 8. Par(tes) 8.

19    Eiusdem Flores opusculorum Partes, 8. in 8.

20    Eiusdem Similis Liber. in 8.

21    Idem De frequentj Communione. in 8.

22    Idem Secundo. in 8.

23    Ioannis Dominicj Candelae Librj, 3. De Bono Status Virginitatis. S. I. in 8.

24    Julij Fatij Liber De Mortificatione Nostrar(um) passionum, etc. Item Henricj Harpij Directorium Contemplatiuor(um). in 8. S. I.

25    Idem secundo. in 8.

26    Stella Mystica, beatitudinis portum (?) desiderantibus. S. I. in 8. Item Pastor(um) Instructiones.

27    Carolj Scribanj Philosoph(us) Christianus. S. I. in 8.

28    Eiusdem: Medicus Religiosus; De Animorum Morbis: et curationibus. S. I. in 8.

29    Tyrocinium Renatj  Hensaej Carthusianj in 8.

30    Simonis Verepaej Enchiridion praecationum. in 8.

31    Simonis Ryckio: Manuale Confraternitatis Chordae S: P. N. Franciscj. V: inter Libros Ordinis Nostrj. in 8.

32    D: Bonauenturae Stimulus Diuinj Amoris: V. ubj sup(er). in 8.

33    Idem Secundo. in 8.

34    Idem Tertio. in 8.

35    Idem 4to. in 8.

36    Didacj Stellae Ord(inis) Minor(um); De Contemnendis Mundj Vanitatibus. Librj. 3. in 8.

37    Viaticu(m) Franciscanu(m). in 12.

38    P. Marianj Ord(inis) Min(orum) Refor(matorum); Garophilatiu(m), siue, Thesaurus Cordium. in 8.

39    Viarum Compassionis: Funeris: Et Assumpt(ionis) B. V. M. in 8.

40    Idem Libell(us) 2do. Ord(inis) M(inorum)in 8.

41    Albertj Magnj Paradisus animae. Item Idem. de Adhaerendo Deo. Lib. 1. in 8.

Item Ibidem: Piarum et Christianar(um) Iustitutionu(um): Lib. 3.

42    Franciscj Costerj: Christianar(um) Institutionu(m) Librj 5. in 8. V. Lib. 9: Cl(assis) sub, 6, titulo n. 27.

43    Idem Secundo: sed lacer. in 8.

44    Georgij Gothardj Tractatus De Confessione. 2. in 8.

45    Joan(nes) Gerson(is) De Imit(atione) (Christi). Lib: 4. Item Innoc(entii) Papae, 3. De Contemp(latione) Mu(n)dj. Lib. 3. Item Admonitio B. August: De ebrieta(te) cauenda. Et alia quaedam. in 8.

46    Thomae De Kempis Librj. 4. De imitatione (Christi). in 8. Item: Ibidem Libell(us) De Meditat(ione) Cordis Joan(nis): Gerson(is) Item: De Vita Solitaria. Item: Speculum S: Anselmj. Item: Breuis Regula Ludouicj Blosij Abbatis pro Tyronib(us) conscripta.

47    Fascicul(us) Sacrar(um) Litaniar(um). in 8. Latine, et Graece. Georgij Mayr. S. I.

48    Thomas De Kempis: De Imitatione (Christi) in, 12.

49    Idem de Imit(atione) (Christi). in, 12.

50    Joannis Carmelitae Theologia Mystica. V. n. 64. etc. in 8.

51    Thesaurus Carmelitarum, siue Comfraternitatis Sacrj Scaput Cyprianj a S: M(a)r(i)a. in, 8.

52    Viaticum Franciscanu(m). in, 16.

53    Lucae Pinellj: De Perf(erfectione) Religiosa. Librj. 4. in 8.

54    Libellus Orationum Variarum. in, 8.

55    Fasciculus alius Sacrarum Litaniarum in, 8.

56    Libellus Sacrarum Litan(iarum) in, 12.

57    Libell(us) similis Litaniarum. in, 12.

58    Thesaurj Precum: Prima Pars. Et Altera Pars. in 12.

59    Thesaurj p(re)cu(m): Altera pars. in 12.

60    Peregrinus Caluariae: Carolj Musart. S. I. V. n. 66. in, 12.

61    Fasciculus Mirhae: Vincentij Caraffae. S. I. in, 12.

62    Corona B. V. M: libellus. in 16. Ordinis Minorum.

63    Exercitia Spiritualia Manu Scripta R. P. Matthiae Leonis hominis deuotj. in, 8.

64    Exercitia alia Manu Scripta Eiusda(m) P(at)ris Carmelitae. in 8.

65    Joan(nis) a Jesu M(aria) Carmel: De Prude(n)tia Iustor(um) V. n. 67. in 8.

66    Claues Caelj, Carolj Musart, in, 16.

67    Stimulus Compunctionis, Joannis a Jesu M(aria) Carmel. in 16.

68    Idem Libell(us) secu(n)do. in 16.

69    Hortulus Marianus Francjscj Croix. S. I. in 8.

70    Idem Liber 2do. in, 12.

71    Guilielmj Baldisanj Stimulus Virtutum. etc. in 8.

72    Manuale Sodalitatis B. V. M: Immaculatae Conc(eptio) (?) Vienn(ensis) in 12.

73    Manuale Sodal(itatis) B.V.M. Immaculatae Concept: Tyrn(aviensis) in, 12.

74    Manuale Sodal(litatis) seu Congre(gationis) B. V. M Visitantis Conuentus mucenzis. in, 12.

75    Manuale B. V. M. in Coelos assumptae in 12.

76    [vacat]

77    [vacat]

78    Manuale Sodal(itatis) S. Barbarae Viennensis. in 8.

79    F(rat)ris Chrisost(omi) Ord(inis) Minor(um) Con(uentualium) Gen(er)alj (!) Sacror(um) locor(um Hierosali(tanum): Off(icium) in S(ancti)simj Nominus Tegremato (?) in 8.

80    Regulae Societatis. in 8.

81    Regulae Societatis 2do. in 8.

82    Thesaurus Spiritualis reru(m) ac Documentorum uariorum, ad Societ(at)em p(er)tinentium in, 12.

83    Summarium Constitutionum Societ(at)is; seu Regulae; ut sup(ra). in, 12.

84    Epistolae Praep(aratios) (?) Ge(ne)ralium S: I. Idem Comp(ellatio) Priuilegior(um) etc. in 12.

85    Hieronymae Drexelij op(er)um, Lib: 7. in, 4.

86    Ide(m), De A(e)ternitae. in 16.

87    Idem De Aeternitae, 2do. im, 16.

88    Idem De Aeter(nitate) 3io. in, 8.

89    Eiusde(m), Rhetorica Caelestis, in 8.

90    Eiusde(m). Iieiuniu(m). in, 8.

91    Eiusde(m) Gazophilaciu(m) (Christi). in, 8.

92    Eiusde(m), Tristmegist(us). in 8.

93    Eiusd: Rosae Selectissimar(um) Vir(tu)tum. Pars. 2. in, 8.

94    Eiusd(em) Infern(us) Damnator(um), in 8./95. Eiusd(em) Caelu(um) Beator(um) in 8./96. Eiusd(em) Tribunal (Christi). in, 16./97. Eiusd(em) De Co(n)formatio(n)e Volu(nta)tis hum(an)ae, cu(m) Deo, in, 16./98. Idem 2do. in 16./99. Eiusd(em) De Recta Inten(tione) in 16./100. Eiusd(em) De Vniuersis Vitijs Linguae. Pars. 1. in 16./101. Pars 2. in 16./102. Pars. 3. in 16.

[későbbi kéz írása:]

95    De miraculis B. V. Czastochoviensis in 4.

 

 

LIBRI SECUNDae Classis. (Sub Primo Titulo)

Theologici Speculatiui: Item: Et Morales

 

 

1        S: Bonauentura In 1. et. 2. Sententiarum in f.

2        D. Thomae: Compendium Theologiae: V: Lib:1. Clas: sub 3. Tit: SS: Patr(um). n. 7. V. n. 4. in f.

3        Ioan(nes) Cot(us) D(octoris) S(ubtilis) In, 1. 2. 3. 4. Sent(entiarum): Volumina sunt 4or Separatim. Ite(m) quodlibeta. in, 8.

4        D: Thomae Aquin: Liber in 3. Sententiarum. in, 4.

5        Fauentinus, In 1, et, 2. Senten(tiarum) Doctoris subtilis: Et, in 3. 4. in f.

6        Tataretus In. 1. et, 2. Senten(tiarum) D(octoris) Subt(ilis) in f.

7        Idem, In 3, et 4. Sent(entiarum) in f.

8        Idem 2do, In, 3, et 4. sent(entiarum) in f.

9        Joannis Radae Controuersjarum Theologicarum: Pars: 1. 2. 3. 4. distinctim. in 4.

10    Raynerij Pisanj Ord(inis) Praedicator(um) Pantheologiae Pars 1. et 2. Theol(ogia) Moralis. in f.

11    Albertj Magnj Compendium Theologicae Verit(at)is. Item: D. Bonaventurae Explicatio Terminor(um) Theologicalium Ord(inis) Praed(icatorum) in, 12.

12    Textus Sententiarum Petrj Lombardj: Cum Conclusionibus Henricj Gorichen. in f.

13    Idem Textus Sent(entiarum) 2do. in f:

14    Petrj Lombardj Liber In 4or Sententiarum. in, 4.

15    Compendium Theologiae Rhytmicum. D: Grauinae, Ord(inis) Pr(aedicatorum) in 16.

16    Questiones aliquae Petrj De Aylliaco, In 1, 3, et 4 sent(entiarum) in 4.

17    Epitome, siue Compendium Theologicae Veritatis. Item Liber Gregorij Nasiansenj.

Item Marsilij Ficinj Opuscula. in 4.

18    Bessarionis Cardinalis Archiep(isco)pj Nicoenj opusculum De Processione Sp(irit)us S(anctae) in, 4.

Item Ibidem Joannis Beccj Inscriptiones, q(uae) refutantur.

Item, Dialogus De horrenda Ruina Regnj Hu(n)gariae.

19    Gregorij De Valentia Commentarior(um) Theol(ogicarum) Tom: 2. in, f.

20    [hiányzik]

21    [hiányzik]

22    [hiányzik]

23    [hiányzik]

24    [hiányzik]

25    [hiányzik]

26    [hiányzik]

27    [hiányzik]

28    [hiányzik]

29    Eiusdem Comm(entariorum) Theologicar(um) Tomus. 3. in f.

30    Eiusdem Comm(entariorum) Theologic(arum) Tomus. 4. S. I. in f.

31    Ioannes de Lugo: De Iusticia: Et Iure. Tom: 1. in, f.

32    Idem De Iustitia: Et Iure. Tomus. 2. in, f.

33    Idem De Incarnatione: Disputationes Scholasticae. in, f.

34    Idem De Virtute Fidej Diuinae; Disp(utationes) Scholasticae. in, f.

35    Idem De Poenitentia. Disput(ationes) Scholasticae: Et Morales. Et De Suffragijs: Et De Indulgentijs. in, f.

36    Idem De Eucharistiae Sacramento in Genere: Et De Sacrificio Missae. S: I: in, f.

37    Ferdinandj Castropalaij Pars Operis Moralis. 1. et 2. De Virtutibus, Et Vitijs Contrarijs in, f.

38    Eiusdem Pars Operis Moralis, 3. et 4. De Virtutjbus, Et Vitijs Co(n)trarijs. in, f.

39    Eiusdem Pars Operis Moralis, 5, et 6. De Virtutibus Et Vitijs Co(n)trarijs S: I. in, f.

40    Thomas Sanchez, De Matrimonio. Tomus. 1. in, f.

41    Idem De Matrimonio. Tom. 2. et, 3. S. I. in, f.

42    Ioannis Sanchez Questjones Selectae. S. I. in, f.

43    Rodericj De Ariaga: Theologiae: Tom: 1. siue, 3. Vniuersj Cursus Theologicj In Primam 2dae D: Thomae partem in f.

44    Eiusdem. Theologiae. Tom: 2. In Primam 2dae D: Thomae. De Legibus: Gratia: Iustificatione. Et De Merito, in, f.

45    Eiusdem, Theologiae, Tom(us), 5. In Secundam 2dae. D: Thomae. De Virtutibus Theologicis: Fide: Spe: Charitate: Item, De Prudentia: Fortitudine. Temperantia. in, f.

46    Eiusdem Theologiae: Tom: 6. In Secundam 2dae. D. Thomae. De Incarnatione Verbj Diujnj. S: I. in, f.

47    Eiusdem Theologiae, Tom: 1. In Primam Partem D. Thom(ae) Disputationes. in, f.

48    Item Eiusdem Disputationes in D. Thomam. in, f.

49    Eiusdem Theologiae. Tom: 2, In Primam Partem D. Thom(ae) Continens Tractatus: De Angelis. De Opere. sex dierum. De Vltimo fine hominis. S. I. in f.

50    Marchionis Sfortia De Vnjuersa Theologia Asserta. in, f.

51    [hiányzik]

52    Martinj Palkouicz, S. I. Asserta Theologica. in, f.

53    Martinj Becanj. S. I. Theologiae Moralis Opera Omnia, etc. Duobus Tomis comprehensa. in f:

[más kéz írása]

54    Mastrius in Theologia(m) Moralem per (...)ntus A(dmodum) R(everen)dum (...) in f.

55    Makovski de 10. Praecepris procuraty 1685. in f:

56    Busenbaum in, 12.

57    Tractatus De officio poenitentis P: Valerij Reginaldi S: I: in, 12.

58    Ethica Supernaturalis seu curs(us) Th(eo)l(ogi)iae moralis p. Ludov(ici) Baubenstueber Benedictini in fol.

 

 

 

 

 

 

 

Libri Secundae Classis (Sub Secundo Titulo.)

Controuersiarum.

 

 

1        Franciscus Feuardentius In D: Irenaeum Aduersus haereses: quib(us) de rebus autem agitur in toto, illo Libro, uerso fol: primo, patet. Ord(inis) M(inorum) in, f.

2        Fratris Alphonsj de Castae, Ord(inis) M(inorum) Controuersiae Fidej. in f.

3        Patris Gasparis Schatzgerj Opera Controuersiarum fidej. Ordin(inis) Minorum. in, f.

4        Patris Bonauenturae a Lotharingia: Ord(inis) Minor(um), Perspectiuum Luthenarorum, Et Caluinistarum. Pars, 1. Item Pars, 2. seiunctim. in, 8.

5        Eiusdem Perspectiuj: Pars altera. in, 8.

6        Eiusdem Perspectiuj, Pars iterum altera in, 8.

7        Ioannes Andreas Compenstein Ordin(inis) Praedic(atorum) Christus defens(us) Contra Lutheranos. in 8.

8        Ioannis Eckij Controuersiae, in, 12.

9        Eiusdem Controuersiae 2do. in, 12.

10    Valerianj Magnj Capucinj: Judicium Catholicorum, de Regula credendj. in 4.

11    Idem 2do, De Reg(ula) credendj. in 4.

12    Ide(m) 3io De Reg(ula) credendj. in 4.

13    Eiusdem Libell(us). De luce me(n)tiu(m) in 8.

14    Eiusdem Commentarius, De Homine infamj. in, 12.

15    Franciscus Condubensis Minorita: P(atr)um Art. de fide defe(n)dita in 8.

16    Thomae Stapletonij Controuersiae fidej: Contra Varios hostes Ecclesiae. in, f.

17    Eiusdem Controuers: Contra Willacherum haereticum Authoritatis Eccl(esi)ae defendio in, 8.

18    Apologeticj ad Germanos. pro Religionis Christianae Concordia. Tomj, 2. Sed Primus in, 4.

habet habet duas partes: compactor 2dam primae praeposuit.

19    Pacis Compositio Inter Catholicos: Et Aduersarios. Anno D(omi)nj: 1555. Quaest(iones) Sunt. 83. in, 4.

20    Vitus Miletus Gamudianus De Sacramentis: Mille, Sexcentj, errores confutatj: collectj ex Kemnitio haeretico. in, 4.

21    Idea colloquij, cum Dissidentibus, Hieronymj a S: Hyacintho Carmelita. in, 4.

22    Acta Conuentus Turonensis Varsauiae: Tractatus hic de rebus Fidej. in, 4.

23    Dominicus Grauina Pro Sacramento Ordinis. Ordinis Praedicatorum. in, 4.

24    Robertj Bellarminj Disputationes. De Controuersijs Fidej aduersus haereseos. S. I. Tomus. 1. in, f.

25    Eiusdem Controuersiarum Fidei etc. Tomus. 1. et, 2. In Vno Volumine. in, f.

26    Eiusdem Controuersiarum Fidej aduersus haereseos. Tom: 3. et 4. In Vno Volumine. in f.

27    Idem De Sacramentis In Genere. Postea De Baptismo: Et Confirmatione. Pars Tomj 2dj. in 8.

28    Idem De Sacr(ament)o Poenitentiae: Extremae Vnctionis: Ordinis: Et Matrimonij. in 8.

29    Henricj Blyssemij Tractat(us) Contra Aduersariorum errores. S: I. in, 4.

30    Nicolai Serarij Opusculoru(m) Theologicorum. Tomj. 3. S. I. in f.

Ibidem: De Luthe(rj) [!] Mag(ist)ro.

31    Franciscj Sonnij Demonstrationes. Religionis christianae, etc. in, 4.

32    Georgij Ederj Malleus haereticorum. in, 4.

33    Idem secundo. in, 4.

34    Martinj Eisengroin Controuersiae pro Ecclesia Catholica, in 8.

35    Iugis Ecclesiae Catholicae Sacrificij Defensio, Contra Andream Smidelium haereticum. in 8.

36    Iubilum Iubilorum Adamj Contczen. S. I. in 8.

37    Franciscj Costerj Controversiae. S: I. in 8.

38    Idem Secundo. in 8.

39    Q: Septimij Florentinj Tertullianj aduersus haereticos. Item Fuluij Meditati(ones) In 1a parte. in 12.

40    M: Ioannis Richerij Tubinga-Wurtenberigi rationes Migrationis suae. etc. in 8.

41    Lima Disertationis Patakiensis libellus. in, 12.

42    Guilielmj Bailae Cathechismus Controuersiarum. S. I. in 8.

43    Georgij Ederj Malleus haereticorum. Ide(m) e. q. Sup(er): N: 32. in 8.

44    Idem Author secundo. in 8.

45    Martinj Becanj Opera Tomj 5. Comprehensa in Vno Volumjne.

Item Eiusdem Manuale.

Item: De Iure: Et Justitia. in f.

46    Eiusdem Manuale Controuersiarum. in, 4.

47    Eiusdem Comp(endia) Controu(ersiarum) in 8.

48    Eiusdem Comp(endia) Contr(oversiarum) in 8.

49    Eiusdem Comp(endia) Contr(oversiarum) in 8.

50    Eiusdem Compendia Controuersiarum. S. I. in 12. No. 7.

51    Epitomae Contouersiarum Coturij, Sunt libellj. No. 7. in 12.

52    Reginae Angliae Edictum; Cu(m) Responsione Andreae Philopatrj ad Idem. 1592. in 8.

53    Idem Liber secundo. in 8.

54    Ioannes Leisentritius De Celebratio Missae. Item Doctrinae iniqua Lutherj Martinj oslenditus. in, 8.

55    Matthias Bredenbachius: De Dissidijs Eccl(esi)ae sed S(un)t solum quaedam partes simul compactae. in 8.

56    F. Ioannes Hofmeisterus Augustinianus. in, 12.

57    Calistj Placentinj breuis Tractat(us) De Libero Arbitrio. Item F: Ioan(nes) de Hailbrun, Fructus quibus dignoscuntur haeretiq: V. Lib. 6. Clas: Sub, 4, Tit. n: 3. in, 4.

Elucidarium Casuum Reservalorum Josephi Cabzini in 4.

 

 

Libri Secundae-Classis (Sub Titulo-Tertio)

Casuistarum.

 

 

1        Antonij Dianae Resolutiones Morales. Pars, 5ta: 6ta: 7ma. Ite(m) Pars. 1. 2. 3. 4. in f: in, f.

2        Summa Diana: Authore Antonio Cotonio. Tertij Ordinis S: Franciscj. in, 4.

3        Summa Astesanij Casuum Constientiae in, f.

4        Summa Angelica Casuum Constientiae. Ord(inis) Min(orum) in, f.

5        Martinj Delrij Disquisitionum Magicarum. S. I. in, f.

6        Franciscj Toletj Instructio Sacerdotum. S: I. in, f. minorj.

7        Eiusdem Instructio Sacerdotum: Nr. 4or in, 4.

8        Eiusdem Compendium. Auth(oris) Marcj Mankonij. Nr. 2. in, 8.

9        Petrj Thyrej: Disputationes. 3. De Daemoniacis.

Item Varijs Spirituum apparationibus. S: I. in, 4.

10    Martinj, Azpilcueta: Alias Nauarrj. Compendium. in, 12.

11    Martinj eiusdem Manuale Confessarior(um). in, f.: minorj.

12    Eiusde(m) Comp(endium) adhuc Nr. 2. in. 12.

13    Summa Aurea Armilla sunt Nr. 3. Librj. in, 12.

14    Antonij Escobar Theolog(iae) Moralis. Nr: 9. S. I. in 4.

15    Antonij Fernandes Theolog(iae) Moralis. in 4.

16    Thomae De Vio Caietanj Summula. in, 8.

17    Martinj Bonacinae Moralis Theologiae Compendium. in, 8.

18    Hieronymj Pouodij Manuale 7 Eccl(esi)ae Sacramentoru(m) in 8.

19    Emanuelis Sa, Aphorismj Confessariorum. S. I. in 8.

20    Jdem secundo. in 8.

21    Idem Tertio in, 12.

22    Martinj Fornarij Institutiones Confessar(iorum) in, 12.

23    Antonij Gelosj Methodus breuis Confess(iones) Nr. 7. in, 12.

24    Lucae Pinellj Librj, 2, De Sacrosanctae Missae effectib(us). in, 8.

25    Ioannis Polanco: Breue Directorium, ad Confessarij Munus recte obeundum. in, 12.

26    Idem secundo. in, 12.

27    Petrj Marchant, Resolutiones Variorum Casuum: Et Quaestionu(m) Ordinis Minorum in, f.

28    Scrutinium Sacerdotale Fabij Incarnatj Neapolitanj: Diuiditur In duas Partes. in, 4.

29    Eiusdem, Scrutiniu(m), 2do. 1. Pars. in, 8.

30    Ioannis Holthusij Examen Ordinandorum.

Item Nicolaj Aurificj Carmelitae opuscul(orum) De Vita: et Morib(us) Clericor(um). in 8.

31    Ide(m) eiusde(m) exame(n), 2do. in 8.

32    Ioan(nis) Ferj examen ordinandor(um)

Item Ioan(nis) Holthusij opusculu(m).

Item Confessio Catholica Co(n)cilij Trid(entini) per Georgium Eder.

Item Odonis Ep(isco)pj Cameracens: Canonica Missae Expositio.

Item Nicolaj Arificj Carm(elitae) opusculu(m); De Vita: Et Morib(us) Clericor(um). In Vno Volumine. in 8.

33    Fra(n)ciscj Ponissonj Exame(ns) Ordin(nandorem)

Ite(m) B: Isidorj Opuscul(orum) Li(ber) 2. in. 8.

34    Catechismus Roman(us) Ex Decr(eto) Concilij Trid(entini) in, 4.

35    Idem Catechism(us), 2do. in 8.

36    Summa Doctrinae Christianae Petrj Canisij. in 8.

37    Eiusdem Summa, 2do. in 8.

38    Compendium Doctr: Christianae Clem: 8. in 8.

39    Bullarij 1. 2. 3. 4. Tomus: Authore Laertio Cherub: in, f:

40    Priuilegia Regularium, Auth(ore) Brunone Chassaing: Ord(inis) Min(orum) in, f.

41    Manuale Praelatorum Auth(ore) Ludouico Miranda. Ord(inis) Min(orum) in f.

42    Manuale Regulariu(m), F: Pellezzarij S. I. Prima Pars. in, f.

 

 

Libri Secundae Class(is): (Sub Quarto Titulo)

Regularum.

 

 

1        Chronologia Historicolegalis: Ordinis Minor(um). in f.

2        Sanctorij De Melfj Commentaria, in Statuta: Et Constitutiones F(rat)rum Minor(um). in, 4.

3        Compendium Priuilegiorum Fratr(um) Minorum: seu potius: Pontificiae Constitutiones: Ioannis De Neapolj Ministrj Ge(ne)ralis; Ordinis Minorum. in, 4

4        Regula B. P. N: cum Expositionibus Sum(m)or(um) Pontificum: Et Sanctorum Viror(um) Ordinis Nostrj: ut pa(tent) in 1. fol: p(oste)a facie: quae continentur in ipso Volumine. in, 4.

5        Opuscula Sanctj Bonaventurae Aureis Nobis digna. Vsque ad Medjum Voluminis: Incipiunt aliu opuscula Et Tractat(us) eiusdem Varia. in, 4.

6        Brunonis Chassaing Ord(inis) Minor(um): Priuilegia Regularium. in f:

7        Speculum Vitae B. P. N(ost)rj Fran(cisci) Et Sociorum. V. n. 28. in 12.

8        Collationes, De Profectu Nouitiorum: Aliorumque Religiosorum Professor(um). in. 12.

9        Conformitates S: P. N: Fr(ancis)cj in, f.

10    Hieronymj a Politio Capucinj Expositio Regulae S. P. N: in, 12.

11    Hieronymj Strasser Dux Fr(atr)um Minorum. in, 12.

12    Enchiridion Fr(atr)um Minorum Seruatij Myricanj Ord(inis) Mino(um). in, 16.

13    Idem secundo. in, 16.

14    Compendium Regulae S: Benedictj Abbatis. Ibidem: In parte anteriorj ponitur Vita eiusdem Sanctj ex lib: 2 Dialogor(um) S: Gregorij Papae. etc. in, 12. Vide Vitus: seu exempla sanctor(um).

Huc pertinet collocare Libros Sequentes.

15    Vita Sanctj Ignatij Loiolae Fundatoris Societis. in, 12.

16    Epistolae Praepositorum Generalium Societatis. in, 12.

17    Compendium Priuilegiorum Societatis, In eodem Volumim(um).

18    Thesaurus Spiritualis Rerum ac Documentorum ad Societem pertinentium. in, 12.

19    Summarium Constitutionum Societatis: Ac Regulae Communes Variarum personar(um). in, 12.

20    Eaedem Constitutiones, et Regulae Societatis, 2do. in 8.

21    Eaedem Const(itutio)nes: et Regulae Societatis, tertio. in, 8.

Huc etiam pertinet collocare Libros Statutorum seu Actuum Diuersorum Ordinum.

22    Acta Capitulj Generalis Ord(inis) Praedicatorum. in, 4.

23    Eadem Acta, 2do. in 4.

24    Actio Ordinis Cisterciensis in, 4.

25    Acta, seu Constitutiones Synodj olomucensis. in, 4.

26    Statuta Archiepiscopj Pragensis. Partes sunt diuersae simul.

Item R(espon)sio ad 5. Theologos.

Item R(espon)sio bellarminj. At Vltima pars, (...) Theses, De Fractione panis eucharisticj, haeretica est. in, 4.

27    Synodus Tyrnauiensis: Franciscj Forgacz Arch(iepiscopi) Strig(oniensis) in 4. cum Ritualj Strig(onienis) simul.

28    Speculum Religiosorum, etc. Ord(inis) Praed(icatorum) F: Eustachij Mayer. 1. De, 3, Votis Essentialibus. 2. S: Vinc: De Vita Spiritualj. 3. S: Cath: Senens: Dialogus. 4. Formulare Nouitiorum, In Vno Volumine. in, 8.

29    Tabula: Et Acta Capitulj Generalis Fr(atr)um Min(o)r(um). In Hispania celebratj. 1658. in 4.

30    Rer(um) gesta(rum) a S: I. in Oriente V. L: 4. Clas(sis): sub tit(ulo). 1 n. 24. etc.

 

 

LIBRI TERTIAE CLASSIS. (Sub Titulo.)

Concionatores: Postillatores: Homoliastae: Et Sermonistae.

 

 

1        Fridericj Nauseae Homiliaru(m) Centuriae 4or:

Item; Sermones Quadragesimales.

Item; Orationes ad Diuersos Status Nr. X. Omnia, in Vno Volumine. in, f:

2        Eiusdem Homiliarum Catholicarum Compendium: siue, Postilla, per totum annum, De Dominicis: Et Festis. in, 4.

3        Eiusdem Postilla. in 8.

4        Homiliae, siue. Sermones, Diuersorum Sanctorum, Ecclesiae Catholicae Doctorum. in f.

5        Homiliae Radulphj Ardentis in Euangelia: Et Epistolas Domjnicales. in, 8.

6        Homiliae Eiusdem; De Sanctis in, 8.

7        Homiliae Cornelij Jansenij: De Dominicis, per Annu(m). in, 8.

8        Homiliae Catholicae, In Vniuersa Christianae Religionis Arcana: In Libros, 16. diuisae: Auct(ore) Joan(n)e Carthagena Ord(inis) Min(orum) Omnes Homiliae, in hoc opera(m), sunt Nr: 194. in, 4.

9        Eiusdem Homiliae Catholicae De Sacris Arcanis Deiparae M(a)r(i)ae Et Josephj. Homiliae sunt in hoc opere. Nr: 109. Et Librj. 7. in, 4.

10    Eiusdem Homiliae Eaedem 2do. Vide Lib: Concionator(um) Ord(inis) Minor(um) in, 4.

11    Homiliae Iudocj Clichtouej: Pars. 3. in 8.

12    Homiliae Eiusdem, 2do. Pars. 3. in 8.

13    Homiliae, siue Sermones Ioannis Eckij, Aduersus haereticos. quos fortiter impugnat. in, 8.

14    Eiusdem Hom(iliae) siue Sermonum Tomus. 3. Et, 4. V. n: 31. in 8.

15    Ioannis Roardj Homiliarum Pars Hyemalis. Ord(inis) Min(o)r(um): in 8.

16    Ioannis Nenizanis Postillae Maiores Totius Annj. in, f.

17    Eiusdem Postillae: 2do. in, f.

18    Postilla Guilielmj. in, 4.

19    Sermones Sanctj Augustinj De Dominicis: Et Festis.

Item Expositio Euangelij Sanctj Joannis eua(n)gelistae. in, 4.

20    Sermones Eiusdem Sanctj Aug(ustini) diuersj. in, 8.

21    Sermones Augustinj, de Leonissa Ord(inis) Eremit(arum) S(ancti) Aug(ustini) in, 8.

22    Sermones Aestiuales Sanctij de Tempore: Ord(inis) Praed(icatorum) in, 4.

23    Mariale Eiusdem. in 4.

24    Sermones De Sanctis Jacobj de Voragine, Ord(inis) Praed(icatorum) in, 8.

25    Sermones Ludouicj Granate(nsis) de Tempore. Ord(inis) Praed(icatorum) Tom: 1. in, 8.

26    Serm(ones) Eiusdem, de Tempore: Tom: 3 in, 8.

27    Eiusdem Idem Tom: 2do. in 8.

28    Sermones Eiusdem, de D(omi)nicis: et Festis per annum. in, f:

29    Eiusdem, de D(omi)nicis: et Festis per annum. V. n. 36. in, 4.

30    Eiusdem, de Festis. V. n. 34. in, 8.

31    Sermones Ioan(nis) Eckij, de D(omi)nicis et Sanctis per annum. in f.

32    Sermones Ioannis Lanspergij Cathusianj. Tom: 1. in, 8.

33    Eiusdem Sermonu(m). Tom: 2. in 8.

34    Ioannis Coppertenij Diseurl(us) Reales: Pars, 2. Ord(inis) Praed(icatorum) in, 4.

35    Abrahamj Bzonij Monile Gem(m)eum. Ordinis Praed(icatorum) in, 4.

36    Ludouicj Granat(ensis) Liber, de Ratione Concionandj. Ibidem apponitur simul Modus Concionandj Didacj Stellae Ord(inis) Minor(um). in, 8.

37    M: Antonij Opus aureum. In Omnes Dominicus Totius annj: Et Festa. Ord(inis) Praed(icatorum) in, 8.

38    Ioannis Aquilanj Sermones Aurej, Ord(inis) Praed(icatorum) in, 8.

39    Sermones Martinj Ord(inis) Prae(dicatorum) De Tempore, Et Sanctis, antiquus. in, f.

40    Sermones Mefret, alias: Hortulus Reginae: De Tempore: Et Sactis. est ualde lacer. in f:

41    Idem Renouatus, De Tempore: Pars Aestiualis. in 4.

42    Gabriel Inchinus, De, 4or Nouissimis in 8.

43    Sermones Didacj Nissenj. Ord(inis) S(ancti) Basilij, In Euangelia 4mae. Tom. 1. in, 4.

44    Eiusdem Sermones De Domjnicis per annum. Tom: 2. in, 4.

45    Eiusdem Opera Vitae Abrahae. Et Politicus Caelj: Tom: 3. in, 4.

46    Sermones eiusdem De Sanctis. Tomus, 4. in, 4.

47    Alexandrj Calamatj Sylua Concionum De Dominicis: Et Festis Totius annj. in 4.

48    Eiusdem 4le (quadragesimale)

Item: Discursus per dies Sabbathinos temp(or)e 4mae De B: V. M(a)r(i)a.

Item Sermones In D(omi)nicas: Et Festa Aduentus temp(or)e: Franciscj Maidalchinj. in, 4.

49    Ioannis a S: Geminiano Ordin(is) Praed(icatorum) Summa De Exemplis et rerum similitudinibus pro Concionatoribus.

Item in 4. Sophologium Sapientiae: Jacobj Magnj: Ord(inis) eremitar(um).

50    Promtuarium Laurentij Beieclinck, De D(omi)nicis: Pars Hyemalis. in, 8.

51    Eiusdem Promtuarium De Dominicis: Pars Aestiual: in 8.

Item De Festis Totius annj, Pars. 2.

52    Eiusdem Promtuarium 2do. De D(omi)nicis, Pars Aestiual(is) in 8.

53    Eiusdem Prompt(uarium) 4le (quadragesimale) in 8.

54    Eiusdem Promp(tuarium) Super Euangelia Festorum, Pars. 3. in, 8.

55    Eiusdem Promptuar(ium) De Festis, Pars Hyemalis. in, 8.

56    Thomae Stapletonij Promptu(arium) De Dominicis: Et Festis, per An(nu)m: Item Quadragesimale. in, 8.

57    Eiusdem  Prompt(uarium) a Dominica post Pentecost: Vsque ad Aduct: D(omi)nj, Exclusiue. in 8.

58    Eiusdem Quadragesimale.

Item, De Festis Totius Annj. Pars, 2. in, 8.

59    Thesaurus Nouus de Sanctis antiquus lacer. in, f.

60    Idem secundo. in, f.

61    Idem Tertio, in, f.

62    Eiusdem Sermones, De Tempore, per Annu(m). Item: 4le (quadragesimale)

Item De Sanctis, p(er) An(nu)m. in f.

63    Petrj De Palude Thesaurus Nouus, In epistolas 4le (quadragesimale) in 8.

64    Idem De Tempore: Et Sa(n)ctis: Pars Aestiualis. in, 8.

65    Idem De Tempore: Et Sanctis: Pars Hyemalis

66    Aegidius Topiarius, De D(omi)nicis seu De Temp(or)e: Et Sanctis, seu Festis: Pars Hyemalis. in, 8.

67    Idem De D(omi)nicis: et Festis: Pars Aestiualis. in, 8.

68    Idem Secundo, etc. Pars Hyem(alis) in, 8.

69    Idem Secundo, Pars Aestiu(alis) in, 8.

70    Idem 3io, De Dominicis: per Annum. in, 8.

71    Idem De Sanctis 3io. Et Quadragesimam. in, 8.

72    Idem secundo, In 4mam. in 8.

73    Petrj Bessej, Conciones: De D(omi)nicis, ab Aduenta, usq(ue) ad Ascensionem D(omi)nj exclusiue. in 8.

74    Eiusdem Concion(es) a D(omi)nica. 1. Pentecost: Tom: 2. in, 8.

75    Eiusdem Concion(es) De Festis per annum. Et de 4or Nouissimis. simul. in, 8.

76    Eiusdem Concion(es) In Dies D(omi)nicas 4mae: et Paschatis: et Ferias. in 8.

77    Eiusdem Concion(es) 4les, usq(ue) ad D(omi)nicam in Albis. in, 8.

78    Eiusd: Conc(iones) De Sanctis. in, 8.

79    Eiusde(m) Concion(es) De D(omi)nicis per Annum. in, 8.

80    Eiusdem Conc(iones) Temp(or)e 4mae Paschatis: Festis B. V. M: Paref: et Annuantiat:

Idem De 4or Neuissimis in, 8.

81    Ioannis Osorij Concionum a D(omi)nica, 1 Aduentus, usque  ad Resurr(ectionem) D(omi)nj. Co(m)bust(us) in medit)ationem) in 8.

82    Eiusdem Concionu(m), De Dominicis per annum. Tom: 1. et, 2. in 4.

83    Eiusdem Concionum Diuersarum. Tomus, 4. in. 8.

84    Eiusdem Conc(ionum) Pars Hyemalis Et Aestiu(alis) Ite(m), De Pass: Inj(...). in, 4.

85    Discipulj Sermones De Sa(n)ctis. in, f.

86    Matthiae Fabrj. Concionum : Pars. 1. Pars. 2. Pars. 3. in, f.

87    Eiusdem Concionum Secu(n)ndo. Pars. 1. Pars. 3. in, f.

88    [hiányzik]

89    Notae In Euangelicas Lectiones per Annum Petrj Canisij. in, 4.

90    Quinquatria Mariana: siue De quanis Quinq(ue) Solemnitatum Deiparae Virg: M; Conciones Siue Discursus: Joan(es) Gons. S: I. in, 8.

91    Sermones Nicolaj Polonj De D(omi)nicis: Et Festis per annum. in, 4.

92    Franciscj Costerj Conciones a D(omi)nica 1 Aduentus, usque ad Quadragesimam Pars. 2. in, 8.

93    Eiusdem Concion(es) a D(omi)nica 1, Quadragesimae, usque ad D(omi)nicam S(ancti)S(i)mae Trin(ita)tis in, 8.

94    Sermones F(rat)ris Robertj De Licio Ord(inis) Min(orum) De Laudibus B: V: M(a)r(i)ae. in, 4.

95    Idem, De Varijs Materijs. in, 4.

96    Eiusdem. 4le. in, 4.

97    Pomerius De Tempore.

Item Stellarium B. V. Mariae. Pars AEstiualis in, f.

98    Idem De D(omi)nicis: Et Festis. Pars Hyemalis. in, 4.

99    Idem De Dominicis Totius Annj. in 4.

100Idem De D(omi)nicis: Et Festis: Pars Hyemalis. in 4.

101Eiusdem 4le. in, f.

102Eiusdem Stellariu(m) B. V. M. in, 4.

103Quadragesimale Joan(n)is Gritsch, Ord(inis) Min(orum) Et Ma(ri)ae, ad Sermones De Temp(or)e: et Sanctis; cum Thematibus. etc. in, f.

104Bernardinj De Bustis Rosarjum, Sermonum praedicabilium per 4mam, etc. Pars. 1. in, 4.

105Eiusdem, Rosarium Sermonu(m) per 4mam, Pars. 2. in, 4.

106Biga Salutis, De Tempore per Annum. in, 4.

107Idem, De Sanctis, p(er) A(nnu)m. in, 4.

108Idem, In 4mam. in, 4.

109Ioan(nis) Carthagenae Homiliae: Vide Supran: 8. etc.

110Gemma fidej, Ciuisdem F(rat)ris, 4le. Ite(m), a D(omi)nica 7mae, usq(ue) ad D(omi)nicam, In Albis. in, 4.

111Pelbartj Stellarium Coronae B. V. M. in, 4.

112Patris Michaelis Mediolane(n)sis, De Poeni(tenti)a. in, 4.

113Philippj Diez Conciones 4ces: tom: 1. in, 4.

114Eiusdem Concion(es) De Com(m)u: Sanctor(um). tom. 6. in, 4.

115Didacus De Lauiga, ab Aduentusq(ue) ad Pent: tom: 1. in, 8.

116Idem, a Pentec: usq(ue) ad Aduentum Dominj. Tom: 2. in 8.

117Ioannes Ferus De Temp(or)e: ab Aduenta, usq(ue) ad Pascha. in, 8.

118Idem, De temp(or)e, a Paschate, usq(ue) ad Aduentum. in, 8.

119Idem, De Festis Sanctor(um). in 8.

120Idem In Quadragesima(m). in, 8.

121Panigarolae Episcopj Astensis Quadragesimale. in, 8.

122Idem 2do, In 4mam. in 8.

123Philippi Boschjerij Ara Caelj. Seu, Concionum Decades Tres.

Item Monomachia Iesu (Christj). in, 8.

124Franciscj Poligranj Concionum. Pars, 1. 2. 3. in 8.

125Eiusedem Concionu(m), Pars, 4. in 8.

126Eiusdem Concionu(m), Pars, 1. et 2. in, 8.

127Eiusde(m) Concionu(m), Pars. 3. et 4. in, 8.

128Eiusde(m) Co(n)cionu(m), Pars. 1, et, 2. in 8.

129Eiusde(m) Co(n)cionu(m), Pars. 3.

Item Com(m)entari(us) In Pass: D(omi)nj. in, 8.

130Eiusde(m) Concionu(m) Pars. 4. in, 8.

131Eiusdem Co(n)cionu(m), Pars. 3, et, 4. in, 8.

132Ioannis Roiardj Homiliaru(m), Pars Hyemalis in, 8.

133Robertj De Licio Sermones. Vide Supra. N. 94.

134Fratris Cherubinj Ord(inis) Min(orum) Sermon(es) Quadragesimales, Varij et optimj. in, 8.

135Dictionarium Concionator(um) Pauperum Rudolphj a Tosignano Franciscano. in, 8.

136Idem, Secundo. in, 8.

137Didacj Stellae, Liber De Modo Concionandj. in, 8.

138Beatj Bonaventurae Dieta Salutis, pro Concionatoribus maxime Vtilis. in, 8.

139S. Bonaventurae Sermones De Sanctis per Annum. in, 4.

140Thesaurus bibliorum pro Concionatoribus. in, 8.

141Ioannis Dadraej Locj Com(mune)s. in, 8.

142Andreae Eboracensis Sententiae: Et Exempla. Tom: 1. in, 8.

143Flores omnium Doctorum pro Concionatoribus in, 8.

144Flores Bibliorum, in, 8.

145Flores Bibliorum, Siue Locj Communes. in, 12.

146Locj Communes, in, 12.

147Locj Communes. in, 12.

148Figurae Biblior(um) Ra(m)pelogis. in, 12.

149Exempla Virtutum: Et Vitjorum, Auth(ore) Ord(inis) Praed(icatorum) in, 12.

150Idem 2do: at diuersj Authores: licet, eiusdem Ordinis. in, 12.

151Index Biblicus: Et In breuiarium Ioannis Voello, S. I. in, 12.

152Veridicus Christianus, Auth(or) Joanne Dauid Societ(atis) Iesu: Pro Concion(es) in 4. cum figuris pulchris per totum.

153Fidelis Aduentuales Concio: in 4.

154Conciones Kisiclij in Dom(inus) et festa per annum in, 4.

155Conciones. Ozchi in Dom(inus): in, 4.

156Coelamati Conciones discussiue in 4.

157Mauhanti(us) Dom(inus): et festiu(us) in, 4.

158Perolet(us) Dom(inus): et festiu(us) in, 4.

159Bignoru Dom(ini)ci festiu(us) in, 4.

160Forbcz funcbzirc nupt: in, 4.

161Mauhantij hort(us) Pastor(um): in, 4.

162Dionysij Carthusiani Com(m)entaria in Epistolas D: Pauli in, 8.

163Homilie Haimanis in, 8.

164Quadragesimale Roberti de pec(catu) in 8.

165Delauega de Sanctis in. 8.

166Paolet(us) alter Dom(us) et festiu(us) in, 4.

167De Lanusae opera procurata A(nn)o. 1680. Stromata Evangelica pro Festis Solemnibus. R. P: Lucz. Nagel. S. J. in, Fol.

Horus Biblicus R. P(at)ris Michaelis bepenfelder. in. 4.

LIBRI QVARTAE CLASSIS. (Sub, I, Titulo)

Historiarum Sanctoru(m): Seu Vita: aut Exempla patrum

 

 

1        Martyrologiu(m) Romanu(m). in. f:

2        Martyrologiu(m) Romanu(m), in, 4.

3        Legenda Sanctor(um), Iacobj Ianuensis, Ord(inis) Praed(icatorum). in, f.

4        Legenda Sanctorum, quae Lombardica dicitur. in, f.

5        Legenda Similis in. f.

6        Legenda Sanctorum. in, 4.

7        Vita S: Annae: seu Lege(n)da. in, 12.

8        Vitae Sanctorum: Auth(oris) Iacobj de Voragine. Et SS: Regnj Hu(n)gariae, ad finem Librj. in, 4.

9        Vitae SS: Petrj Ribadeneirae: Ibidem Tractatur De Sanctis Patronis Regnj Hu(n)gariae. in, f.

10    Vitae SS: Auth(ore) Zacharia Lipel: Carthusiano. in, 4.

11    Vitae SS: Auth(ore) Francisco Haeseo. in, 4.

12    Vitae SS: Patrum: Hominum lumen: Caelj Via. in, f.

13    Vitae Speculum B. P. N: Fra(n)ciscj. Et Sociorum eius. Item Lib: 4, De Imitatione (Christj). in, 12.

14    Vita B. P. N. Franciscj. in 16.

15    Co(n)formit(at)es B. P. N: Franciscj. in, f.

16    Vita S: Paulinae V: et M: Romanae, paruus libellus. in, 8.

17    Vita S: Benedicti Abbatis.

Item Regula Benedictinorum.

Item Officium S: Angeli Custodis, Idiomate Germanico. in, 12.

18    Flores Exemplorum Antonij Dauroultij. S. I. in, f.

19    Idem Secundo. in, f.

20    Historiae Praemonstratensium in 4.

21    Miracula, Ad Inuocationem B: V. M(a)r(i)ae, apud Tungros. etc. in, 8.

22    Vitae SS: Martyrum Chrysanthi, Cyriacj, etc. paruus libell(us) in, 12.

23    Monachatus D: Augustinj: Et Origo eremitarum, Auth(oris) F: Iosephj Sabatinj Rauennensis in, 8.

24    Emanuelis Acostae, Rerum Gestarum a S. I. In Oriente.

Item, Paulj Iaponij De Japonicis rebus. Lib. 4. in, 8.

25    Ioannis Faij Manipulus exemplorum. in 4.

26    Ioannis Henricj Abbatis Opera, De Diua V: Maria Cellensj, in, 12.

27    Ioannis Maioris, Speculum Magnum Exemplorum. in, 4.

28    Speculum paruum Religiosorum

29    De Sequentijs Sanctorum per Totum annum, est Liber antiquus. in, 4.

30    Bernardj Breidenbachij, Peregrinatio, ad Terram Sanctam: Et ad Montem Sanctum Synaij. Anno. 1486. in, f.

31    Marcj Marulj Spalatensis Opusculum, compendiose Tractans in Vitam Sanctorum. in, 4.

32    Idem Opusculu(m) 2do. in 8.

33    Edmundj Campianj rationes redditae, 10; Academicis Angliae ante mortem, S. I. in, 12.

34    Phoenix Incineratus, Siue Origo, Progressus, et Euersio Monasteriorum Ordinis Cisterciensis, In Boemia, in, f.

35    Cistercium Risterciu(m) donatum ad Adm(odum) Domino Gerardo Majet S. Ord(inis) Cisterc(iensis) pro tunc Parocho Zarosniendi Anno 1744.

 

 

Libri Quartae Classis (Sub, 2, Titulo.)

Historiarum Profananarum Author(um) Diuersorum.

 

 

1        T: Liuij Patauinj Historiae. in, f.

2        C: Plinij Secundj, Historia Mundj. in, f.

3        Vitae Caesarum: Et quj earum Sciptores. in, f.

4        Paulj Iouij Nocomensis opera omnia. in, f.

5        Opus Chronologicum Sethj Caluisj in, f.

6        C. Suetonius Tranquill(us) de Vita duodecum Caesarum. in 4

7        C: Iulij Caesaris Comment(arium) de bello Gallico. in, 4

8        Ejusdem Comment(arium) de bello Gallico. Libr: 8 etc. N: 45. in, 8.

9        Ioannis Boemj Abanj, Mores, Leges omnium gentium: Fides, Religio Aethiopam in, 12.

10    Franciscj Petrarchae rerum memorabilium in, 12.

11    Valerij Probj Grammaticj, De Litoris antiquis opusculum:

Item ponponij opsculum:

Item L Finestellae: in, 12.

12    Marcus Zuerius: de Leodiensj Republica. in, 16.

13    Flauij Iosephj Historiae. in, 8.

de bello Iudaico. in, 4.

14    Eiusdem opera, de bello Iudaico. in, 4.

15    Eiusdem, operum: Tom: 3. in, 12.

16    Horatij Tursellinij historiae. in, 12.

17    Historiae Ex gestis Romanorum de Vicijs et uirtutib(us) tractantes cum applicationib(us) Moralisatis et Mysticis. in, 8.

18    Itinerarium Romanum: Descriptio Vrbis Romae. in 8.

19    Opusculum de Vrbe Roma. in, 8.

20    Q: Curtij Rufi Historiae Magnj Alexandrj in, 12.

21    Ioannis Dubrauij Episcopj Olomucensis Historiae Boiemjcae Latino Idiomate.

Item, In eodem Volumine: Aeneae Syluij Senensis Cardinalis Historia Boiemica.

Item, Ioannis Thomae Fregij, In 12 Virgilij libros Tabulae: pro Poetis.

Item, Isidorj Hispalensis Episcopj Orjginum, Librj. 20.

Item, Veteru(m) Gram(m)aticor(um), de p(ro)priete, et differentijs Latinj Sermonis libellj.

Item: Martianj Mincj felius Capellae Afrj Carthaginensis, de Nuptijs Philologiae, et Mercurij. Vbj Tractat(us) de Philologia: Dialectica: Geometria: Arithmetica: Astronomia: Musica Librj 9. in f.

22    Eiusdem Dubrauij Idem Volumen 2do. Continet etiam AEneae Syluij Hist(orias) Boiemicas tamen in, f.

23    Iacobj Gordonj Lesmorej Opus Chronologicum S: I. Tom: 1. in, f.

24    Ioannis Marianae Hispanj historiae. Tomus. 1. in. f. minorj.

25    Eiusdem historiarum To: 2. in, f.

26    Florimundj Remundj historia De Ortu: Progressu: Et Ruina haereseon huius saeculj. in, 4.

27    Plutarchj Cheronej, Graecorum Romanoru(m)q(ue) Vitae. Tomj. 2. in, 4.

28    Valerij Magnij exempla Historica. in, 4.

29    Laurentij Surij Commentarius, rerum gestarum in orbe, Ab anno, 15, usq(ue) ad 1574. et 1586. in, 4.

30    Vita, et Virtutes Ferdinandj II. Imp(er)atoris libell(us): in, 4.

31    Titj Liuij Patauinj historiarum, Decas. 1. Lib: 10. in.

32    Eiusdem Historiar(um) Decad: 3. in

33    Vrbis Hierosolimae descriptio, Christiano Adrichomio Delpho Auctore. Ibidem Henricj: in, 4. Harij Elegiae. Ludou(ici) La(uateri) etc.

34    Historiae Ecclesiasticae Pars Secunda. in, 4.

35    Relatio Historica De Rege Mogor: paruus libellus.

36    Narratio De Concincina Christophorj Borrj. S. I. in 8.

37    Eques Christianus Nicolaj Cassiuj. S. I. in, 8.

38    Literae Simcae annuae Nicolaj Trigautij S. I.

39    Ioannis Bussieres Flosculor(um) Historicoru(m) Pars Altera, S. I. in. 12.

40    Q: Curtij De Rebus ab Alexandro Magno gestis: Matthaej Raderj. S. I.

41    Stephanj Guazzj, de Ciuilj Conuersatione, Lib. 4. in, 12.

42    Ioannis Carionis Chronicon ex Germ(anico) in Latin(um) co(nver)sa. in 8.

43    Eiusdem Chronicon secundo: Auth(ore) Philippi Melancht(onis) et Casparo Peucero. in, 8.

44    Herodotj Historiae, etc. in, 4.

45    C: Iulij Cesaris Com(mentarii) De Bello Gallico. in, 8.

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI QVINTAE CLASSis. (Sub Titulo.)

Iuris Prudentiae Vtriusq(ue). Item Libri Practicae Criminalis. Item Librj Co(n)cilij Tridentinj: Et aliorum Conciliorum Sacrorum.

 

 

1        Regulae Vtriusq(ue) Iuris Ciuilis; scilicet, et Pontificij. Tom: 2. in, f.

2        Corpus Iuris Canonicj. in, f.

3        Practica Criminalis Canonjca Alphonsj Vilagut. in, f.

4        Practica Criminalis Canonjca. in, 12.

5        Practica Criminalis, In Ordine F(rat)rum Minoru(m). in, 4.

6        Tractatus Iuris de Coniugio, Georgij Taiowsky: Est A Catholicus. in, 4.

7        Concilium Tridentinum Impressum Antuerpiae. in 8.

8        Idem Concilium: Venetijs. in 8.

9        Idem Conciliu(m), Leodij. in, 12.

10    Idem Conciliu(m) Venetijs. Nr. 3. in 12.

11    Summa Conciliorum Omniu(m) a S: Petro: Vsqu(ue) ad Paulum, 4. Pontificem. Antuer(piae) in, 8.

12    Summa alia Conciliorum, a Petro: usq(ue) ad Iuliu(m), 3. Paris(iensis) in, 12.

13    Ioannis Kitonicz pro cessus Iudiciarj In Regno Hungaria

14    Decreta Regnj Hungariae, Regum: Et Imperatorum. in, f.

15    Eadem Decreta. 2do. in, f.

16    E Diuj Iustinianj Imperatoris Institutionibus Erotemata Latino-germanico Henricj Cnaustinj: Librj 4. Eiusdem Henricj Isagoge, pro incipientibus, discere Iura.

Item Modus legendj abbreuiationes in Iure, Tam Ciuilj, quam Pontificio occurrentes.

Item Titulj Legales.

Item Titulj Constitutionum, Extrauagantium.

Item Flores Legum.

Item Brocardica Iuris, seu Communes Iurium Sententiae.

Item Iuris Vniuersj Distrjbutio: Authore Ioanne Bodino.

Haec Omnia in Vno Volumine Continentur. in, 8.

LIBRI SEXTAE CLASSIS. (Sub, Primo, Titulo.)

Medicinales.

 

 

1        Pedanj Dioscoridis Anazarbej. Librj 6. Ioannis Ruell: interprete, per Gualterum Riuium Medicum: Herbarium est etiam in eodem Volumine. in, f.

2        Guilielmj Gratarolj Medicj et Philosophj Alchimia. in, f.

3        Viridarium, siue, Herbarium partim lacerum. in, 4.

4        Herbarium antiquum Latjnum. in, 4.

5        I. Heurnij Vltraiectinj Instjtutiones Medicinae. Et Alphabetum Dioscoridis simul. in, 8.

6        Praxis Theorica Medicinae Gualterj Bruele. in, 8.

7        Arnoldj Villanouanj, praecepta Conseruandae bonae Valetutudjnis: Auth(ore) Ioan(nes) Curione. in, 8.

8        Idem Liber Authoris, 2do. in 8.

9        Idem Liber Auth(oris) 3io. in, 12.

10    Ioannes Curion, De Consera(n)da bona ualitudine. in, 8.

11    Ioannis Dugonij, De Scientia bene moriendj: Eiusdem Ioan(nis) Philonij Regimen sanit(at)is. in, 8.

12    Raimundj Lulij De Secretis Naturae Et Albertj Magnj, De Mineral: in, 8.

13    Iulij Caesaris Baricellj hortulus genialis: de admirabilibus in arte medica. in, 8.

14    Galenus, de Febribus in, 8.

15    Idem, de Temperamentis. in, 8.

16    Henricus Ranchouius, de Conseruanda Valetudine. in, 12.

17    De Virtutibus aguarum: Et de Distillatione earum, Morauic(us). in, 8.

 

 

 

 

 

 

Libri Sextae Classis (Sub, Secundo Titulo)

Philosiphicj

 

 

1        Philippi Fabrj Fauetini Philosophia. in, 4.

2        Eiusdem Philosophia, 2do. in, 4.

3        Fratris Irenaej Brassauol: quaestionum Vlium(...) exp(..) in, 4.

4        Integer Philosophiae Cursus Ioa(n)nis Pontij: Pa... Pars Complectens Logicam. in, 4.

5        Eiusdem Cursus Phi(losophi)ae, Secu(n)da Pars: Complectens Physjcam. Et Libros De Coelo. in, 4

6        Eiusdem Cursus Phi(losophi)ae, Tertia Pars: Complectens Libros De Generat: Et Corr: Meteoris: De Anima. Et Metaphy(si)ca. in, 4.

7        Eiusdem 2do: Pars Prima: Pars 2da: Pars Tertia Cursus Philosophiae, distinctim. in 4.

8        Eiusdem Philosophiae, 3io, Pars Prima. in, 4.

9        Mastrij Logica. in, 4.

10    Eiusdem 2do Logica. in 4.

11    Idem in Physicam. Scotj. in, 4.

12    Idem de Coelo et Mundo. in 4.

13    Idem de Anima. in, 4.

14    Idem in Metaph(isicam) Scotj. Tom: 1. in, 4.

15    Idem in Metaph(isicam) eiusde(m). Tom: 2. in, 4.

16    Idem in Physicam 2do in, 4.

17    Idem in Lib: De Gener: Et Corr: in, 4.

18    Ioan(nis) D: Scotj D: S. Logica. in 8.

19    Constantinj Sarnanj: Expositiones Quaestionum D: S: In Vniuersalia Porphyrij.

Item Quaestion(um) In Logicam Scotj.

Item Tract(atus) in Praedicamenta Aristotelis.

Item Tract(atus) De Syllogismis conficiendis.

Item Solutiones argumentor(um) Hieron(imi) Balduinj, etc.

Item, De Principio Indiuiduationis, ac Substantiarum Materjalium, et Separataru(m), etc. in, 8.

20    Eiusdem 2do, expositiones Qaestionum D: Subtilis. etc. in, 8.

21    Petrj Tataretj Logica. Nr. 6. in, 8.

22    Eiusdem Philosophia. Nr. 7. in 8.

23    Ioannis a S: Thoma Logicae: Pars, 1. Pars. 2. Pars. 3. in 8.

24    Eiusdem Philosophiae Naturalis. Pars, 1. Pars, 3. in 8.

25    Eiusdem Philosophiae Naturalis . Tom: 1. Tom: 2. in 8.

26    Cursus Philosophicj Thomjsticj Logicj. Pars. 1. V. n. 65. in 4.

27    Cursus Philosophicj, 2dae partis. Pars. 1. in, 4.

28    Eiusdem Cursus Philosophicj. Pars. 2. Pars. 3. in, 4.

29    Eiusdem Cursus. Pars. 1. 2. 3. in 4.

30    Eiusdem Cursus 2do. P: 1. 2. 3. in 4.

31    Eiusdem Curs(us) Logicae. Pars. 1. in, 4.

32    Phi(losophi)ae Rationalis Campanellae Quinq(ue) Partes: Eius op(er)um. Tom: 1. in, 4.

33    Eiusde(m) Phi(losophi)ae Realis, Partes. 4. in, 4.

34    Conimbricenses: In Vniuersam Dialecticam Partes. 2. in, 4.

35    Ijdem, In Libros, 8. Physicor(um), in, 4.

36    Ijdem, 2do, In Libros 8. Phisicor(um), Partes, 2. in, 4.

37    Ijdem, De Anima: De Coelo: et Mundo: De Meteoris. De Memoria: et Reminisce(n)tia. in, 4.

38    Petrj Fonsecae Dialectica. in, 8.

39    Eiusdem 2do Dialectica. in, 8.

40    Franciscj Suarez Metaphysjcae. Tomus. 1. Et, 2. in. f.

41    Rodericj Ariagae Metaphysica Tota. in, f.

42    Summula Petrj Hispanj. in 4.

43    Raphaelis Auersae Philosophia: Metaphysicam: Physicamq(ue) complectens. Tom: 1. in 4.

44    Eiusdem Philosophia, Metaphysicam: Phisicamque; complectens. Tom: 2. in, 4.

45    Margarita Philosophica omnium scientiarum. in, 4.

46    Logica: et Philosophia Algazelis Arabis.

Item Ibidem Tract: De Bellis Romanoru(m) Joannis Camertis, Ord(inis) M(inorum) in, 4.

47    Franciscj Picolominij Vniuersa Philosophia, De Morib(us). in, 4.

48    Porphyrij Dialectica in, 4.

49    Matthiae Qualle, Phi(losoph)ia Nat(ura)lis. in 4.

50    Nicolaj a Grana Disquisitiones In Vniuersalia Porphyrij. Et X. Praedicamenta Arist(ote)lis. in 8.

51    Gulielmj Adolphj Scribonij Physica: Et Sphaera. in, 8.

52    Stephanj Micanj Dialecticae: Et Rhethorices p(er)cepta. in, 8.

53    Hubertj Luelanj Erotemata Dialectices. in 8.

54    F: Ioannis Du Douet Formalitates D: S Scotj. Nr. 7. in, 8.

55    Zachariae Pasqualigj Disputa: Metaphysicae. Pars 1ma. in, f.

56    Eiusdem Disputationes Me

57    Hieronymj Pardj Medulla Dialectices. in f.

58    Ioannis Eckyi Physica Aristotelis. in, f.

59    Petrj Gregorij Tholosanij Syntaxeon Artis Mirabilis Alter Tomus. etc. in, 12.

60    Ioan(nis) Henricj Alstedj Orator.

Item: Eiusdem Metaphysica.

Ite(m) Eiusdem, breuis Dolinzatio Metaphysices. in, 12.

61    Casparj Bartholinj Enchiridion Logicum. in, 12.

62    Problemata Aristotelis. in, 8.

63    Eiusdem Problemeta. in, 12.

64    L: Annaej Senecae Opuscula Philosophica Minora. in, 16.

65    Ioan(nis) a S: Thom(ae) Curs: Philosoph: Pars Prima Logicae. in, 4.

66    Anno 1676. A. R. D. Franciscus Bartosouicz donauit Conventui Szakolczasi

67    Aristotelis Opera.

Physica Christiana in, 8.

68    Philosophia Masirij in 4or tomis omnes sunt in, f:

 

 

 

 

 

 

Libri Sextae Classis. (Sub Tertio Titulo.)

Astronomicj: Cosmographicj: Geographicj: Matematicj.

 

 

1        Astronomia Iacobj Milchij. Liber prohibit(us). in f.

2        Guilielmj Postellj Cosmographiae Compendiu(m): Liber prohibitus. In eodem Volumine simul reperitur Postea Nonnus Panopolitanus In Eua(n)gelium S: Ioan(nis) Eua(n)gel(istae) in. f: Graece et Latinae.

3        Georgij Triegler Sphera, germanico Idiomate in, 4.

4        Ptolemaej Geographia: a Joanne Antonio Magino edita. in, 4.

5        Ioannis Sehonerj Matematica: Liber prohibitus in, f.

6        Gerardj Mercatoris Atlas Minor. Germanicus, Liber p(ro)hibit(us). in, f.

7        Macrobius Ambrosius: In somnium Scipionis. etc. in, 8.

8        Ioannis Zimmerman Discursus Astronomicus, Libell(us) paruus. S: I. in, 8.

9        Medulla Geographiae practicae. in, 8.

 

 

Libri Sextae Classis (Sub Quarto Titulo)

Poeticj, a Nostratib(us) editjo.

 

 

1        Euripides Poeta, Latino-Graecus. V: Lib: Graecos. in, f.

2        Marcj Annaej Lucanj Pharsaliae: Libr: 10.

Item, Laurentij Valle, de Lingua Latina: Lib: 6.

Idem, In Antonium Raudensem adnotationes. in, f.

3        Sedulij Praesbiterj:

Item Iuuencj Praesbiterj Carmina.

Item Calistj Placentinj Canonicj Regul(aris) Tract(atus) breuis, De Libero arbitrio.

Item. F. Ioan(n)is Fabrj ab Hailbrun Fructus dignoscu(n)tur haereticj. V. Lib: Co(n)trou(ersiae) in 4.

4        Blasij Apponj Interpretatio Psalmorum Poetica. in 4.

5        Idem Secundo. in 4.

6        Nicolaj Nomesseij Parnass(us) Bicollis.

Item Sacra Poesis, siue Appendix ad Parnassu(m). in. 4.

7        Raphaelis Custodis. Emblemata amoris Latino-germanice, cum Iconibus. in, 4.

8        Virgilij Volumina. Nr. 4. in, 8.

9        Henricus Smetius. in, 8.

10    Georgij Bermanj In Ouidij Metamorphoseon; etc. in 8.

11    Iacobj Pontanj Progymnasmatum Latinitatis, S. I. Pars. prior. Voluminis Tertij. in, 8

12    Eiusdem Progymnasmatum latinitatis. Volumen primum. in, 8.

13    F. Ludouicj a S: Malachia Ordi(inis) Cisterciensis, Pior(um) Carminum Lib. 5.

Item, Eiusdem De Poesj ad res honestas sacrasq(ue) conferenda Lucubratiuncula. in, 8.

14    Franciscj Montmorencj Societ(atis) Carmina Sacra. Nr. 3. in, 8.

15    Andreae Frusij Societ: Epigra(m)mata, in Haereticos. in, 8.

16    Hymnj de Diuersis Sanctis Carminice in, 8.

17    L. Annaej Senecae Tragedia Xa. Item, M: T: Cicer: opera.

Item Demosthenis Ord(i)num Graecolatinar(um) Tertia. in 8. Vide N. 19.

18    Eiusdem Tragediae. Xm. in, 12.

19    M: Acci Plautj Comediae, 20. in, 12.

20    Horatius Flaccus Romae expurgatus ab omnj obscoenitate. in, 12.

21    Iacobj Bidermanj S: I. Epigrammatum Librj. 3. in, 12.

22    Idem Libell(us) secundo. in, 12.

23    Andreae Alciatj Emblemata, cum Jconibus. in, 12.

24    Odoricj Valmarana Vicentinj Daemonomachiae, siue De Bello Intelligentiarum: Super Diuinj Verbi In car(mi)ne. Librj. 25. in, 12.

25    Idem Author, secundo. in 12.

26    Epiteta Poetica, Seu, Epithetoru(m) officina. in, 12.

27    Marcj Hieronymj Vide Opera Poetica pia. in, 12.

28    Matthiae Casimirj Sarbieuij S. I. Lyricor(um) Lib: 4.

Item, Epodon. Liber, Vnus.

Item, Epigram(m)atu(m). Lib. Vn(us). in, 16.

29    L: Annaej Senecae Tragediae. X. in 16.

30    De Authoritate, seu Exemplo Poetarum. in, 16.

31    Michaelis Pongrac(us) Aquila Clangens, etc. libell(us) in, 16.

32    Margarita Poetica. V. Libros Oratorios. N: 5. in, 4.

33    De metris Poeticis. in, 8.

 

 

Libri Sextae Classis (Sub Quinto Titulo).

Rhetorici: Et Oratorij: a Nostratibus editj.

 

 

1        Cyprianj Soarij S. I. Rhetoricae: Librj. 3. in, 8.

2        Eiusdem Rhetor(icae) Lib: 3. 2o. in 8.

3        Eiusde(m) Rhet(oricae) 3o. Lib. 3. in 8.

4        Eiusde(m) Rhet(oricae) 4o Lib: 3. in 8.

5        Eiusde(m) Rhet(oricae) 5o. Lib: 3. in, 8.

6        Eiusde(m) Rhet(oricae) 6o. Libr: 3. in, 8.

7        Campanella; De Recta ratione Studendj.

Item, Leonardus Aretinus, De Studijs: et Literis. in, 8.

8        Orator extemporanc(us) in 12.

 

 

SEXTAE Classis: Sub. 5, Tit(ulo) et

Libri Oratorij.

 

 

1        M: T: C: De Oratore, cum Commento. Librj: 3.

Eiusdem Liber Topicorum Ad Caium Trebatium.

Eiusdem, Liber Partitionum.

Eiusdem, De Claris Oratoribus.

Eiusdem Oratio. In AEschinis In Cteriphontem.

Oratio Demosthenis In AEschin(is).

Altera Pars Librj Eiusdem Auct: Tractat De Diuina Natura. Libris Tribus.

De Diuinatione. Lib. 2.

Oratio In Diuum Stephanum Protomartyrem. Item In D. Augustinum. Item In Funere Pomponij.

Item Vltimo: M: T: C: Lib: 3.

De legibus. in, f.

Haec O(mn)ia In Vno Volumine.

2        Lucij Apulej, cum Commento Beroaldj: Et Figuris additis. Librj. XI.

Altera Pars Librj: Auli Gellij, Noctium Atticarum Commentaria, Per Bonfinem Asculanum. Librj. 20. Vnae Volum(in)e. in, f.

3        M: Fabij Quntilianj Oratoris: Librj. 12. Instit(utionum) Oratoriar(um). Item, Eiusdem Declamationes. Nr. 19. in, f.

4        Eiusdem Institutionum Oratoriarum. Librj. 12. in, 8.

5        Opus Margaritae Poeticae, Contine(n)s o(mni)um fere Oratorum: Poetarum: Historicorum: ac Philosophorum Auctoritates. Prima Pars: habet Tractatus, 3. Secunda Pars; habet Tractatus. 2. in, 4.

6        Valerij Maximj, Orationum Librj, X. eiusq(ue) factor(um), dictor(um)q(ue) memorabiliu(m), in, 8.

7        Marcj Antonij Muretj Orationu(m) Duo Volumina.

Item, Carolj Sigonij Orationes. Nr, 7

Item: M(arci) Antonij Muretj. Epistolarum, Librj. 2. Hymnj Sacrj. Et Poemata: omnia. in, 8.

8        C. Crispj Salustij Orationes, seu, Historiae.

Item. M: T: Ciceronis Orationes diuersae.

Item, Socratis Oratio, Idiomate Graeco; ad Calcem Librj. in, 8.

9        M: T: Cicer: De Oratore, Dialogj, 3. Eiusdem, De perfecto oratore Liber. Cum Scholijs, Phil(ippi) Melanch(thonis): in, 8.

10    C: Crispj Salustijs, Bellu(m) Catilinum Libellus per se. in, 8.

11    Orationes Ciceronianae. in, 12.

12    Ioannis Perpinianj Orationes. in, 12.

13    Enchiridion Oratorium, Theodoricj Morellj. Campanj. in, 12.

 

 

Libri Sextae Classis (Sub Sexto Titulo)

Epistolarum.

 

 

1        Paruulus Ph(ilosoph)iae Naturalis, In Physicam Arist(otelis) Introductorius. Item Laudinj Epistolarium: Epjstolarum Turcicarum antiquaru(m). Item Opusculum epistolarum Variarum Polonicarum. Item Aliud Opusculum Scribendj epistolas, Franciscj Nigrj. Item Franciscj Philelphj Epistolae. Haec omnia in Vno Volumine. in 4.

2        Augustinus Dathius, de Epistolis compendiolum. Item, Joannis Sulpitij Verulanj. De Compenendis epistolis opusculum. Item. Elega(n)tiae Augustinj Dathj: Item, Regulae Franciscj Nigrj. Nr. 30. Item, Nomina Magistratuum, dignitatuumq(ue) Veteru(m) Romanorum. Item, Iodocj Badij, De recte scribendj r(ati)one tradjtio per Regulas. Item, De Graecis dictionibus. Item, De ratione diphtongandj Item Georgij Vallae Ortographiae compendium. Item Aug: Dathi Liber, De floribus uocu(m) Ex Cicerone. Item, Boetius, De Disciplina Scholarium cu(m) commento. Item Iacobj Ruimpfelingij opusculum Pro Iuuenibus: Leges q(ue)dam. Item, Iacobj Vimphelingj, De Integritate Libell(us): S(un)t Cap: 36. Vbj cap: 31. et 32. p(ro)bat(ur). S: Aug: non fuissae monachum. Exhibit(us) Libell(us). 1205. Item, De Fide Concubinarum In Sacerdotes: Paulj Olearij Heidel: Item, De Fide Meretricum, In suos amatores. Iacobj Hartlieb Landon: Item, Questiones Super Donatum, Grammaticales. Item, Vltimo, Djalogus Inter Clericum: et Miljtem, Super Dignitate Papalj: Et Regia, apponitur. Et De Natjuitate; et Morib(us) Antichristj. Haec omnia, Vno Volumine, comprehenduntur. in, 4.

3        Philippj Beroaldj, Cicer: Tusc: Quaestionum. Lib. 5. cum Commentarijs. V. n. 13. in, 4.

4        L: Annaej Senecae Philosophj Liber epistolarum. in 8.

5        Eiusdem epist(ol)ae: Et alia quaedam opera. in, 8.

6        M. T: Cicer: Philosophiae. Volume primu(m). Item Tuscul: Quaest: Lib. 5. Item, Ioan(nis) Michaelis Aduersiones Jn. M: T. C. Lib 4tum Academicar(um) quaestionum. Item. M. T. C. Fragmenta, ab Andrea Patricio collecta, in 4or Tomos digesta. in, 12.

7        M. T: C: Tuscul: Quaest. Lib. 5. in, 8.

8        M: T: C: Epist: Paulj Manutij Ad Atticum. Ad Brutum. Ad Quinctum Fratrem. in, 8.

9        Pauli Manutij epist(ola)r(um) Lib. 12. in, 8.

10    M. T. Cicer: epistolae Lib. 4. in, 8.

11    Idem Liber secundo. in, 8.

12    L. Annaej Senecae Flores, in, 12.

13    Octauianj Mirandulanj Illustrium Poetarum flores. Pertinet ad 4, tit: Sextae classis. N. 33. Phil(ippus) Bero(aldus) in, 12.

14    M. T: C: Epistolarum Familiariu(m), Librj. 16. in, 8.

15    Idem secundo on, 8.

16    Idem Tertio in, 8.

17    Idem Quarto. in, 8.

 

 

Libri Sextae Classis (Sub Septimo Titulo)

Grammaticales.

 

 

1        Bernardj Pergerij Grammatices Institutiones. Librj. 4. Item Donatj Methodus, breuis. Item Erasmi Roterodamj. De Octo Orationis partium Constructione Libellus. Item, M: T: Cicer: De Amicitia: De Senectute: De Paradoxa. Item, M: T: Ciceron: Scipionis Somnium, etc. Item, Publij Virgilij Maronis. Decem Aeclogarum opus. Item, Aesopj Abstemij Apologj admadu(m) festiuj. Ibidem, eiusdem Aesopj Vita. Item. Adeps Elegantiarum Vallae, De Lingua Latina. Haec omnia Vno Volumine co(n)tine(n)t(us). in, 4.

2        Aesopj Phrygis Fabularum Selectarum, Partes duae graecolatinae. V. inter libres Graecos. in 8.

3        Ioannis Despauterij Grammaticae Institutionis: Lib. 7. in, 8.

4        Emanuelis Aluarj De Insti(tutio)ne Gram(m)atices. Librj. 3. in 8.

5        Idem De Inst(itutio)ne Gram(matices) Lib. 3. in 8.

6        Ide(m) De Instit(utio)ne Gram(maticas): 3io. Lib. 3. in 8.

7        Idem 4to, et pro Polonis. Lib. 3. in 8.

8        Idem 5to, et pro Italis, Librj. 3. in, 12.

9        Iacobj Gratsenj Grammatica Graeca, S. I. Librj. 3. in, 8.

10    Idem secundo. Librj. 3. in, 8.

11    Idem Tertio, Librj. 3. in 8.

12    Idem 4to. Lib. 1. in, 8.

13    Idem 5to, Lib. 1. in 8.

14    Idem 6to, sed lacer. in, 8.

15    Ioannis Varrenij Syntaxis Linguae Graecae. in 8.

16    Laurentij Vallae Elegantiae Linguae Latinae, Lib. 6. in, 12.

17    Idem secundo. in 8.

18    Ioan(n)is Thomae Pedagogus Variae Sciae p(ro)ponu(n)t(us): in, 8.

 

 

Libri Sextae Class(is) (Sub Octauo Titulo)

Calepini: Vocabularij: Dictionarij; Seu, Repertorij.

 

 

1        Ambrosij Calepinj Dictionariu(m); XI. Linguarium. in, f.

2        Eiusdem Dictionarium. Graecolatinum: solum, in, f.

3        Eiusdem Dictionarium Graecolatinum, 2do. solum. in, f.

4        Eiusdem Dictionarium, Latinum solum. in, f.

5        F(rat)ris Petrj Ord(inis) S(ancti) Benedictj: Repertorium Morale: siue Dictionarium: Cuius est solum Prima Pars: usq(ue) ad Literam D: ante W. in, f.

6        Dictionarium Latinogermanicu(m), et Graecum Basilij fabrij. in, f.

7        Vocabularius breuiloquus: etc. in, 4.

8        Dictionarium Latinogermanicum parum ualet iam, sicut et praecedons. in, 4.

9        Dictionarium, Latino bohemico germanicum. in, 4.

10    Dictionarium, siue, Lexicon, Latinograeco hungaricum. in 4.

11    Idem secundo. in, 4.

12    Dictionarium Latinogermanicum hoc ualet. in, 4.

13    Sylua Vocabulorum, Latina: Germanica: Graeca: Hebraica. in,

14    Vocabularium Germanicobohemicum. in, 8.

15    Vocabularium, latino bohemico germanicum. in, 8.

16    Janua Linguarum quadrilinquis. Latina Germanica Gallica Hispanica. in, 8.

17    Dictionarium Latinoitalicum tantum. in, 8.

18    Dictionarium Polonicolatinu(m). in, 12.

 

 

LIBRI SEPTIMAE Classis (Sub Primo Titulo)

Pure Latini Hungaricj.

 

 

1        Antonij Bonfinj Historiae De Rebus Vngaricis Decades, 5. Ibidem, Breuis Appendix De Regibus Vngariae; Per Ioannem Sambucum Tyrnauiensem. Ibidem Chronologia Pannoniae; Per Ioannem Herold. Ibidem Vngaricae Historiae Coronis: Autorib(us) 4. V. pa: 837. Ibidem, Matthiae Coruinj Encomium. pag: 892. Ibidem Abrahamj Bakschay chronologia de Regibus Hungaricis. Ibidem, Decretorum, seu, Articulorum aliquot priscorum Vngariae Regum Liber. Haec omnia In eodem Volumine continentur. in, f.

2        Decreta, Constitutiones et Articulj Regum Inclitj Regnj Vngaricae, ab Anno Dominj 1305, ad Annum post Sesquimilletimum, Octuagetimum Tertiu(m). Tyrnauiae. in. f.

3        Decreta eadem 2do. in, f.

4        Cronicae Regnj Hu(n)gariae. in, f.

5        Cronicae Regnj eiusdem. in, 4.

6        Ioannis Kitonic(us) processus Iudiciarius. V. Lib. Iuridicos. in 4.

7        Historia Chronologica Gottardi Da(n)tiscanj: Auth(or) prohib(itus) V. Ind(ex) Lib(rorum) p(ro)hibitorum. pag: 263. col. 1. in 4.

8        Symbolum Decem Reginarum Regnj Hungariae, Authore, Elia Perger. in 4.

9        Acta, et Decreta Synodj Strigoniensis, Petrj Pazm(an) Ar(chiepiscopi) et C(ardinalis): in, 4.

10    Decreta Synodj Prouincialis Franciscj Forgacz, Archiep(iscop)j et Cardinalis. in, 4.

11    Coronae Sanctae Regnj Hung(ari)ae descriptio emblematica, cum figuRis uarijs. Authore Christophoro Lacner. in, 4.

12    De Sacrae Coronae Regnj Hungariae Ortu, Virtute, Victoria, Fortuna, etc. Commentarius, Auth(oris) Petrj de Rewa: Librj. Nr. 4. in, 4.

 

 

Libri Septimae Classis (Sub Secundo Titulo)

Pure Hungaricj Idiomatis.

 

 

1        Biblia Sacra, Authore Georgio Kaldij S. I. in. f.

2        Eadem Biblia, eiusdem Authoris, secundo. in. f.

3        Eadem Biblia eiusdem Authoris Tertio. in, f.

4        Nouum Testamentum, sed antiqua impressio, 1mo et uersio, etc. in. 4.

5        Postilla Petri Pazmanij Cardinalis, De D(omi)nicis: et Festis aliquibus. De D(omi)nicis t(ame)n p(er)an(n)um. in f.

6        Postilla Georgij Kaldy, Soc: Iesv. De D(omi)nicis: et Festis. in. f.

7        Petrj Pazmanij C(ardinalis) Kalauz. in. f.

8        Idem Kalauz. 2do in. f.

9        Idem Kalauz. 3io in. f.

10    Idem Kalauz. 4to. in. f.

11    Petri Pazmanij R(espon)sio, ad Balduinu(m): seu, Paruus Kalauz. in, 4.

12    Idem Liber secundo. in, 4.

13    Petrus Pazmany De Inuocatione seu Honoratione SS. Item Ibidem Peniculus Papporum Solnensis Conciliabulj. etc. in 4. Ibidem: Quidam Appendix defensiu.. Dignit: Pontificij Romanj.

14    Eiusdem Controuersiae Fidej Variae in, 4.

15    Eiusdem Authoris Controu(rsiae) de Sacra Scriptura: Et De Ecclesia in, 4.

16    Eaedem eiusdem Controuersiae de Scrip(tura) S: Et eccl(esi)ae 2do. in, 4.

17    Eaedem Controuersiae. 3io. in, 4.

18    Eaedem Controu(ersiae) 4to. in, 4.

19    Eiusdem Authoris, ad Petrum Aluincium, etc. Literae, 5. in, 8.

20    Eiusdem Auth(oris) Explicatio sup(er) Credo, iuxta Mentem Ioannis Caluinj, pro aedificatione, et consolatione, caluinistar(um). in, 8.

21    Postilla R(everendis)diss: D. Nicol(ai) Telegdj. etc. De D(omi)nicis a Pasch: usq(ue) ad Adu: D(omi)nj. tantum. in. 4.

22    Eiusdem similis pars, ad.. in, 4.

23    Eiusdem Postilla, de Festis. in. 4.

24    Eiusde(m); de Festis 2do. in 4.

25    Eiusd(em) de Festis, 3io in, 4.

26    Apologia Controuersiarum Andreae Monoszlaij in, 4.

27    Eiusdem eadem Ap(ologia) 2do. in, 4.

28    Eiusdem eadem 3io in, 4.

29    Eiusde(m) Auct(oris) Tract(atus) De Gratia: Ac Libero Arbitrio. in, 4.

30    Idem Author, De Cultu S: Imaginum. in, 4.

31    Idem Auth(or) De Inuoc(atione) SS: in, 4.

32    Eiusd: Auth(oris) Idem Liber 2do De Iuuocat(ione) SS: in, 4.

33    Eiusd: Authoris Odem Liber Tertio. De Iuuoc(atione) SS: in, 4.

34    Eiusd: Auth(oris) R(espon)sio ad Petrum Caluinistam Bornemisza. in, 4.

35    Petrj Pazmany Orationes Sacrae cum documentis spualubus. in, 8.

36    Eiusdem Orationes similes. in, 8.

37    Eiusd(em) Ora(tio)nes si(mi)les. 3io. in 8.

38    Eiusd(em) Ora(tio)nes si(mil)es. 4to. in, 8.

39    Eiusd(em) Ora(tio)nes si(mil)es. 5to. in 8.

40    Martinj Kopczanj, Conciones 7. De Festis B. V. M. V. n. 68. in, 8.

41    Eiusdem Ora(tio)nes si(mil)es de..tae. in, 8.

42    Eiusd(em) Ora(tio)nes si(mil)es. in, 8.

43    Eiusd(em) Ora(tio)nes similes. in, 8.

44    Lepes Balint. De Judicio: Et Coelo. in, 4.

45    Idem De Morte: Et Inferni. in, 4.

46    Idem, De Morte. in, 4.

47    Idem De Judicio. in, 4.

48    Eiusdem Orationes In Vitam Christj Dominj. in, 8.

49    Leonardus Lessius: Quam Fidem eligere oportet. in. 8.

50    Veres Marton Controu(ersiae) in, 8.

51    Ad Regnum Hungaricae; Gulaij Marton. in, 4.

52    Szil Janos Kunueczke. in, 8.

53    Peczij Lukacz, De 7 Operibus Misericordiae. in, 8.

54    Item Libell(us) 2do. in, 8.

55    Eiusdem Controuersiae. in, 8.

56    Eiusdem Libell(us), Lelky Pais sic Institulatus. in, 8.

57    Eiusd(em) Libell(us) similis. in 8.

58    Orationes: Et Meditationes de Passione D(omi)nj N: 1o. in 8.

59    Similis Libell(us) 2do. in, 8.

60    Similis Libell(us), 3io. in 8.

61    Similis Libell(us). 4to. in 8.

62    Similis Libell(us). 5to. in. 8.

63    Petrus Canisius cum Figuris. in, 8.

64    Eiusedem Catechism(us). in 8.

65    Georgij Vasarhely Catechismus. in, 8.

66    Eiusdem Epistolae per Annum. in, 8.

67    Eiusdem Euangelia per Annum. in, 8.

68    Martinj Kopizanij Conciones De B. V. M. in 8.

69    Conciones De B. V. M. in 8.

70    Euangeli Hungarica.

71    De Dignitate Sacrarum Indulgentiarum. N: B. in 8.

72    Regula S: P: N: Franciscj in pargamina scripta. in 8.

 

Libri Septimae Classis (Sub Tertio Tit(ulo))

Bohemicj: Morauicjque Concionum: Et Controuersiarum. Item Spirituales.

 

 

1        Biblia Czeska Venetijs impressa. in, f.

2        Biblia Czeska Pragensia iam a primis mutata. in, f.

3        Biblia Similia ibidem impressa in, f.

4        Biblia similia ibidem impressa. in, f.

5        Ioannis Ferj Presbiterj Catholicj Postilla Czeska Na Euangelia: a epistoly Nedelnij: a Owatecznij; ad Adwentu; az do Welokonocznij ko czasu. in f.

6        Eiusdem Postillae, altera Pars Od.. Welykenoczky: az do Aduentu. etc. Vide n. 19. in, f.

7        Iacobj Wugek Postillae. Dijl Brunij. in 4.

8        Eiusdem; Postillae Pars, seu Vijl Brunij, 2do. V. n. 13. in, 4.

9        Manipulus Concionum Funebralium: Dubitatur, Vtrum sit Auth(oris) Librj Catholic(us). in, 8.

10    Jacobj Feuicht. 5. Conciones. in, 8.

11    Georgij Sereri, S. I. 7. Conciones de Antichristo. in, 8.

12    Euangelia: et Epistolae cum Expositionibus breuibus per medum exhortationum. in, 8.

13    Sebastianj Adalbertj Scipionis De Celibatu Sacerdotu(m), etc. in, 4.

14    Franciscj Capucinj Controuersia, De Communione Sub Vtraq(ue) Specie. in, 4.

15    Collocutio, seu Rozenlauwanij O wyre, a Svcenij Pikhauskem, a Katolyczkem Rzymskem. in, 4.

16    Idem Liber, secundo, sed lacer. in, 4.

17    Hortulus diuersorum animalium, Valet pro Concionatorib(us). in, 4.

18    Laurentij Leandrj Sacerdotis Magsopust: Valet pro Concjonatoribus. in, 4.

19    Thomae Bamorowsky Sacerdotis Postilla Czeska: De Dominicis tantum. in, f.

20    Ioannis Kocyn, De Prouidentia Dej: est Author Secularis: An uero Catholicus; Censura tu Lector, et cognosces. in, 8.

21    Robertj Bellarminj S. I. Praeparatio ad Mortem. in, 8.

22    Idem Liber Eiusde(m) Auth(oris) 2do. in, 8.

23    Fuluij Androbij S:I. Conuinium Spirituale in, 8.

24    Ntijtek Wijry in, 8.

25    Thesaur(us) a(n)i(m)ae Thomae Sacer: in, 8.

26    Opowinnostech Krestianskych Matthaej Sacerdotis: Videtur mihj quod hic Liber sit editus ab haeretico Lector iudicet. in, 8.

27    Nowe Peseljtwij, Liber bonus sed lacer: in, 8.

28    Odokonalojtj Kzeholny Pinellus. S: I. in 8.

29    Tractatus O tancy bugneho tela: Simon Lomniczky Auth(or) in, 8.

30    Eiusdem Auth(oris) Kupidowa strela. in, 8.

31    Vita Christj D(omi)nj: Et B. V. M. in, 8.

32    Ewangelya, a epistoly Moranske Olom(uciensis) editiones. in, 12.

33    Bostuij potrawa, libell(us). in, 12.

34    Passio Dominj, secundum Mathaeum: In Trplicj Compactura seorsim impressa: Cum delineationib(us), aut Notis: pro Maiorjs hebdomadae usu. in, f.

35    Item, aliae duae delineationes Passionis D(omi)nj, scriptae. in f.

36    Itinerarium, seu Peregrinatio SS: P(at)rum: Veteris, et Nouj Testamentj Bohemico Idiomate. in, f

37    Idem Itinerarium 2do: Iunctum cum Historijs Iudaicis. in. f.

38    Labirinth sweta, V infra in, 12.

 

 

SEPTImae Classis.

Libri Bohemici; non Sacri: aut Non Spirituales. (Sub Quarto Titulo.).

 

 

1        Historiae Ecclesiasticae Eusebij Pamphilij, etc. in. f.

2        Historiae Eaedem 2do. in, f.

3        Politia Historica, O wrchnostech, a sprawych swedskych. in, f.

4        Historiae Iudaicae: in, 4. Libros diuisae. Item Itinerarium SS: PP. Item Descriptio Templj Hieros: Item Vrbis Hierosolymitanae. in, f.

5        Historiae Iudaicae eaede(m), 2do. in, f.

6        Historiae Bohemicae. in, f.

7        Historicum Calendariu(m). in, f.

8        Rozmlauwanij hospodare 3 hostem. in, f.

9        Idem Liber, 2do. in, f.

10    Iosephus Flauius: De Bello Judaico. in, f.

11    O zalozenij zeme Czeske. in 4.

12    Labyrinth sweta: a Lusthanz sedcze: Pars med (meditationu) e forj sp(irit)ualis. in, 4.

13    Brawidlo krestanskeho zywota. in 8.

14    Oswornostj a Lascze Maezelske. in, 12.

15    Ecclesiastykus O Mrawijch. in, 12.

16    Sylua quadrilnq(ue)s Vocabulorum Bohemicae, Latinae, Graecae, et Germanicae Linguae. Danielis Adamj. etc. in. 4.

 

 

Libri Septimae Classis (Sub Quinto Titulo).

Germanicj Varij.

 

 

1        Homiliae Joannis Fabrj. in. f.

2        Ruebardij Controuersiae: per Vilhelmum Damasum Lindanum. in, 8.

3        Aegidius Albertinus; de Vita Gusmannj Vagabundj per Mundum. in, 8.

4        Dictionarium Latino-germanicum cum Volfgangij Schonsledecj, in, 4.

5        Dictionariu(m) Latino-germanicum Petrj Daseporlij. in, 4.

6        Kronicae S: P. N. Franciscj. Pars. 3. Librj Decem Complectur. in, 4.

7        P. Felicis Reineccij. Ord(inis) Min(orum) Ref: Thales Franciscanus. in, 8.

8        Suffraguum B. V. M. Comfra(ternita)tis Brunensis. in, 8.

9        Libellus precum piarum Passau: Tres partes. in, 12.

10    Hortulus animae: siue, Libellus precum piarum. in, 16.

11    Copia Resolutionis, electoris Saxoniae, ad Regem Hispaniae. in 4.

12    Spiritualis Militiae processus, pro Militibus Modernj temp(or)is. Libellus paruulus. in, 12.

Joannis Georgij Sch.andari De diversis oeconomicis in 4to

 

 

Libri Septimae Classis (Sub Sexto Titulo.)

Polonicj; Varij.

 

 

1        In Calepino, XI. Linguarum: Polonica lingua etia(m) ponitur. in, f.

2        Ioannis Boterj Cosmographia: F: Paulo Lecziczio Polono Ord(inis) Minor(um) Interprete. in, 4.

3        Emanuelis Aluarj S. I. Grammatica Latino-polonicae. in, 8.

4        Controuersiae Fidej Idiomate Polonico. in, 8.

5        Synonima Latina: siue, Dictionarium Latino-polonicu(m), in, 8.

6        Cantionale Polonicu(m). in, 12.

7        Conciones festiue Nichlovski in, f:

8        Concio(nes) Sabbaothine Sczepanovicz in, f:

 

 

Libri Septimae Clas(is) (Sub Septimo Titulo)

Graeci; Diuersorum Authorum.

 

 

1        Ioannis Stobaej Eclogarum Librj. 2. Voluminis illius Pars Prior Total(iter) est Graeca. Deinde Sequunt(ur) Librj duo Joan(nis) Stobaej Primus Physicas: Alter Ethicas Eclogus habet. in, f.

2        Clementis Alexandrinj Opera: Authore Friderico Sylburgio Interprete. etc. in, f.

3        Euripides Poeta Latinograecus. in, f.

4        Gulielmj Postelij Compendium Cosmographiae: Est p(ro)hib(itus) Item Nonnus Panopolitanus Poeta; Non est p(ro)hibitus. in, 4.

5        D(esiderius) Eras(mus) Roterod(amus): Nouum Testam(entum): Graecolatinum. in, 8.

6        Nouum Testamentu(m) Graecae, in. 8.

7        Nouum Test(amentu)m Graecae 2do, in, 12.

8        Euang(elia) Et Epistolae Latinae et Graecae. in, 8.

9        Euangel(elia) Et Epist(olae) Latinae et Graecae 2do. in, 8.

10    Georgij Mayr. S. I. Liber De Imitatione Christj. in, 8.

11    Eiusd(em) Fascul(us) Litaniar(um). in, 8.

12    Petri Canisij Catechism(us) paruus Graecolatin(us). in, 12.

13    Eiusdem Catech(ismus) Graecol(atinus) 2do. in, 12.

14    Eiusd(em) Catech(ismus) Graecol(atinus) 3io. in, 12.

15    Hetiodj Asczaej opera: Graeci, et Latine, mixtim. in, 8.

16    Joannis Postelij Calligraphia Oratoria Linguae Graecae. in, 4.

17    N: Cleandrj, Linguae Graecae Institutiones. in, 4.

18    Herodotj Halicarnassej Historiae parentis: qui in scribitur; Clio. in, 8.

19    Grammatica Haebrea Vaserj. in, 8.

20    AEsopj Phrygis Fabularum Partes duae, Graecolatinae. in, 8.

21    Jacobj Gretserj S. I. Grammatica Graeca, et Latina, et alia quaedam. in 8.

22    Idem Eiusdem Gretser(us) 2do. in, 8.

23    Ide(m) Eiusde(m) Gretser(us) 3io. in, 8.

24    Ide(m) Eiud(em) Gretser(us) 4to. in 8.

25    Eiusd(em) Gretser(us) paru(us). in 8.

26    Eiusd(em) Gretser(us) paru(us) 2do. in, 8.

27    Ioannis Varenij Syntaxis Linguae Graecae. in, 8.

 

Anno 1676 A. R. D. Francisc(us) Bartosovicz Vocabulariu(m) Graecu(m) et Judaicu(m) Georgij Pasor donauit Conventui Szakolczisi.

 

KtF VI. 83. p.

Mai lelőhelye: OSzK Quart. Lat. 2119.


FERENCES KÖNYVTÁRAK ÉS KÖNYVEK MAGYARORSZÁGON

1526-1726

Bibliográfia

 

 

Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I-II. köt. Bp., 1924.

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 1971.

Rászlai Tibor: A ferences könyvkultúra történetéből. = A könyv 1988/4. 135-146.

Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek. = Ars Hungarica XVII (1989/1) 7-8.

Szűcs Jenő: Ferences ellenzéki áramlat a magyar parasztháború és reformáció hátterében. = Irodalomtörténeti Közlemények 1974. 409-435.

Alsó-Sebes

ˇ      Alsó-sebesi ferenczrendiek könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 206. sz.

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században. = MKsz 1899. 123/50.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 277.

Alvincz

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 3.

Andocs

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 4.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 28, 30, 47.

Arad

ˇ      Lakatos Ottó: Arad története III. köt. Arad, 1881. 117-118.

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 7.

ˇ      Minoriták könyvtára Aradon. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 169. sz.

Bács

ˇ      Horváth Alice: Adatok Bács ferences templomának és kolostorának építéstörténetéhez. = Művészettörténeti Értesítő 1982/3. 176.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. köt. Bp., 1924. 363.

Baja

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930.15-19.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 85, 300, 347.

Bártfa (Bardejov)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 266 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 401.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlace 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. 175, 852. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok)

Beczkó

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 14.

Besnyő

ˇ      A kapuczinusok kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 15.

Beszterce

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1785.

ˇ      Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. = MKsz 1899. 342.

Boldogasszony

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 23.

Budapest

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309-310.

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 615.

ˇ      A budapesti ferenczrendiek könyvtára. = MKsz 1883. 216.

ˇ      Budapesti sz. ferenczrendi zárda könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 240. sz.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne : A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 111.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 623, 624-628, 629-632, 632a-636, 1336, 1417.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31 (106) 3047.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 1249-1260.

ˇ      Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532-1535-ből a budapesti ferencziek könyvtárában. = MKsz 1880. 51-85.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota 1985. november 12. - 1986. február 28. Bp., 1985. 112, 57, 166.

ˇ      Könyvkiállítási emlék. Bp., 1882. 133.

ˇ      Egy kis magyar nyelvemlék a XVI. század elejéről. = MKsz 1899. 207-208.

ˇ      A Kapisztráni Szent-Jánosról nevezett Szent-Ferenczrend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 85.

ˇ      A kapisztránusok könyvtára Budapesten. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 175. sz.

ˇ      Kollányi Ferenc: Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében. = Századok 1898. 407.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 86/223, 86-87/224, 88/233.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 233.

ˇ      Kovách Zoltán: A magyar katolikus egyházi könyvtárak jelentősége a tudományos kutatás szempontjából. = Könyvtári Figyelő 1973/3. 316.

ˇ      Minoriták klastroma. = MKsz 1876. 284.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 83, 92, 372.

ˇ      Schwarz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Szeged, 1994. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.)

ˇ      Schwarz Katalin: Művelődés- és könyvtörténeti adalékok a magyar klarissza rend XVIII. századi történetéhez. In: Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István és Beke Margit. Esztergom, 1991. 437-439.

ˇ      Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek. = Ars Hungarica 1989/1. 7-8.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 29, 44-47.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1894. 17/91.

-- Óbuda

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 466-467, 684, 1012, 1148, 1204.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 472, 1823.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota 1985. november 12.  - 1986. február 28. Bp., 1985. 196.

---Pest

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309-310.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1384, 1407, 1510.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 1827-1847.

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 70/107, 86/223.

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp., 1944. 43, 44, 114, 121, 129.

ˇ      Schwarz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Szeged, 1994. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.)

ˇ      Schwarcz Katalin: Kósa Jenő magyar nyelvű rendtörténete 1768-ból. In: Lymbus: Művelődéstörténeti Tár V. Szerk. Monok István és Petneki Áron. Szeged, 1994. 107.

Búcsúszentlászló

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 28, 30, 41.

Csáktornya

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlace 16. storocia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlaci 16. storocia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 1282.

Csallóköz - Szent-Antal

ˇ      Csallóköz - szent-antali ferenczrendi zárda könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 236.

ˇ      Könyvkiállítási emlék. Bp., 1882. 69.

Csíksomlyó

ˇ      Antal Imre: Glósz Miksa, a tudós könyvtáros. = Művelődés 1985/3. 37-38.

ˇ      Antal Imre: „Tisztesség adassék”: Lapok a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből. Csíkszereda, 1994. 10, 12.

ˇ      Ballagi Aladár: A csiksomlyói szent-ferenczrendi zárda. = MKsz 1879. 266-267.

ˇ      Baráth Béla: Ősnyomtatványok Csíksomlyón. = Erdélyi Tudósító 1941. 54-56.

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 298.

ˇ      Boros Fortunát: Csiksomlyó, a kegyhely. Kolozsvár, 1943. 131-133.

ˇ      Boros Fortunát: A csiksomlyói harminckét Confrater. Cluj-Kolozsvár. é. n. 18.

ˇ      Boros Fortunát: Az erdélyi Ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, 1927. 153.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 897, 1136a-1138a, 1687.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3146, 3268, 3275, 3324.

ˇ      A csiksomlyói nyomda. = MKsz 1897. 414.

ˇ      Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532-1535-ből, a budapesti ferencziek könyvtárában. = MKsz 1880. 51.

ˇ      „...édes Hazámnak akartam szolgálni...” Kájoni János: Cantionale catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Összeáll. Domokos Pál Péter. Bp., 1979.

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században II. = MKsz 1899. 136.

ˇ      Ferencz-rendi zárda könyvtára Csiksomlyón. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 190.

ˇ      Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. Esztergom, 1870. 19.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 285.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 89.

ˇ      Keveházi Katalin - Monok István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. In: Acta historiae litterarum Hungaricarum 21. Szeged, 1985. 121-128.

ˇ      Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1996. 135.

ˇ      Könyvkiállítási emlék. Bp., 1882. 60, 104, 160, 39 (XXXIX).

ˇ      Kövesi Lajos: Katholikus énekeink és énekeskönyveink a XVII. században. Kecskemét, 1903. 34.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 124-125, 128.

ˇ      Melich János: A gyöngyösi glosszák. = Nyelvtudományi Közlemények 1898. 305.

ˇ      Muckenhaupt, Elisabeta: Carti aldine pe teritoriul judetului Harghita (Aldinák Hargita megyében. In: Acta Hargitensia I. Miercurla-Ciuc - Csíkszereda, 1980. 173/1. sz., 174/2., 3. sz., 175/5. sz., 176/10. sz., 177/11. sz.

ˇ      Muckenhaupt Erzsébet: Egy elveszettnek vélt régi magyar nyomtatványról. = Művelődés 1983/6. 36-37.

ˇ      Muckenhaupt Erzsébet: Egy könyvtár viszontagságai - századunk második felében. = A Hét 1990. V. 24.

ˇ      Muckenhaupt Erzsébet: Lövöldi kötés a csíksomlyói ferences könyvtárban. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1996. 402-408.

ˇ      Schatz, Elena-Maria: Catalogul colecţiei de incunabule. Bucuresti, 1995. (Biblioteca Naţională a Româneie). 42.

ˇ      Szeghalmy Gyula: Erdélyi vármegyék: A történelmi Erdély. Bp., 1942. 413, 422.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 118.

Csíkszereda

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1137-1138a.

Dés

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században II. = MKsz  1899. 98.

Dunaföldvár

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 129.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 48.

Eger

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 960.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1094a.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 3, 145, 113, 312, 367.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 19.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 133.

Eperjes (Prešov)

ˇ      Ballagi Aladár: Felvidéki könyvtárbúvárlatok. = MKsz 1879. 153-156.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 51, 77, 305, 336, 695 II. ex., 730 I. ex., 1069 I. ex., 1228.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 10.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 41, 162, 191, 287.

ˇ        Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1651-1699 közötti könyvei és possessoraik. Debrecen, 1994. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 7.) 274, 334, 520.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 43, 90, 137, 199, 242, 313, 339, 376, 469.

ˇ      Régi Magyarországi Nyomtatványok I. 1568-1784. Szerk. Kis Józsefné, Garamvölgyi Ernőné. Miskolc, 1990. (A Lévay József Könyvtár katalógusai 4.) 19.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. 161, 882. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok)

ˇ      Salvatorianusok könyvtára Eperjesen. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 213.

ˇ      Schatz, Elena-Maria: Catalogul colecţiei de incunabule. Bucuresti, 1995. (Biblioteca Naţională a Româneie) 55, 84, 95.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 136.

Érsekújvár

ˇ      Timár Kálmán: Győri vonatkozású magyar kódexek. = Győri Szemle 1931. 236.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 39, 59.

Esztergom

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne: A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 34.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 623, 627, 629-631.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 184.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 285.

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 72/125-128, 77/158.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 57, 112, 165, 166.

ˇ      Körmendy Kinga: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences rendház és a Babits Mihály Városi Könyvtár állományának történeti áttekintése. = MKsz 1991. 23-25.

ˇ      Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek. = Ars Hungarica 1989/1. 7-8.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 142.

Fehéregyháza

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 2338.

Felsősegesd

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 43-44.

Fogaras

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 147.

Fülek (Filek, Filakovo)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 1069 II. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách. Martin, 1996. 65 V. ex., 238, 343.

ˇ      Kőnig Kelemen: Fülek vára. Fülek, 1942. 33-34.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 53, 178.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 147.

Galgóc (Hlolovec, Frašták)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 58 I. ex., 133 I. ex. ps 6-7, 240 I. ex., 242 II. ex., 257 I. ex. ps III, 260 I. ex. ps IV, 268, 348 I. ex., 572 I. ex., 651, 730 II. ex., 813 I., 876, 904, 921 III. ex., 1022, 1059 I. ex., 1066 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave = Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 83.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 233.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 64, 419, 1515, 1840.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 148.

Gyöngyös

ˇ      Bachó László, Dezséri: Gyöngyös város a török hódoltság idejében. Gyöngyös, 1941.132.

ˇ      Bachó László, Dezséri: Gyöngyös város története 1526-ig. 113-114.

ˇ      Bachó László, Dezséri: A gyöngyösi templomok története. Gyöngyös, 1944. 80.

ˇ      Bán Imre: Az Országos Széchényi Könyvtár Gyöngyösi Tudományos Könyvtára. = MKsz 1955. 144-146.

ˇ      Borsa Gedeon: Adatok a középkori budai könyvkereskedők történetéhez. = MKsz 1955/4. 296-298.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 636, 689, 1084, 1093, 1112, 1332-1333, 1334-1339, 1340-1346, 1347-1556a.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3050, 3249, 3253.

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században II. = MKsz 1899. 257/21.

ˇ      Erdélyi Pál: A gyöngyösi toldalék. = MKsz 1898. 225-233.

ˇ      Fülöp Lajos: Bemutatjuk a Gyöngyösi Műemlékkönyvtárat. = Könyvtáros 1980/11. 680-683.

ˇ      Fülöp Lajos: A gyöngyösi műemlék könyvtár. = Hevesi Szemle 1981/3. 38-42.

ˇ      Haraszthy Gyula: Műemlékkönyvtárak az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában: Bajza József Könyvtár. = Könyvtári Figyelő 1973/3. 310-311.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 280., 282., 285., 292.

ˇ      A gyöngyösi ferenczrendi főkolostor könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 269-270/202.

ˇ      A gyöngyösi latin-magyar szótártöredék. Veress Ignátz másolata felhasználásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Melich János. Bp., 1898.

ˇ      A gyöngyösi műemlékkönyvtár. (A gyöngyösi egykori Ferences könyvtárról. Katalógus.) Gyöngyös, 1986.

ˇ      Kaizer Nándor: A gyöngyösi Ferenc-rendi zárda oklevéltára. Bp., 1930.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota 1985. november 12. - 1986. február 28. Bp., 1985. 176

ˇ      Kollányi Ferenc: Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében. = Századok 1898. 406-408.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 85-88/216-236.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek: Kiállítási katalógus 1470-1520. Bp., 1966-1967. 22, 32, 39, 45, 49, 54, 56, 68.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 618 I. ex.

ˇ      Könyvkiállitási emlék. Bp., 1882. 41/128, 42/130, 131, 42-43/134, 43/135, 136, 46/153, 123/4, 200/9, 11, 16.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 124-125.

ˇ      Melich János: A gyöngyösi glosszák. = Nyelvtudományi Közlemények 1898. 304-324.

ˇ      Melich János: A gyöngyösi glosszák kódexe. = MKsz 1989. 420.

ˇ      Melich János. Bp., 1898. IV, XIV-XV.

ˇ      Misóczki Lajos: Fejezetek Gyöngyös művelődéstörténetéből a közgyűjtemények tükrében. Tanulmányok Gyöngyösről. 601-613.

ˇ      Misóczki Lajos: Gyöngyös: A ferencesek plébániatemploma. Bp., 1990. 15.

ˇ      A pécsi, egri és gyöngyösi könyvtárakról. = MKsz 1880. 187-189.

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp., 1944. 13, 60, 117, 134, 138, 139.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia: Tlace 16. Storočia v piaristických knižniciach. Matica Slovenská, 1997. (Generálny katalóg tlači 16. Storočia zachovaných na územi slovenska II. zväzok) 243.

ˇ      Soltész Zoltánné: XVI. századi könyvgyűjtők kötetei a gyöngyösi műemlékkönyvtár antikva gyűjteményében. Bp., 1968.

ˇ      Soltész Zoltánné: A gyöngyösi ferences könyvtár ősnyomtaványainak possessorai. = MKsz 1993. 129-145.

ˇ      Soltész Zoltánné: A második magyarországi ősnyomda nyomai. = MKsz 1958/2. 153.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 149.

ˇ      Vahot Sándor: A gyöngyösi ferences kolostor könyveiből. Bp., 1989.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 72, 95, 130, 132.

Győr

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1082.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 1947.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar biblofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 268.

ˇ      Németh Ambrus: Adalékok a szentferenczrendiek egykori győri kolostorának történetéhez. = Győri Szemle 1931/6-7. 200, 206.

Imregh

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 163.

Jászberény

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98)  1702.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 37, 48, 104, 124, 199, 210, 252.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 341, 433.

Karánsebes

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3339.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 88, 89.

Kassa (Košice)

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 294

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 878.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3274.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 93.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállitás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest Budavári Palota 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 70, 112, 166.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori polgári műhelyek. (Művészettörténeti Füzetek 6.) Bp., 1973. 59/30, 67-68/93.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 52 VI. ex., 605 II. ex., 608, 948 I. ex. ps III, 1076 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 14, 116, 118, 122, 224 II. ex., 336, 408 II. ex., 457 I. ex., 457 II. ex., 470 VII. ex. ps I.

ˇ        Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 61, 199, 311, 233.

ˇ        Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1651-1699 közötti könyvei és possessoraik. Debrecen, 1994. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 7.) 293.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 341, 392.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 46, 59, 169, 261, 649

ˇ      Smetana, Ján - Telgársky, Jozef: Katalóg tlačí 16. storočia v čaplovičovej knižnici v dolnom kubíne. Martin, 1981. 119.

Kecskemét

ˇ      Fenyvesi László: Kecskemét katolikus ... = Cumania 1989. 175.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 112, 155, 256, 269, 345.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 20, 22, 55, 66, 257, 359, 340, 423.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 178.

Keszthely

ˇ      Takács Ince: 47-48.

Kézdivásárhely

ˇ      A minorita-rend kath. algimnáziumának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 183.

Kismarton

ˇ      Catalogus librorum sedecimi saeculi qui in totius Rossiae Reipublicae litterarum externarum bibliotheca asservantur. Curavit N. V. Kotrelev. Mosquae, 1992. 4, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 53, 62, 69, 71, 84, 87, 89, 96, 97, 100, 115, 120, 127, 128, 137, 140, 146, 150, 151, 152, 156, 158, 160, 180, 185, 197, 198, 199, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 215, 239, 245, 256, 257, 260, 264, 276, 279, 295, 297, 299, 303, 311, 338, 341, 342, 347, 350, 356, 358, 361, 364, 365, 366, 368, 372, 379, 384, 386, 387, 396, 398, 403, 409, 414, 420, 426.

ˇ      Csatkai Endre: Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban. = Soproni Szemle 1938/3. 132.

ˇ      A ferenczrendiek kismartoni társházának könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 271-272/231.

ˇ      Ismeretlen Grolier-kötés a kismartoni ferenczrendiek könyvtárában. = MKsz 1883. 226-227.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 125. p.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 185.

Kolozsvár

ˇ      Cornea, Lucian: Cartea straina veche în Biblioteca “Astra” sec. XVIII: catalog. Sibiu, 1982. (Bibliotheca “Astra” Sibiu). 126.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1048, 1116.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 1981.

ˇ      Eszterházy János: A Kolozsvári Boldog-Asszonyról czimzett domonkosok, jelenleg ferencziek egyházának történeti és építészeti leírása. = Magyar Sion 1866. 584-585.

ˇ      Schatz, Elena-Maria: Catalogul colecţiei de incunabule. Bucuresti, 1995. (Biblioteca Naţională Româneie) 90.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 199.

Komárom (Komárno)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 123 II. ex., 460 I. ex., 1124 I. ex.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 182, 585, 695, 1020, 1127, 2000.

Körmöcbánya

ˇ      Ballagi Aladár: Felvidéki könyvtárbúvárlatok. = MKsz 1879. 15-19.

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 675. 3. exempl.

ˇ      Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI-XVII. században II. =MKsz 1899. 246/131.

ˇ      Évnegyedes jelentés a Magyar Nemz. Múzeum Könyvtárának állapotáról: 1899 április 1-től Junius 30-áig. = MKsz 1899. 287.

ˇ      Ferenczrendi zárda könyvtára Körmöcbányán. In: György aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 270/207.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 16 I. ex., 256 I. ex. ps IV, 257 I. ex. ps I., 263 I. ex. ps II, 327 III. ex., 451, 454, 616, 641, 742, 808 II. ex., 815 I. ex., 834 ps I, III, 901, 952 III. ex., 1003 I. ex. ps II, 1006, 1047, 1059 II. ex., 1059 III. ex., 1061 II. ex., 1066 II. ex., 1082 III. ex., 1136 ps II,2, 1186 II. ex.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 341.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 544, 1465, 1518.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 205.

ˇ      Varjú Elemér: Murmellius Lexicona a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. = MKsz 1899. 97, 99, 100, 102.

Léva (Levice)

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 113.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 62 II. ex.

Lippa

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1595.

Lőcse

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. 70/111.

Malacka

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 59/26, 28.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 40 I. ex. ps I, 40 I. ex ps II, 55 I. ex., 68 I. ex., 98, 99 II. ex., 116 I. ex., 242 I. ex., 347 II. ex., 355, 483, 530, 639 II. ex., 690, 707, 710, 711, 713, 921 II. ex., 922 I. ex., 962.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 461, 905, 1391.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia: Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach. Matica Slovenská, 1997. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi slovenska II. zväzok) 1157, 1265

Marosvásárhely

ˇ      Ferenczrendi zárda könyvtára Marosvásárhelyt. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 269/200.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 115.

ˇ      Minoriták könyvtára Marosvásárhelyt. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 268/173.

Mesztegnyő

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 48.

Mikháza

ˇ      Catalogul Incunabulelor. Cluj-Napoca: Dacia, 1979. 51.

ˇ      Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. Tîrgu-Mures, 1971. 24, 34.

ˇ      Tulit Pálma: A Mikházi Ferencrendi Kolostor Könyvtára. In Örökség és feladat: Tanulmányok romániai magyar könyvekről, könyvtárakról. Sepsiszentgyörgy: Az EMKE Könyvtári Szakosztálya, 1995. 29-39 p.

Miskolc

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 310. 2. exempl., 311, 1075.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 106.

Mohács

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 24-25.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 228.

ˇ      Unyi Bernardin, P.: A mohácsi ferencesek története. Gyöngyös, 1943. (Gyöngyösi ferences könyvek 8.) 160-161.

Moór

ˇ      A kapuczinus-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 228.

Nagyatád

ˇ      Takács Ince: 48.

Nagybánya

ˇ      A minorita rend könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 231.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 271, 291.

Nagyenyed

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 237.

Nagykanizsa

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 66, 146, 173.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 239.

ˇ      Takács Ince: 41.

Nagyszeben

ˇ      Cornea, Lucian: Cartea străinăveche în Biblioteca “Astra” sec. XVIII: catalog. Sibiu, 1982. (Bibliotheca “Astra” Sibiu). 67, 88, 92, 122, (179, 333, 435)

Nagyszombat (Trnava)

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 293., 309-310.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2759.

ˇ      Csontosi János: A Jordánszky-codex győri töredéke. = MKsz 1880. 138, 141.

ˇ      Ferenczrendi zárda könyvtára Nagyszombatban. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 271/228.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. köt. Bp., 1922. 210.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest Budavári Palot 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 192.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyarországi reneszánsz kötések: Kolostori és polgári műhelyekBp., 1973. . (Művészettörténeti Füzetek 6.) 59/27, 62/46.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 14 I. ex., 14 II. ex., 34, 52 II. ex., 73 I. ex. ps III, 85, 121, 146, 188, 204, 226 II. ex., 229, 253 II. ex. ps IV, 253 II. ex. ps V, 275, 287, 290, 455, 566, 580, 615, 734, 773, 784, 786, 852,858 I. ex., 870, 875, 921 I. ex., 924 I. ex, 1000 I. ex., 1077, 1127 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 11, 44, 63.

ˇ      A Magyar Történelmi Társulat 1877. évi vidéki kirándulása Pozsony városába és vármegyébe. Bp., 1877. 84-86.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 7, 85, 103, 156, 167, 274, 336, 352, 493, 772, 976, 1023, 1044, 1118, 1421, 1864.

ˇ      Schwarz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Szeged, 1994. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.)

ˇ      Schwarz Katalin: Művelődés- és könyvtörténeti adalékok a magyar klarissza rend XVIII. századi történetéhez. In: Egyházak a változó világban. Esztergom, 1991. 437-439.

ˇ      Strelka, Vojtech - Komorová, Klára - Saktorová, - Helena: Tlače 16. storočia v Trnavských knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Tyrnaviae asservantur. Martin: Matica Slovenská, 1998. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. Zväzok IX.b) 1, 7, 29, 33, 40, 63, 81, 85, 95, 133, 150, 152, 159, 205.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 252.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 43.

Nagyszőlős

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1362.

ˇ      Ferenczrendi zárda könyvtára Nagy-Szőllősön. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 271/225.

Nagyvárad

ˇ        Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1651-1699 közötti könyvei és possessoraik. Debrecen, 1994. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 7.) 505.

Németújvár

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 629.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2255-2307a, 3091, 3204, 3395.

ˇ      Fejérpataky László: A német-ujvári szent-ferenczrendi zárda könyvtára. = MKsz 1883. 100-133.

ˇ      A gyöngyösi latin-magyar szótártöredék. Veress Ignátz másolata felhasználásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Melich János. Bp., 1898. XV.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 267., 286.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. köt. Bp., 1922. 213.

ˇ      Kastel, Ingrid: Kirche Mariä Heimsuchung und Franziskanerkloster, Güssing. Güssing, é. n. 23-25.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota 1985. november 12. - 1986. február 28. Bp., 1985. 30, 165, 166, 175.

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 83-85/202-215.

ˇ      Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 1971. 325.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 125.

ˇ      Naray, Josef: Die Franziskanerbibliothek in Güssing. = Hungarian Studies 1986/. 285-289.

ˇ      A németújvári ferenczrendi zárda könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 272/234.

ˇ      Ötvös Péter: A németújvári ferences kolostor könyvtára. = Vigilia 1990/10. 745-748.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 1393.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 257.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 29, 35.

ˇ      Tabernigg, Theodor OFM.: Die Bibliothek des Franziskanerklosters in Güssing. In: Biblos 21. Jg. 1972. S 167 ff.

ˇ      Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. = MKsz 1899. 154.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 15.

Nyírbátor

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 36, 111.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 8, 415, 416

Nyitra (Nitra)

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 1049, 1093.

ˇ      Czeizel Gábor: A szent ferenczrendűek Nyitrán. Kézirat gyanánt. 1911. 6-7, 9.

ˇ      Koroknay Éva: Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 67/84.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 73 I. ex. ps I, 73 I. ex. ps II, 73 I. ps IV, 255 I. ex ps II-III, 312, 730 II. ex., 864, 1003 I. ex. ps I, 1082 II. ex ps I, 1130, 1154 II. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 289, 387, 469 I. ex., 585.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia: Tlace 16. Storocia v piaristických knižniciach. Matica Slovenská, 1997. (Generálny katalóg tlaci 16. Storocia zachovaných na územi slovenska II. zväzok) 1620, 1683.

Nyírbátor

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 258.

Okolicsnó

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 128 I. ex., 259 I. ex. ps II, 259 I. ex. ps III, 813 II. ex., 1067 I. ex.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlace 16. storocia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlaci 16. storocia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 293, 418, 682, 1981.

ˇ      Strelka, Vojtech - Komorová, Klára - Saktorová, - Helena: Tlače 16. storočia v Trnavských knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Tyrnaviae asservantur. Martin: Matica Slovenská, 1998. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. Zväzok IX.b) 110.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 264.

Ozora

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 1824a.

Pápa

ˇ      Horváth Elek - Tóth Endre: Pápa város múltja és környéke. Pápa, 1936. 110.

ˇ      Molnár István: Ahol a halottak élnek és a némák beszélnek. In: Pápa város múltjából és jelenéből. I. füzet. Pápa, 1941. [25-26.]

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 270.

ˇ      Sz. ferenczrendiek könyvtára Pápán. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 272/238.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 37-39.

Pécs

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3240.

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 19-24.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 34, 129, 130, 293

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp., 1944. 42.

Poroszka (Pruszka, Pruské)

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 490, 845, 1042 I. ex., 1098, 1148 IV. ex., 1202.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave= Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 18 II. ex., 127.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 211 I. ex.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 617, 772, 1798.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 286.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 30, 34, 35, 36.37.

Pozsony (Bratislava)

ˇ      Az aquinoi sz. Tamás-féle codexek bibliográphiájához. = MKsz 1881. 77.

ˇ      Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. Bp., 1975. (Humanizmus és reneszánsz 5.) 58, 63.

ˇ      Ballagi Aladár. Felvidéki könyvtárbúvárlatok. = MKsz 1879. 14, 19.

ˇ      Berkovits Ilona: 10-11, 12-13, 17-18. Klny. MKsz 1943.

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 292., 309-310.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne : A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 55.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 807, 1038, 1046, 1049, 1065.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2471, 2474, 3044, 3176, 3203, 3212, 3244, 3350.

ˇ      Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532-1535-ből, a budapesti ferencziek könyvtárában. = MKsz 1880. 51, 52.

ˇ      Csontosi János: A pozsonyi sz. ferencziek tartományi könyvtárának codexei. = MKsz 1878. 45-54.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 59/26, 29,  60/31-35, 61/36, 38-43, 62/44-45, 48, 50, 63/51-52, 64/66, 65/74, 70/110, 72/125,

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 8, 12, 27 I. ex. ps IV, 36, 37, 42 I. ex., 43, 60, 65, 72 I. ex ps IV, 83, 88, 89, 99 I. ex., 104, 109 I. ex. ps 1, 109 I. ex ps 2, 117, 119, 126, 127 I. ex., 133 I. ex ps 1-5, 144, 166, 186, 192, 195 I. ex., 196, 207, 212, 215 I. ex., 217 I. ex., 223 I. ex., 226 I. ex., 250 I. ex. ps I et II, 250 I. ex. ps II, 250 I. ex. ps III, 250 I. ex ps IV, 250 II. ex. ps III, 256 III. ex. ps II, 273, 282, 291, 294 I. ex., 296 II. ex., 297 I. ex., 315, 318, 319, 321, 327 I. ex., 327 II. ex., 335, 337 I. ex., 341, 346 I. ex., 347 I. ex., 356, 365 I. ex., 373, 379, 383, 398, 401 I. ex., 402 I. ex., 412, 414, 415 I. ex., 418, 447, 448, 453 ps IV, 455, 459, 494 I. ex., 502, 509, 513, 515, 521 I. ex. ps III, 522 I ex., 528, 529, 536, 538 I. ex., 555, 558, 577, 588 I. ex., 591, 594, 598, 601, 622 III. ex., 639 I. ex., 640 I. ex., 652, 653, 654, 659, 712, 718, 720 I. ex., 737, 751, 755, 757, 760 I. ex., 767, 780, 782, 790, 799, 810 I. ex., 831 I. ex., 832, 859 II. ex., 863, 867 I. ex., 872, 909, 912 I. ex., 917 I. ex., 916, 930 I. ex., 932, 938, 940, 948 II. ex. ps I-II, 966, 970 I. ex., 977, 978, 995, 1011 I. ex., 1013 II. ex., 1017, 1021, 1037, 1041 I. ex., 1048 I. ex., 1048 II. ex., 1053 I. ex., 1060 I. ex., 1068 I. ex., 1078, 1081, 1090 I. ex., 1102, 1121, 1131 I. ex. ps I, 1132 ps I, 1135 ps II, 1, 1138 ps III, 1162 I. ex., 1163, 1183, 1184, 1199, 1213, 1216, 1219 II. ex., 1221, 1222 I. ex., 1232 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave= Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 68.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 5, 12 I. ex. ps I-II, 21, 23, 34, 36 I. ex. ps I, 37 I. ex. ps II-III, 57, 106, 129 I. ex. ps III, 130 I. ex. ps I, III-IV, 130 II. ex. ps II-III, 130 III. ex. ps II (duplum), 130 IV. ex. ps III, 144 I. ex., 145 II. ex. ps I, 145 III. ex. ps I, 146, 151 I. ex., 169 I. ex ps I-II, III, 171, 177, 199 I. ex., 237 I. ex. ps IV, 267 I. ex. ps III, 271, 280 I. ex., 280 II. ex., 280 III. ex., 286, 289, 296, 307, 351, 371, 373, 374, 386 I. ex., 386 II. ex., 387, 393, 420, 421, 425, 429, 432, 445 I. ex., 450, 455 I. ex., 466 I. ex., 467 I. ex., 467 II. ex., 470 I. ex. ps I-IV, 470 II. ex. ps I-IV, 470 IV. ex. ps I-II, 472 I. ex. ps III-IV, 525, 530, 577.

ˇ      Knauz Nándor: Régi misekönyveink 9/1, 89/8, 97/11, 681-682/ , 723/9, 728/21, 806/27, 883/53.

ˇ      Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. Esztergom, 1870. 5/1, 18/8, 27/11, 58, 63/9, 68/21, 85/19, 93/27, 96/33, 105/53.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest Budavári Palota 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 57, 189, 196.

ˇ      Könyvkiállitási emlék. Bp., 1882. 48-49/165, 49/68, 63    89/241, 111/320, 236/16.

ˇ      Melich János: A gyöngyösi glosszák. = Nyelvtudományi Közlemények 1898. 305.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 92, 372.

ˇ      Ortvay Tivadar: Pozsony város története. II/4. Pozsony, 1903. 349.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 58, 61, 82, 91, 92, 99, 104, 124, 133, 138, 145, 167, 244, 255, 267, 292, 337, 398, 399, 451, 457, 522, 594, 609, 667, 675, 685, 686, 804, 805, 835, 884, 886, 890, 891, 892, 895, 1008, 1021, 1022, 1029, 1030, 1055, 1060, 1061, 1062, 1074, 1165, 1200, 1362, 1363, 1370, 1380, 1393, 1459, 1471, 1575, 1576, 1597, 1669, 1694, 1713, 1792, 1794, 1799, 1836, 1867, 1872, 1875, 1892, 1918, 1936, 1938, 1954.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia: Tlače 16. Storočia v piaristických knižniciach. Matica Slovenská, 1997. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi slovenska II. zväzok) 32.

ˇ      Schwarz Katalin: A klarissza apácák  könyvkultúrája a XVIII. században. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.) Szeged, 1994.

ˇ      Schwarcz Katalin: Kósa Jenő magyar nyelvű rendtörténete 1768-ból. In: Lymbus: Művelődéstörténeti Tár V. Szerk. Monok István és Petneki Áron. Szeged, 19945. 103-144.

ˇ      Schwarz Katalin: Művelődés- és könyvtörténeti adalékok a magyar klarissza rend XVIII. századi történetéhez. In: Egyházak a változó világban. Esztergom, 1991. 437-439.

ˇ      Strelka, Vojtech - Komorová, Klára - Saktorová, - Helena: Tlače 16. storočia v Trnavských knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Tyrnaviae asservantur. Martin: Matica Slovenská, 1998. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. Zväzok IX.b) 85.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 283.

ˇ      Sz. Máriáról czimzett sz. Ferenczrendiek tart. könyvtára Pozsonyban. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 78/11.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 27.

ˇ      Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. = MKsz 1899.

ˇ      Vieriková, Mária: Tlace 16. storocia v ybierkach Ústrednej Kniznice Slovenskej Akadémia VIED. Bratislava, 1996. 79. Nr. 44.

ˇ      Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Bp., 1905. 49.

Sebes

ˇ        Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2761.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 26, 51 III. ex., 52 VI. ex., 70 II. ex. ps II, 71 ps III: 1-2, 109 IV. ex., 122 III. ex., 123 V. ex., 137 III. ex., 137 IV. ex., 171 I. ex., 174, 208, 216, 252 II. ex. ps II, 252 III. ex. ps III, 270, 332, 351 III. ex., 389, 518, 520 I. ex. ps I, 520 I. ex. ps II, 520 I. ex. ps III, 520 II. ex. ps I, 564 III. ex., 568 II. ex., 570 II. ex., 571, 582 IV. ex., 606 I. ex., 611, 632 III. ex., 702, 703 II. ex. ps I, 703 II. ex. ps II, 721, 727 I. ex., 727 II. ex., 735, 739, 752, 753 IV. ex., 758, 776, 777 III. ex., 833 III. ex., 880 II. ex., 885 ps I, 890, 907, 923 II. ex., 948 I. ex. ps III, 948 II. ex. ps IV, 948 III. ex. ps I-II, 948 III. ex. ps III-IV, 950 II. ex. ps III-IV, 953, 1076 IV. ex., 1095, 1129 ps II-2, III, 1131 II. ex. ps II-1, 1186 III. ex., 1205, 1208 II. ex., 1225 IV. ex.

ˇ        Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660. Szeged, 1996. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai I.) XIV.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 26, 46, 47, 105, 141, 167, 169, 171, 180, 236, 246, 261, 318, 453, 651, 670, 823, 854, 885, 1167, 1392, 1469, 1492, 1521, 1540, 1541, 1817, 1839, 1850.

Siklós

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 32.

ˇ        Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 26.

Simontornya

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 109.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 48.

Sopron

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

ˇ      Csánki Dezső: Adatok a hazai középkori könyvtárak történetéhez XI. 1450. április 1.: A székesfehérvári tanács értesíti  Sopron város tanácsát a néhai Miklós guárdián által eltulajdonított breviárium ügyében eszközölt vizsgálat eredményéről. = MKsz 1890. 52-53.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 628.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2661.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 952.

ˇ      Csatkai Endre: Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban. = Soproni Szemle 1938/3. 137.

ˇ      Házi Jenő: A soproni ferences zárda és templom. In: Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, 1939. 173-174., 193-194.

ˇ      Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1996. 556.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 195 I. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 237 I. ex. ps IV.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 1743.

Sóvár

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 151.

Sümeg

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig I. köt. Bp., 1922. 265.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 455 I. ex.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 113, 256.

ˇ      Takács Ince: 28, 29, 30-37.

Szabadka

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 286.

Szakolca (Skalica)

ˇ      Bartosowitz Ferenc ferencesrendi szerzetes könyvadománya. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/2. 100.; KtF III. 68.; Említi Majláth Béla MKsz 1882. 293.

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 416. 2. exempl.

ˇ      A ferenczrendi zárda könyvtára Szakolczán. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 270/204.

ˇ      Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon III. Bp., 1961. 171., 184-186.

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 156.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 52 I. ex., 66,  109 II. ex., 124 IV. ex., 128 II. ex., 132, 194 I. ex. ps I, 227 II ex., 232 I. ex., 232 II. ex., 234 II. ex., 235 II. ex., 236, 239, 243 I. ex., 244, 254 ps I-II, 255 I. ex. ps I, 255 III. ex. ps I, 256 II. ex. ps II, 265 VI. ex., 281 II. ex., 282 II. ex., 324 ps I, 340, 346 II. ex., 348 IV.ex., 353 II. ex., 369, 403 I. ex., 464, 484, 532, 543 II. ex., 545 III. ex., 547 IV. ex., 547 V. ex., 552 II. ex., 552 III. ex., 579 II. ex., 603, 609, 692 I. ex., 695, 697, 749 II. ex., 778 II. ex., 797, 801, 826, 840 I. ex., 903 III. ex., 905 IV.ex.,  908, 919, 922 IV. ex., 923 IV. ex., 924 III. ex.,935, 950 I. ex. ps I-II, 950 III. ex.ps III-IV, 951 I. ex., 952 II. ex., 955 II. ex., 1012 I. ex., 1054 ps II, 1056, 1062, 1067 I. ex., 1067 III. ex., 1070 I. ex., 1071, 1083, 1148 II. ex.

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave= Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 5, 17 II. ex., 18 III. ex., 22 I. ex., 22 IV. ex., 54 IV. ex., 64, 80 II. ex., 121 II. ex., 142, 150, 151.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 336.

ˇ      Majláth Béla: A szakolczai ferenczrendi könyvtár XVII. századi történetéhez. = MKsz 1882. 289-305.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 125.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 23, 24, 67, 93, 100, 106, 107, 140, 151, 153, 167, 168, 172, 176, 204, 214, 220, 235, 243, 262, 263, 294, 327, 339, 348, 349, 351, 363, 471, 506, 507, 508, 510, 529, 568, 610, 620, 716, 717, 786, 791, 801, 833, 834, 887, 972, 1028, 1087, 1088, 1135, 1137, 1147, 1187, 1301, 1414, 1428, 1517, 1519, 1525, 1538, 1624, 1653, 1665, 1739, 1767, 1768, 1784, 1793, 1815, 1916, 1957, 1974.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 309.

Szamosújvár

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostor könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 310.

Szárhegy

ˇ      Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. Tîrgu-Mureş, 1971. 45.

Szécsény

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 309.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3326.

ˇ      Knauz Nándor: Breviáriumok  = Magyar Sion 1869. 734/9.

ˇ      Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. Esztergom, 1870. 74-75.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyarországi reneszánsz kötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 68/98.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 619, 732.

ˇ      Kőnig Kelemen: Hatszázéves ferences élet Szécsényben. Vác, 1931. 344-348.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 291, 313, 314.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. Debrecen, 1989. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 6.) 116, 148, 183, 209, 225, 332, 399, 400.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 324.

Szeged

ˇ      Bálint Sándor: Alsóvárosi glosszák: Egy szegedi nyelvemlék. = Magyar Nyelv 1961/3. 355-357.

ˇ      Bálint Sándor: Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. Bp., 1983. 35-36.

ˇ      Bálint Sándor: A Szeged-Alsóvárosi ferencrendi kolostor hajdani gyógyító tevékenysége és orvosi szakkönyvei. Bp., 1975. 173-177. Klny. Orvostudományi Közlemények1973/1974.

ˇ      Bálint Sándor: A Szeged-Alsóvárosi volt ferencrendi kolostor könyvtára. Szeged, 1955.

ˇ      Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. Bp., 1975. (Humanizmus és reformáció 5.) 27, 34-42.

ˇ      Bálint Sándor: Szeged városa. Szeged, 1959. 41-42.

ˇ      Bálint Sándor: A szegedi franciskánusok könyvtárának XVI. századi állománya. = MKsz 1964. 134-141.

ˇ      Baróti Dezső: A szegedi ferencesek könyvtára. = Könyvtári Szemle 1935/5.

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 388.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne : A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 44.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Bp., 1988. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 23 (98) 943a, 970, 1062, 1084, 1086, 1087, 1093, 1102, 1103c, 1107, 1108, 1111, 1112-1114, 1334, 1488.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 2672-2684, 2965, 2974, 2981, 3006, 3013-3014, 3024, 3029, 3037, 3052, 3056, 3138, 3142, 3156, 3164, 3169-3170, 3172, 3193, 3207-3208, 3255, 3262, 3264-3266, 3274, 3278, 3293, 3300, 3316, 3337, 3346, 3359, 3369, 3389, 3398.

ˇ      Dubecz József: Szegedi Üdvözítő Ferenciek Együlete Könyvtárának Lelettára... Kelt Szegeden, június hó 4én 1846. Szeged, JATE Központi Könyvtár. Kézirattár. MS 1610.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 233, 267.

ˇ      Huszka Bertrand: A szegedi dominikánus rendház története. = Credo 1935. 71, 84-85.

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 3-14.

ˇ      Iványi Béla: Régi magyar növénynevek. = Népünk és nyelvünk 1935. 172-186.

ˇ      Karácsonyi János: Imre gyulai plébános kódexe. = MKsz 1896. 8-15.

ˇ      Keveházi Katalin: Egy ferences kódex filológiai problémai. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szeged, 1989. 109-120.

ˇ      Keveházi Katalin - Monok István: A Csongrád megyei Levéltár ferences kódexe. In: Adattár a XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10. Szeged, 1990. 65-82.

ˇ      Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. Eszetgom, 1870. 35/17, 49/26, 70/28.

ˇ      Knauz Nándor: Régi  misekönyveink. = Magyar Sion 1869. 191/17., 259/26., 730/28.

ˇ      Könyvkiállitási emlék. Bp., 1882. 41/128.

ˇ      Körtvélyessi László: A 700 éves minorita rend története. Szeged, 1943. 125-160, 164.

ˇ      Körtvélyessi László: Adatok a szegedi minorita rendház történetéhez. Szeged, é. n. 35-71, 74-75.

ˇ      Kulcsár Péter: Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. Szeged, 1970.

ˇ      Kulcsár Péter: A szegedi ferences könyvtár helyreállításáról. = MKsz 1964. 84-85.

ˇ      Kulinyi Zsigmond: Szeged újkora. Szeged, 1901. 464.

ˇ      Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp.: Balassi Kiad., 1998. 124-125.

ˇ      A minorita rendház könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 318.

ˇ      Péter László: Szegedi ferencesek. Szeged, 1991. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 33.) 7-8.

ˇ      Radó Polikárp: A Guilerin-kódex. = Irodalomtörténet 1947/1-2. 1-8.

ˇ      Radó Polikárp: Két értékes szegedi emlék: Pesti Mihály bibliája és Pécsi Ferenc kódexe. = MKsz 1966. 113-125.

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp., 1944. 72, 95, 105, 113, 137.

ˇ      Reizner János: Szeged története. III. köt. Szeged, 1900. 19.

ˇ      A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára: Katalógus. Összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1994.

ˇ      A szegedi minoriták könyvtára: Katalógus. Összeáll. Varga András. Szeged, 1991.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 320.

ˇ      Varga András: Dubecz József katalógusa a szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtáráról. Szeged.

ˇ      Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára. = Csongrád megyei Könyvtáros 1994/1-4. 19-36.

ˇ      Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Szeged, 1991. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok II.)

Székesfehérvár

ˇ      Csánki Dezső: 1450. április 1.: A székesfehérvári tanácz értesíti Sopron város tanácsát a néhai Miklós guárdián által eltulajdonított breviárium ügyében eszközölt vizsgálat eredményéről. = MKsz 1890. 52-53.

ˇ      Csontosi János: 1450. márczius 30.: A székesfehérvári ferenczrendiek gvárdiánja válaszol. = MKsz 1888. 87-88.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 330.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 28, 40-41.

Szendrő

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 124.

Szentantal (Antol)

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3194.

ˇ      Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532-1535-ből, a budapesti ferencziek könyvtárában. = MKsz 1880. 51, 52.

ˇ      Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. 60.

ˇ      Knauz Nándor: Régi szerkönyveink. = Magyar Sion 1867. 20.

ˇ      Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 123 II. ex., 138 I. ex., 840 II. ex. ps II, 460 I. ex.

Szigetvár

ˇ      Index librorum saeculi XV. et XVI. Bibliothecae PP. Franciscanorum. Bp., 1930. 25.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 48.

Szilágysomlyó

ˇ      A minoriták r. kath. algimnáziumának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 331.

Szolnok

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 84.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 332.

Szombathely

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 306.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne: A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Bp., 1995. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 34 (109) 120.

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek. 2. K-Z. Lappangó kötetek. Bp., 1993. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 31(106) 3203, 3255a, 3364.

ˇ      Hubay Miklós: Missalia Hungarica: Régi magyar misekönyvek. Bp., 1938. (A Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai 54.) 52-53/15, 62-63/22.

ˇ      Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest Budavári Palota 1985. november 12. -1986. február 28. Bp., 1985. 57.

ˇ      Koroknay Éva, Sz.: Magyarországi reneszánsz kötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp., 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 72/127.

ˇ      Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601-1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen, 1996. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 8.) 68, 156, 230, 299

ˇ      Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásás bejegyzései. Bp., 1944. 64, 80, 104.

Sztropkó

ˇ      Kotvan, Imrich: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej Knižnice v Bratislave = Slavica saeculi XVI. Bratislava: Univerzitá Knižnica v Bratislava, 1981. 15.

ˇ      Saktarová, Helena - Komorová, Klára - Petrenková, Emilia - Agnet, Ján: Tlace 16. storocia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Martin, 1993. (Generálny katalóg tlaci 16. storocia zachovaných na území slovenska. I. zväzok) 1410.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 334.

Tököl

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 46.

Ujlak

ˇ      Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 3. köt. Adatok elveszett kötetekről. Bp., 1994. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 33 (108) 1932.

Vác

ˇ      Borsa Gedeon - Käfer István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és szlovák nyelvű nyomtatványainak KATALÓGUSA 1800-ig. Bp., 1970. 106. 2. exempl., 345.

ˇ      Ferenczrendi kolostor könyvtára Váczon. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 218.

Veszprém

ˇ      Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. köt. Bp., 1924. 211.

ˇ      Kotvan, Imrich - Frimmová, Eva: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahranicných inštitúciách. Martin, 1996. 62 II. ex.

ˇ      A Szent-Ferencz-rend kolostorának könyvtára. In: Magyar Minerva I. Bp., 1900. 360.

ˇ      Takács Ince: A Veszprém egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai. Kézirat. 29, 39-40.

ˇ      A veszprémi szent-ferenczrendi zárda könyvtára. In: György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1886. 272/243.

Vimpác

ˇ      Borsa Gedeon: A vimpáci ferences nyomda és annak újabb terméke 1595-ből. = MKsz 1980. 179-

ˇ      Semmelweis, Karl:Die Klosterdruckerei der franziskaner von Wimpassing a. d. Leitha 1533-1599?. In: Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgenlandes bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1582-1823). Eisenstadt, 1972. (Burgenländische Forschungen. Sonderheft IV.) 64-67.

ˇ      Semmelweis, Karl: Ismeretlen XVI. századi nyomda a mai Burgenland területén.. = MKsz 1966/4. 338-339.

Zalárd

ˇ      Kollányi Ferenc: Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében. = Századok 1898. 618. (Gyöngyösi kodex. Acta capituli 1533)

Zombor

ˇ      Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 309.

 [1] 1Magyarország története 1526-1686. Főszerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. 1. köt. Bp., 1987. 507.

[2] A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.). 183.  Nr. 284., 193. Nr. 306., 216.  Nr. 339., 221.  Nr. 354., 225.  Nr. 367., 237-238. Nr. 398. 221. és 225.  Nr. 354. és 367., 292-293.  Nr. 499.

[3] Pacher Donát: A Dömölki apátság története. Bp., 1912. 61.  - Káldos Gyula: Celldömölk könyvtári kultúrája a XVII. század közepétől 1945-ig. = Vasi Szemle (80)1980/3. 390.

[4] Récsey Viktor: A pannonhalmi Főapátság könyvtárának jegyzéke 1658-ban, Magger András Placid főapát kormánya alatt. - Catalogus librorum omnium conventus S. Martini de S. Monte Pannoniae Anno 1658. Sub. D. Andrea Placido (Magger) eiusdem monasterii archiabbate confectus. Bp., 1902. 59.

[5] A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szerk. Erdélyi László. I. köt. Bp., 1902. 538.

[6] MKSz 1903. 93.

[7] Kuncze Leo: A pannonhalmi Szentbenedekrend könyvtárainak története és jelen állapota. = MKSz 1878. 175.

[8] Sólymos László Szilveszter: Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát (1607-37) könyvtárkatalógusának feldolgozása: Adalékok a Szent Benedek-rend pannonhalmi könyvtárának történetéhez. Sajtó alá rend. Somorjai Ádám. Pannonhalma, 1998. 199. (Pannonhalmi Füzetek 44.)

[9] Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. I-IV. Teil. Bearb. Josef Buzas. Eisenstadt, 1966-1969. (Burgenländische Forschungen. Heft 52-55.)

[10] Lesestoffe in Westungarn II. Frankenstein (Fraknó), Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kőszeg), Rust (Ruszt). Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald Pickler. Szeged, 1996. 199-200. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/2.)

[11] Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon: A kezdetektől 1730-ig. Bp., 1998. 63.

[12] Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1552-1750. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 1997. 3. (Könyvtártörténeti Füzetek VIII.) Kiadatlan.

[13] Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat. Sajtó alá rend. Farkas Gábor. Szeged, 1997. 18. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/2.)

[14] Dümmert Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése (1561-1635). In Írástudók küzdelmei. Bp., 1987. 109. - MKSz (79)1963. 43-58.

[15] Adattár 17/2. 39-151.

[16] Uo. 19.

[17] Uo. 153-372.

[18] Dümmert 1967. 97.

[19] Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon III. Bp., 1961. 186.

[20] Kézirat.

[21] Holl Béla: A podolini piaristák első könyvvásárlásai 1646-1658. 58-88. In A piaristák Magyarországon 1642-1992: Rendtörténeti tanulmányok. Szerk. Holl Béla. Közrem. Domokos György, Dósai Attila et al. Bp., 1992.

[22] Documenta Artis Paulinorum II. A magyar rendtartomány kolostorai. N - SZ. Gyűjt. Gyéressy Béla. Szerk. Tóth Melinda. Közrem. Hervay Ferenc. Bp, 1976, 113-114. (Művészettörténeti Kutatócsoport Forráskiadványai)

[23] Kumorovict Bernát Lajos: A leleszi prépostság tagjai és hiteleshelyi személyzete 1569-ig. In Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára. Fejezetek a magyar premontreiek 800 éves múltjából. Gödöllő, 1934. Uez. Bp., 1934. 10.

[24] Kiadta: Kőszeghy Sándor, Magyar Könyvszemle 1894. 303.

[25] A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. 65-66.  Nr. 119. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.)

[26] “Inventariorum rerum, et bonorum prepositurae Lelezyen(sis) medio Egregiorum Franciscus Pestien(sis), administrator(is) praventuum Sacrae Caes(areae) Regiaeque Ma(iesta)tis in partibus Regni Hungar(iae) superioribus, et Mathiae Wyczmandj conscriptu(m)”

[27] Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent országos levéltárának története. Klny. Levéltári Közlemények 1932. 8.

[28] Inventarium Rerum et Bonorum Praepositurae Lelezyen(sis) Medio Egregiorum Mathiae Wyczmandy et Lucae hatj Palathcz de Malcza Aulicor(um) et Commissariorum S(acrae) C(aesareae) Regiaeque Mai(esta)tis ad assignacionem R(evere)ndo domino Balthasar(o) Melegh eiusdem Praepositurae lelezyen(sis) delegatorum. die perultima Mensis Junij Anno Domini 1569 Conscriptum.”

[29] Madas - Monok 1988. 125.

[30] A Szlavóniában élő ferencesek abban a hitben voltak, hogy kolostoraik már régen is külön, egy Szent László védelme alatt álló őrséget alkottak, így új őrségüknek is védőszentjéül Szent Lászlót választották. Ez téves hit volt, mert a mariánus ferenceseknek a régi szlavón őrséghez nem volt semmi közük. Ők ugyanis a szalvatoriánus provinciához tartoztak, s ezen őrség védőszentje vol a Lovagkirály. Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. I-II. köt. Bp., 1924. 284-286.

[31] A magyar katolikus egyház vezetői féltették a csíki kolostort, attól tartottak, hogy a rendház elnéptelenedik, s ezzel elvész a katolikus székelyek “lelki központja”, s elszakadnak a katolikus egyháztól. A VIII. Orbán pápa 1640-ben választotta el a magyar szalvatoriánus provinciától a csíksomlyói kolostort, s ebből szervezte meg az erdélyi stefanita őrséget. Uo. 217-222.

[32] György József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Kolozsvár, 1930.; Keveházi Katalin - Monok István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők. In Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominate. Szeged, 1985.

[33] Fekete könyv: Az erdélyi ferences kusztódia története. Kájoni János kézirata 1684. Domokos Pál Péter anyagának felhasználásával sajtó alá rend., a jegyz. és az utószót írta, valamint a Kusztódia történetét fordította Madas Edit. Az okleveleket fordította Szovák Kornél. Szeged, 1991. 145 p. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 31.)

[34] “... édes Hazámnak akartam szolgálni...”: Kájoni János: Cantionale catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Összeáll. Domokos Pál Péter. Bp., 1979. 18-19.

[35] Madas - Monok 1998. 128.

[36] Karácsonyi 1924. 65.

[37] Soltész Zoltánné: XVI. századi könyvgyűjtők kötetei a gyöngyösi műemlékkönyvtár antikva-gyűjteményében. In Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. Bp., 1968. 115-147.

[38] Uo. 144.

[39] Uo. 116-120.

[40] Uo. 120-121.

[41] Uo. 131.

[42] Uo. 145.

[43] Uo. 145-146.

[44] Keveházi Katalin - Monok István: A Csongrád megyei levéltár ferences kódexe. In Collectanea Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szeged, 1990. 73-79. (Adattár XVI - XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.)

[45] Ötvös Péter: A németújvári ferences kolostor könyvtára. = Vigilia 1990. 746.

[46] Érdekes jelenség, hogy a 17. század folyamán sok rekatolizáló főúr a ferenceseket választotta, hogy azok a világi papok hiányával küzdő gyülekezetek vallási szükségleteit kielégítsék: Madas - Monok 1998. 125.

[47] A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. 244.  Nr. 406., 251-252.  Nr. 427. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.).

[48] Borsa Gedeon: Szenci Molnár Albert könyvtárának két kötete Németújváron. In Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. Szeged, 1978. 289-292. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4.)

[49] Ötvös 1990. 748.

[50] Madas - Monok 1998. 125.

[51] Szeged története I. A kezdetektől 1686-ig. Szerk. Kristó gyula. Szeged, 1983. 488.

[52] Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára 1846. Szeged, 1998. 139. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VIII.)

[53] Uaz 20.

[54] Bálint Sándor: A szegedi franciskánusok könyvtárának XVI. századi állománya. = MKSz 1964. 135.

[55] Varga 1998. 17.

[56] KtF VI. 1989. 83. Kiadatlan. - Majláth Béla: A szakolczai ferenczrendi könyvtár XVII. századi történetéhez. = MKSz 1882. 289-305. ebben a cikkben a szerző közli a magyar nyelvű könyveket.

[57] Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721. Összeáll. Herner János, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1983. 68. (Könyvtártörténeti Füzetek III.)

[58] Karácsonyi 1924. 155-156.

[59] Madas - Monok 1998. 125.