Régi könyves könyvtárosképzés záróvizsga

a záróvizsga menete: írásbeli - szóbeli

minimum-kérdések: személynevek - helynevek - fogalmak, kifejezések

irodalom

Európai művelődés- és könyvtörténet: kötelező olvasmányok - ajánlott olvasmányok

Magyarországi művelődés- és könyvtörténet: kötelező olvasmányok - ajánlott olvasmányok

kérdezendő témakörök

könyvészeti kérdések


A záróvizsga menete:

Írásbeli:

Teszt, amely fogalmakat, tényanyagot kérdez, továbbá címleírási, feldolgozási feladatokat tartlamaz.

Szóbeli:

A hallgató kihúz 3-szor 5 minimum kérdést, s azonnal válaszol. Egyetlen hiba a vizsga folytatásából való kizárást eredményezi. A helyes válaszok után a kijelölt témakörök bármelyikét (akár többet is) kérdezve győződik meg az oktató a hallgató felkészültségéről.

Mindenki kap kérdést a könyvészeti segédeszközöket illetően is.

A témakörök átfedő jellegűek (pl. egy-egy város nyomdászattörténete több témakörnél is bemutatható).

Számot kell adni arról a képességről, hogy a megszerzett tényanyagot bármely szempont szerint elrendezve is képes a hallgató reprodukálni. Kérdezhető a képzés során kollokviumra, vagy szemináriumra kiadott bármely kötelező olvasmány is!

A Magyar Könyvszemle folyamatos olvasásáról is számot kell adni úgy, hogy kérdés hangzik el a hallgató egyetemi, főiskolai évei alatt megjelent kötetekkel kapcsolatosan is.


A minimum-kérdések

1. csoport: személynevek (melyik évszázadban élt?)

 • Arndt, Johann
 • Augustinus, Aurelius, Sanctus
 • Bacon, Francis
 • Bayle, Pierre
 • Bellarmino, Roberto
 • Bernát, Szent
 • Beze, Theodore de
 • Biandrata, Giorgio
 • Boccaccio, Giovanni
 • Brenz, Johann
 • Bruno, Giordano
 • Bucer, Martin
 • Bugenhagen, Johannes
 • Campanella, Tomasso
 • Cartesius, Renatus
 • Chytraeus, David
 • Cocceius, Johannes
 • Comenius, Johannes Amos
 • Copernicus, Nicolaus
 • Cusanus, Nicolaus
 • Domonkos, Szent
 • Duns Scotus, Johannes
 • Erasmus, Desiderius
 • Ferenc, Szent
 • Ficino, Marsilio
 • Galilei, Galileo
 • Guevara, Antonio
 • Hobbes, Thomas
 • Hume, David
 • Hus, Jan
 • János, Keresztelő, Szent
 • János, Keresztes, Szent
 • Jansenius, Cornelius
 • József, Kalazanti, Szent
 • Junius, Franciscus
 • Keckermann, Bartholomaeus
 • Kempis Tamás
 • Leibniz, G. Wilhelm
 • Lipsius, Justus
 • Locke, John
 • Machiavelli, Niccolo
 • Martyr, Petrus
 • Melanchthon, Philipp
 • Morus, Thomas
 • Musculus, Wolfgangus
 • Müntzer, Thomas
 • Newton, Isaac
 • Orbán, VIII. pápa
 • Origenes
 • Pagninus, Santus
 • Paraeus, David
 • Perkins, William
 • Petrarcha, Francesco
 • Pico della Mirandola
 • Piscator, Johannes
 • Platina, Bartholomaeus
 • Plotinos
 • Ramus, Petrus
 • Ravisius Textor, Johannes
 • Richelieu
 • Rivetus, Andreas
 • Roel, Hermann Alexander
 • Scaliger, Julius Caesar
 • Scultetus, Abraham
 • Sleidanus, Johannes
 • Sorbonne, Robert
 • Spener, Jakob
 • Spener, Johann Jacob
 • Spinoza, Benedictus
 • Tamás, Szent (Aquinói)
 • Teréz, Aquilai, Szent
 • Tertullianus
 • Ursinus, Zacharias
 • Valla, Lorenzo
 • Van Swieten, Gerhard
 • Voetius, Gisbertus
 • Vossius, Johannes Gerhardus
 • Whitaker, William
 • Wolff, Christian
 • Zanchius, Hieronymus

2. csoport: helynevek (hol található?)

 • Antwerpen
 • Ausztria tartományai (legalább 5)
 • Bajorország (egy városnévvel)
 • Bánát
 • Barcaság
 • Bázel
 • Bethlen
 • Biccse
 • Boroszló
 • Cordoba
 • Csáktornya
 • Danzig
 • Dél-Németalföldi városok (XVII. század – legalább három)
 • Erdély
 • Flandria (két városnévvel)
 • Frankfurt an der Oder
 • Fulda
 • Genf
 • Gernyeszeg
 • Göttingen
 • Grác
 • Groningen
 • Halle an der Saale
 • Hanza városok (legalább három város)
 • Heidelberg
 • hét erdélyi szász város
 • Karintia (egy városnévvel)
 • Keresd
 • Leiden
 • Leuven (Louvain)
 • Lombardia (két városnévvel)
 • Lyon
 • Mezőség (Erdély)
 • Németország tartományai (legalább 5)
 • Németújvár
 • Olmütz
 • Padova
 • Partium
 • Passau
 • Pfalz (amíg önálló volt) (egy városnévvel)
 • Pomeránia (egy városnévvel)
 • Rajna menti városok (legalább három)
 • Regensburg
 • Sárospatak
 • Sárvár
 • Stájerország (egy városnévvel)
 • Szászország (egy városnévvel)
 • Székelyföld
 • Szepesség
 • Szilézia (egy városnévvel)
 • Toronya (Torun)
 • Toscana
 • Uppsala
 • Wolfenbüttel

 

3. csoport: fogalmak, kifejezések (mit jelent?
a szellemi áramlatok esetében: melyik évszázadban keletkezett? (legalább egy képviselővel)
a rendek esetében: ki és mikor alapította?

 • abbreviatura
 • anabaptizmus
 • antiphonarium
 • apát
 • bencések
 • bíboros
 • cartesianizmus
 • ciszterciek
 • colophon
 • domonkosok
 • érsek
 • esperes
 • evangélikus
 • ferencesek
 • filippizmus
 • helvét hitvallású
 • hermeneutika
 • hiteleshely
 • humanista újplatonizmus
 • incipit
 • incunabulum
 • irénikus
 • janzenizmus
 • jezsuiták
 • kanonok
 • káplán
 • katekizmus
 • keresztény újsztoicizmus
 • klarisszák
 • librarius (XIII–XV. század)
 • ligatura
 • minorita
 • missale
 • nominalizmus
 • obszerváns
 • pálosok
 • patrisztika
 • pecia
 • piaristák
 • pietizmus
 • plébános
 • premontreiek
 • prépost
 • presbiter
 • provinciális
 • puritanizmus
 • püspök
 • realizmus (a középkori gondolkodásban)
 • református
 • scriptorium
 • skolasztika
 • stationarius (XIII–XV. század)
 • superintendens
 • szerkönyvek
 • unitarizmus

Irodalom

I. Európai művelődés- és könyvtörténet

Kötelező olvasmányok

Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába. Bp., 1995. 27–93.

Lendvai L. Ferenc: Nyiri J. Kristóf: A filozófia rövidd története. Bp., bármely kiadás: első négy fejezet (kb. 130 oldal)

Egon Friedell: Az újkori kultúra története I–III. kötet, Bp., bármely kiadás

Jacques Le Goff: Az értelmiség a középkorban. Bp., 1979.

Paul Oskar Kristeller: Szellemi áramlatok a reneszánszban. Bp., 1979.

Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Szerk.: Robert Chartier, Guglielmo Cavallo. Bp., 2000.

Jakó Zsigmond–Radu Manolescu: A latin írás története. Bp., 1987. 7–198.

Hajnal István: Technika és művelődés. Sajtó alá rend. Glatz Ferenc. Bp., 1993. /História könyvtár. Monográfiák. 2./ 13–64.

Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában. Bp., 1978.

A könyves kultúra. XIV–XVII. század. I. Válogatás az angolszász szakirodalomból. Vál., jegyz., Monok István, Szabó Enéh. Szeged, 1992.

A könyves kultúra. XIV–XVII. század. II. Válogatás a német szakirodalomból. Vál., jegyz., Monok István. Szeged, 1997.

A könyves kultúra. XIV–XVII. század. III. Válogatás a francia szakirodalomból. Vál., jegyz., Monok István. Szeged, 2001.

Régi könyvek és kéziratok. Összeáll. Pintér Márta. Bp., 1974. 65–84. (Vértesy Miklós és Borsa Gedeon tanulmányai).

Borsa Gedeon: A bibliográfiai egység fogalma régi nyomtatványoknál. Magyar Könyvszemle, 1985. 263–275., ugyanez: Borsa G.: Könyvtörténeti írások IV. Módszertani cikekk és kutatási eredmények. Bp., 2000, OSZK. 97–108.

Borsa Gedeon: A régi nyomtatványok anyaga. Bp., 1992., ugyanez: Borsa G.: Könyvtörténeti írások IV. Módszertani cikekk és kutatási eredmények. Bp., 2000, OSZK. 108–130.

Borsa Gedeon: A régi nyomtatványok mérete. Bp., 1994. , ugyanez: Borsa G.: Könyvtörténeti írások IV. Módszertani cikekk és kutatási eredmények. Bp., 2000, OSZK. 131–154.

Rozsondai Marianne–Szirmai János Sándor: A könyvkötés művészete. Bp., 1992.

Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Bp., bármely kiadás

Fülöp Géza: A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában. Egyetemi jegyzet. Bp., bármely kiadás

Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története. Bp., 2001, Széphalom kiadó.

Alfred Hessel: A könyvtárak története. Bp., 1959. 5–98. VAGY

Tóth Gyula (szerk): Egyetemes könyvtártörténet. (A kezdetektől a felvilágosodásig) Szombathely, 1995.

Kalmár Lajos: A stockholmi Bibliotheca Christiniana. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. IV(1968) 179–201.

Ajánlott olvasmányok

Norbert Elias: A civilizáció folyamata. Bp., 1987.

Lederer Emma: Egyetemes művelődéstörténet. Bp., bármelyik kiadás.

R. W Southern: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Bp., 1987.

Jan Huizinga: A középkor alkonya. Bp., bármelyik kiadás.

Jacob Burckhardt: A reneszánsz Itáliában. Bp., bármelyik kiadás.

Leonyid Batkin: Az itáliai reneszánsz. Bp., 1986.

Peter Burke: Az olasz reneszánsz. Bp.,1994.

Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Bp., bármelyik kiadás.

P. Rossi: A filozófusok és a gépek. Bp., 1975.

II. Magyarországi művelődés- és könyvtörténet

Kötelező olvasmányok

A következő kézikönyvek művelődéstörténeti, hangsúlyozottan is a nyomda-, könyvtár- és könyvtörténetei részei 1850-ig: 10 kötetes Magyarországi története, Erdély Története 3 kötetben, A magyar irodalom története (Spenót), Kosáry Domonkos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980., illetve későbbi kiadásai.

Madas Edit—Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Bp., 2001, Balassi Kiadó.

V. Ecsedy Judit (–Pavercsik Ilona): A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800. Bp., 1998.

Holl Béla: A historia litteraria magyarországi története. In: Holl B.: Laus Librorum. Bp., 2000. 85–133.

Borsa gedeon: A retrospektiv magyar nemzeti bibliográfia 18. századi szakasza. Magyar Könyvszemle, 1985. 18–31., ugyanez: Borsa G.: Könyvtörténeti írások IV. Módszertani cikekk és kutatási eredmények. Bp., 2000, OSZK. 67–79.

Csapodi Csaba—Tóth András—Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987. 5–112.

Régi könyvek és kéziratok. Összeáll. Pintér Márta. Bp., 1974. 85–96. 109–226. (Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Komjáthy Miklós, Berlász Jenő tanulmányai).

Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig. Bp., 1959.

Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp., 1988.

Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Bp., 1939.

Kókay György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Bp., 1983.

Egy nyomdászcsalád XVIII–XIX. századi tevékenységének részletes ismerete.

Ajánlott olvasmányok

Összefoglalások ismerete: magyar sajtótörténet, művészettörténet, zenetörténet, a Domanovszki-féle művelődéstörténet.

Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. Bp., 1960–1961.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1848-ig. Szerk. Kovács Máté. Bp., 1963. 15–246.

Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Bp. bármely kiadás.

Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. Bp., 1989.

Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. szelestei Nagy László. Bp., 1989.

Kérdezendő témakörök

Az ókor könyvtárai I. (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína)

Az ókor könyvtárai II. (Görögország és a Római Birodalom)

A kéziratos könyvelőállítási technikák (másolóműhelyek, az exemplar–pecia rendszer); a kódexek jellemzői; a taxatio dokumentumai, mint művelődéstörténeti forrás.

A nyomtatott könyv feltalálása; az ősnyomtatvány jellemzői.

A régi könyv jellemzői, a papír.

A nyomdász társadalom (a szakma rétegei).

A könyvnyomtatás centrumai a XV. század második felében (súlypontok változása, ennek okai).

A reformáció és a nyomtatott könyv (a könyv a reformáció művelődési programjában, a reformáció centrumai, mint nyomdászati központok).

Németalföld nyomdászata és könyvtárai I. Délnémetalföld a XV–XVI. században.

Németalföld nyomdászata és könyvtárai II. XVII. század (Városok, egyetemek, nyomdászcsaládok).

Németország nem protestáns városainak nyomdászata.

Nagyobb németországi könyvtárak.

Itália nyomdászata és könyvtárai a XV—XVIII. században.

Franciaország nyomdászata és könyvtárai a XV—XVIII. században.

Anglia nyomdászata és könyvtárai a XV—XVIII. században.

Kelet-Európa nyomdászata és könyvtárai a XV—XVIII. században.

Spanyolország nyomdászata és könyvtárai a XV—XVIII. században.

Észak-Európa nyomdászata és könyvtárai a XV—XVIII. században.

Egyes nagyobb európai nyomdászati központok és könyvprodukciójuk összehasonlítása (Bázel, Párizs, Velence, Lyon, Antwerpen, Köln, Strasbourg stb.)

Nyomdászcsaládok — kiadói stratégiák.

A magyarországi könyvkultúra kezdetei (a könyvtárak és az írásbeliség a XIV. századig)

A XV. század magyarországi magán- és intézményi könyvtárai.

A Bibliotheca Corviniana és utóélete.

A kulturális intézményrendszer átalakulása a XVI. századi Magyarországon.

A XVI. századi Magyarország nyomdászai.

A XVII. századi Magyarország nyomdászai.

A XVIII. századi Magyarország nyomdászattörténeti problémái.

A XVI–XVIII. századi olvasmányműveltség forrásai.

Arisztokráciánk olvasmányműveltsége a XVI–XVIII. században.

A Kárpát-medence polgárságának olvasmányai.

Lelkészek és tanárok olvasmányai.

Iskolai könyvtárak a XVI–XVIII. századi Magyarországon.

Az egyes szerzetesrendek gyűjteményei a XVI–XVIII. századi Magyarországon.

A nagyobb világi gyűjtemények kialakulása a XVI–XVIII. századi Magyarországon.

Könyvészeti kérdések (mire használható és micsoda?)

ABHB     Adams     ADB     Apponyi Hungarica     Ascarelli: Roma     Badalic'     Baudrier     BBB     Belg. typogr.     Benzing/nyomdászok     Benzing: Die deutschen Verleger     Benzing: Luther     Benzing: Strasbourg     Bezzel: Erasmus     Bibl. Esp.     Bibliográfiák (évesek): Irod., művtört, tört.     Bibliographie de l'Hum. et Ren.     Bibliographie de la Réforme     Bietenholz: Basel     BMC     BMC Dutch     BMC French     BMC German     BMC Inc.     BMC Italian     BMC Spanish     BMC Suppl.     BN     Bodó–Gazda helyismeret     Bohatta: Breviere     Bologna: Trivulziana     Borsa: Clavis     Borsa–Käfer     Brunet     Burmeister: Münster     Camerini: Giunti     Cat. 16. Ital.     Claus: Bugenhagen     Clavis/Aureliensis     Copinger     Családtörténeti bibl.     Der Kleine Pauly     Desgraves: Bordeaux     Dizionario biografico     Djuric': Katalog     Dokoupil     Draudius: Bibliotheca     Durling: Nat. Libr. Med.     Estreicher     Evans: Wechel     Gardy: Bčze     Geisenhof: Bugenhagen     Gilmont: Calvin     Göllner     Graesse     Gryczowa: Rodecki     GW     Hain     Hammer: Melanchthonforschung     Heitz: Genf és Köln     Henkel–Schöne: Emblemata     Holzmann–Bohatta     Hubay Röpl.     Hubay: Missalia     Index Aurelinsis.     Inventaire chron.     Jöcher     Keller: Graz     Kertbeny     Knihopis     Kosáry I–III.     Kosáry szürke     Köhler: Brenz     Labarre     Lexikon für Theol.     Moeckli     Muller: Strasbourg     Nagler: Künstler-Lexikon     Nat. Union Cat.     Nauwelaerts     NBG     Pegg     Polonia typ.     Primo Cat. Coll.     Reichling     Renouard: Aldus     Renouard: Badius     Renouard: Estienne     Renouard: Marques     Renouard: Paris     Rep. bibl. en France     Ritter: Strasb. mun.     RMK     RMNy     Sajó–Soltész     Schottenloher     Schramm     Seebass: Bibliographia Osiandrica     Sommervogel     STC Italian     VD/16     Voet: Plantin     Vorndran