Segédanyagok:

könyvajánló és
szószedet
a latin nyelvhez

latin nyelv tanulásához ajánlott kézikönyvek

szótárak

nyelvkönyvek

nyelvtani összefoglalók, feladatgyűjtemények

Szöveggyűjtemények


Szószedet a latin nyelvû címlapok fordításához

accedo, -ere, -cessi, -cessum hozzájárul, kiegészít
accessio, -nis f  hozzájárulás, növekmény, bővülés, kiegészítés
ad haec usque tempora  egészen a mostani időkig
ad sua usque tempora  a saját idejéig
ad(j)icio -ere, -(j)eci, -(j)ectum  hozzácsap, -tesz, -illeszt
additae sunt ¨ hozzájárulnak, ehhez járulnak, kiegészülnek
adjectus est  kiegészül, hozzá van illesztve
agitur  szól valamiről ago -ere, egi, actum csinál, véghezvisz, hajt
alius 3 más(ik)
alphabeticus 3 betűrendes, névsor szerinti
alter 3  második
Anno (Domini, Salutis)  ... évben
annus, -i m év, esztendõ
annotatio -nis f megjegyzés, jegyzet
annoto -are, -avi, -atum jegyzetekkel ellát
anonymus 3  névtelen, ismeretlen
antea  azelőtt, korábban
antiquus 3 õsi, régi
apparatus -us m készület, segédeszköz, felszerelés
apud (acc) -nál-,-nél (nyomdász jelölésére)
attineo -ere, -tinui, -tentum   valahova  tartozik, valamihez kapcsolódik
auctor, -is m  szerző
auctus 3  kiegészített, bővített
augeo, augere, auxi, actum  növel, bővít, kiegészít
author, -is m  szerző

B.M.V.  Beata Maria Virgo
beatus 3 boldog

caesarea maiestas (sacra) császári fennség (szent)
carmen, inis n dal, vers, óda
castigatus 3 rövidre szabott, javított
centesimus 3  századik
centum  száz
chronologia  időrendben írt történeti munka
collatio -nis f  egybevetés, összehasonlítás, -olvasás
collectus 3  összegyűjtve, öszegyűjtött
colligatum több művet tartalmazó kötet
colligo, -ere, -legi, -lectum  összegyűjt, -szed
compendiarius 3 rövid
compendium -ii n  összefoglalás
compilo -are, -avi, -atum
  összeszed (más, több műből)
complectens  magában foglaló (-va), tartalmazó (-va)
complector, -ere, complexus  körülfog, -foglal
concio, -nis  beszéd
concionator -ris m  szónok, prédikátor
confero, -ferre, - tuli, -latum egybegyűjt, összehoz, -vet, -hasonlít
confessio, -nis f hitvallás
congero -ere, -gessi, -gestum  összegyűjt, -hord
congestus 3  összegyűjtött
contineo, -ere, -tinui, -tentum  összetart, -foglal, tartalmaz
contra + acc szemben, ellen
copiosus 3  bőséges, terjedelmes
corpus, -ris n   anyag, mű, könyv, kötet
correctus 3  javított
cultor, -ris m terjesztõ, tisztelõ, mûvelõ
cum (caesareae majestatis) gratia et privilegio  (őcsászári felsége) kegyelméből és jogával
cum indice copiosissima   igen terjedelmes mutatóval
cum praefatione (gen)   ... előszavával
curriculum vitae  életrajz

de aliis, ad ...(acc.) attinentibus  más, ...-hoz kapcsolódó dolgokról
decas tiz részre, fejezetre osztott mű
decem  tiz
decimus 3  tizedik
dedico -are, -avi, -atum  szán, rendel, felavat, jelent
defendo, -ere, di, -sum elhárít,, (meg)véd, erõsít
denuo újból, ismét
dictionarium, -ii n szótár
dies, -ei m (f) nap
diffusus 3 szétszórt, elszórt
digero, -ere, -gessi, -gestum  feloszt, rendez, vmilyen rend szerint leir  (in ... partes digesta ... részre felosztott; ... részben leirt)
digestus 3 felosztott
disciplina, -ae f  tanitás, rendszer, ismeret, tudomány
distribuo, -ere, -ui- utum el-, fel,- kioszt
distributus, -a, -um felosztott
diversorum auctorum  különböző szerzők(től...)
diversus 3  különböz¦ő különféle
divido -ere, -si, sum feloszt
divisus 3  felosztott
doctrina, -ae f tan(ítás)
dono, -are, -avi, -atum  ad(ományoz), lefordit
duo 3 kettő

ecclesia -ae f  egyház
ecclesiasticus
3  egyházi, egyházzal kapcsolatos
edidit - kiadta
editio, -nis f kiadás
editus 3  a ...(abl.)  kiadatott ... által
eiusdem  ugyancsak az ő (ugyanazon szerző további műve a kötetben)
elaboro -are -avi -atum   kidolgoz
emendatus 3 javitott
emendo -are, -avi, -atum  hibátlann  tesz, kiigazit
epistola -ae f  levél
epistola dedicatoria  ajánlás, dedikálás
epitheton, -i n melléknév (jelző)
epitoma, -ae n   (epitome)  kivonat, összegzés
etc. (et caetera)  stb.
evangelista, -ae
m evangélista
evulgo, -are, -av
i, -atum  közzétesz
ex officina (gen)  ... nyomdájából
ex optimis exemplaribus  a legjobb másolatokból, példányokból (azok alapján)
excerpo, -ere, -psi, -ptum kiszed, kiválogat
excudo, -ere, -si, -sum  (kiver,) kinyomtat
exemplar, is n  példány, másolat
exemplum, -i n  példa, példázat, példány, eredeti (irat)
expurgo 1 megtisztit

fere szinte
fides, ei
f  hitelesség, hűség

graecus 3 görög
grammaticae, -ae f nyelvtudomány, "nyelvtan"

hactenus  eddig, a mai napig
historia, ae f  történet, történelem
huic additae sunt  ehhez járul, továbbá

illustro, -are, -avi, -atum  megvilágit, magyaráz(zattal ellát)
in lucem edere (edo, edere, edidi, editum : kiad) kiadni (kéziratból, v. korábbi kiadások alapján)
in officina (+gen)  ... nyomdájában
in partes ... divisa   ... rész(e)kre osztott
in utilitatem (+gen)  ... hasznára, javára, használatára
index -cis m,f  mutató, jegyzék
index duplex, triplex  kettős, hármas mutató
index nominum  névmutató
index rerum   tárgymutató
index verborum  szóindex
industria (gen.)  munkájával
institutio, -nis f. tanítás, fejtegetés
interpretatio, -nis f  forditás, magyarázat
interpretator, -ris m  forditó, magyarázó, jegyzetekkel ellátó, közreműködő
interpretor, -ari,  -atus  magyaráz, fejteget, lefordit
iterum  újra (második, v. többedik kiadás)

juxta +acc szerint, alapján

Latinismus Graecismo respondet  a latin szöveg megfelel a       görögnek  (kétnyelvű kiadásoknál)
lector, is m  olvasó
lectori s(alutem)  (üdvözlet) az olvasónak (a bevezetés kezdőformulája)
libellus, -i m  könyv(ecske), kisebb mű
liber, -i m  könyv, mű, kötet
lingua, ae f nyelv
locupletatus 3  bővitett, kiegészitett
locupleto, -are, -avi, -atum meggazdagit, bővit, kiegészit
loci communes mondások
locus , i n hely

maiestas, (majestas) -tis f fennség, felség
materia, -ae f anyag, tárgy, forrás
memorabilis, -e  emlékezetre méltó, megjegyzésre érdemes
menda, -ae f; mendum -i n  hiba, hiány(osság), fogyatkozás
methodus, i m   eljárás, módszer
mille ezer
millesimus 3 ezredik
monumentum, i n forrás, emlék
multo
  sokkal
multus 3  sok
mundus, -i m világ, föld(kerekség)
mysterium (misterium) ,-ii n szentség, szertartás

nomen, inis n  név, szó
nonus 3  kilencedik
notabilis, e megjegyzésre érdemes, érdekes, fontos
novem  kilenc
novus 3  új
nunc  most
nunc primum   most először, elsőként

octavus 3  nyolcadik
octo  nyolc
officina, -ae f  műhely
olim egykor, korábban, régen
omnis, -e  minden, összes
onomasticon  névtár (szótár)
opera ac studio (gen.)   ... munkája és fáradozása (szorgalma) eredményeképpen
opera omnia  összes mű
optimus 3 legjobb
opus -eris n mű, munka, alkotás
opus Latinitate donatum   latinra forditott mű
opus, -eris n  mű, munka
ordo  -inis m  rend, rendszer
origo, inis f
kezdet, eredet

pars, -tis f  rész
per (acc)   által (iró, vagy más közreműködő személy neve mellett)
permissu superiorum  a fennsőbség, felsőbb hatóság engedélyével
permitto -ere, -misi, -missum  megenged
persona -ae f személy, ember
perutilis, -e igen  hasznos, igen használható
phrasis, is f  kifejezés, fordulat
poeticus 3  költői
pontifex, -is  pápa, főpap
postremus 3  utolsó, végső, legújabb
praefatio -nis f  elószó, bevezetés
primum először
primus 3 első
princeps, -is m   első (valakik között; pl. princeps poetarum: a legnagyobb költő)
principium, -ii n  alapelv, alapelem, alap
privilegium, -ii n  engedély
probatus 3  igazolt, becsült
prodeo -ire, -ivi, -itum megjelenik, kijön
propositio ,-nis f  előadás, tétel
purgo -are, -avi, -atum  megtisztit

quartus 3 negyedik
quattuor négy
quinque  öt
quintus ötödik

radix, -icis f gyökér, eredet
recognitio, -nis
f  vizsgálat,  átnézés
recognitus 3  újra  átnézett, javitott
recognosco, -ere, -cognovi, -cognitum  újra vizsgál
recusus, -a, -um (ki)nyomtatott
repurgo -are, -avi, -atum  (újra) megtisztit, megszabadit
res gestae  viselt dolgok, cselekedetek
res, rei f  dolog
respondeo -ere, -si, sum  felel, megfelel
rex, regis m  király

sacer 3  szent
Sacra Scriptura  Szentirás
salus, -tis f  jólét, szerencse
sanctus 3 szent
scholium, ii n  rövid magyarázat
scientia -ae f - scientiae, -arum   tudomány
scriptor, -is m  iró, szerző
scriptura, -ae irás, irat
secundus 3 második
sententia -ae f mondat, mondás, kifejezés, szállóige, vélemény
septem  hét
septimus  hetedik
series, ei f  sor, sorozat
sermo, nis m  beszéd, prédikáció
sex  hat
sextus  hatodik
signum, -i n jel, jelvény
singuli, ae, a minden egyes, egy-egy
societas -tatis f társaság, társulat
societatis Jesu  Jézus-társaságbeli, jezsuita
sub signo... (gen.)  nyomdászjelvény meghatorozása
sumptibus (sumtibus)  (+gen)  ... költségén, ... kiad ásában
sumptum, -us m költség, kiadás
synonymos, -on hasonló jelentésű (szó)

tertius 3  harmadik
thesaurus, i m  készlet, tár, szótár
tomus, i m  kötet
trado, -ere, didi, traditum  előad, átad, továbbad, utókor számára megír
tres, tria három
typographeum, -i n  nyomda, nyomdászműhely
typographus, -i m  nyomdász
typus, -i m kép, betû(forma)

una cum  -val, -vel együtt
unus 3  egy
usque haec tempora  a jelenkorig, a mai napig
usus, -us m használat, haszon; in usum +gen: valaki haszn(álat)ára, részére
utilis, -e  hasznos, használható
utilitas, -tis f  haszon, használhatóság

varius 3  különféle, sokféle, számtalan
verbum, i n ige, szó
vetus, -eris régi, ó-
vicesimus 3  huszadik
videlicet  tudniillik
viginti  húsz
virgo -inis f  szűz
virtus -utis f  erény
vita, -ae f  élet(rajz)
vitium -ii n hiba, vétek
volumen, -inis n  kötet