Régi könyves könyvtárosképzés Művelődés- és könyvtártörténet

1. évf.


a vizsga menete

minimum-kérdések: személynevek - helynevek - fogalmak, kifejezések

irodalom

Európai művelődés- és könyvtörténet: kötelező olvasmányok - ajánlott olvasmányok

Magyarországi művelődés- és könyvtörténet: kötelező olvasmányok - ajánlott olvasmányok

kérdezendő témakörök

könyvészeti kérdések


 

A vizsga menete:

A hallgató kihúz 3-szor 5 minimum kérdést, s azonnal válaszol. Egyetlen hiba a vizsga folytatásából való kizárást eredményezi. A helyes válaszok után a kijelölt témakörök bármelyikét (akár többet is) kérdezve győződik meg az oktató a hallgató felkészültségéről. Mindenki kap kérdést a könyvészeti segédeszközöket illetően is. A témakörök átfedő jellegűek (pl. egy-egy város nyomdászattörténete több témakörnél is bemutatható). Számot kell adni arról a képességről, hogy a megszerzett tényanyagot bármely szempont szerint elrendezve is képes a hallgató reprodukálni.

A minimum-kérdések

1. csoport: személynevek (melyik évszázadban élt?)

  • Arndt, Johann
  • Augustinus, Aurelius, Sanctus
  • Bacon, Francis
  • Bayle, Pierre
  • Bellarmino, Roberto
  • Bernát, Szent
  • Béze, Theodore de
  • Biandrata, Giorgio
  • Boccaccio, Giovanni
  • Bruno, Giordano
  • Bucer, Martin
  • Bugenhagen, Johannes
  • Campanella, Tomasso
  • Cartesius, Renatus
  • Comenius, Johannes Amos
  • Copernicus, Nicolaus
  • Cusanus, Nicolaus
  • Domonkos, Szent
  • Duns Scotus, Johannes
  • Erasmus, Desiderius
  • Ferenc, Szent
  • Ficino, Marsilio
  • Galilei, Galileo
  • Guevara, Antonio
  • Hobbes, Thomas
  • Hus, Jan
  • Jansenius, Cornelius
  • József, Kalazanti, Szent
  • Kempis Tamás
  • Leibniz, G. Wilhelm
  • Lipsius, Justus
  • Locke, John
  • Machiavelli, Niccolo
  • Melanchthon, Philipp
  • Morus, Thomas
  • Müntzer, Thomas
  • Newton, Isaac
  • Origenes
  • Paraeus, David
  • Petrarcha, Francesco
  • Pico della Mirandola
  • Plotinos
  • Richelieu
  • Sorbonne, Robert
  • Spener, Jakob
  • Spinoza, Benedictus
  • Tamás, Szent (Aquinói)
  • Tertullianus
  • Wolf, Christian
  • Zwingli, Ulrich

2. csoport: helynevek (hol található?)

 • Antwerpen
 • Bajorország (egy városnévvel)
 • Bánát
 • Barcaság
 • Bázel
 • Bethlen
 • Biccse
 • Boroszló
 • Cordoba
 • Csáktornya
 • Danzig
 • Dél-Németalföldi városok (XVII. század - legalább három)
 • Erdély
 • Flandria (két városnévvel)
 • Frankfurt an der Oder
 • Fulda
 • Genf
 • Gernyeszeg
 • Göttingen
 • Grác
 • Gröningen
 • Halle an der Saale
 • Hanza városok (legalább három város)
 • Heidelberg
 • hét erdélyi szász város
 • Karintia (egy városnévvel)
 • Keresd
 • Leiden
 • Leuven (Louvain)
 • Lombardia (két városnévvel)
 • Mezőség (Erdély)
 • Németújvár
 • Olmütz
 • Padova
 • Partium
 • Passau
 • Pfalz (amíg önálló volt) (egy városnévvel)
 • Pomeránia (egy városnévvel)
 • Rajna menti városok (legalább három)
 • Regensburg
 • Sárospatak
 • Sárvár
 • Stájerország (egy városnévvel)
 • Szászország (egy városnévvel)
 • Székelyföld
 • Szepesség
 • Szilézia (egy városnévvel)
 • Toronya (Torun)
 • Uppsala
 • Wolfenbüttel

 

3. csoport: fogalmak, kifejezések (mit jelent? a szellemi áramlatok esetében: melyik évszázadban keletkezett? - legalább egy képviselővel - a rendek esetében: ki és mikor (évszázad) alapította?)

 • abbreviatura
 • anabaptizmus
 • antiphonarium
 • apát
 • bencések
 • bíboros
 • cartesianizmus
 • colophon
 • domonkosok
 • érsek
 • esperes
 • evangélikus
 • ferencesek
 • filippizmus
 • helvét hitvallású
 • hiteleshely
 • humanista újplatonizmus
 • incipit
 • incunabulum
 • irénikus
 • janzenizmus
 • jezsuiták
 • kanonok
 • káplán
 • katekizmus
 • keresztény újsztoicizmus
 • librarius (XIII-XV. század)
 • ligatura
 • missale
 • nominalizmus
 • pálosok
 • patrisztika
 • pecia
 • piaristák
 • pietizmus
 • plébános
 • prépost
 • presbiter
 • provinciális
 • puritanizmus
 • püspök
 • realizmus (a középkori gondolkodásban)
 • református
 • scriptorium
 • skolasztika
 • stationarius (XIII-XV. század)
 • superintendens
 • szerkönyvek
 • tomizmus
 • unitarizmus

   

  Irodalom

Európai művelődés- és könyvtörténet

Kötelező olvasmányok

Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története. Bp., 2001, Széphalom kiadó. 187–417.

Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Bp., bármely kiadás

Fülöp Géza: A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában. Egyetemi jegyzet. Bp., bármely kiadás

Alfred Hessel: A könyvtárak története. Bp., 1959. 5-98. VAGY

Tóth Gyula (szerk): Egyetemes könyvtártörténet. (A kezdetektől a felvilágosodásig) Szombathely, 1995.

Ajánlott olvasmányok

Jakó Zsigmond-Radu Manolescu: A latin írás története. Bp., 1987, Helikon. 7-198.

A könyves kultúra. XIV-XVII. század. I. Válogatás az angolszász szakirodalomból. Vál., jegyz., Monok István, Szabó Enéh. Szeged, 1992, Scriptum.

A könyves kultúra. XIV-XVII. század. II. Válogatás a német szakirodalomból. Vál., jegyz., Monok István. Szeged, 1997, Scriptum. (Hessel egy része is benne van!)

Egon Friedell: Az újkori kultúra története I-II. kötet, Bp., bármely kiadás

Guglielmo Cavallo–Robert Chartier: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Bp., 2000, Balassi

Régi könyvek és kéziratok. Összeáll. Pintér Márta. Bp., 1974, OSZK. 65-84. (Vértesy Miklós és Borsa Gedeon tanulmányai).

Magyarországi művelődés- és könyvtörténet

Kötelező olvasmányok

Madas Edit–Monok István: Az írásbeliség, a könyvtárak és az olvasás története a Kárpát-medencében 1800-ig. Bp., 2001, Balassi.

Régi könyvek és kéziratok. Összeáll. Pintér Márta. Bp., 1974, OSZK. 85-96. 109-226. (Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Komjáthy Miklós, Berlász Jenő tanulmányai).

Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig. Bp., 1959, Helikon.

Ajánlott olvasmányok

V. Ecsedy Judit (–Pavercsik Ilona): A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473–1800. Bp, 1999, Balassi.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1848-ig. Szerk. Kovács Máté. Bp., 1963. 15-246.

Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Bp. bármely kiadás.

Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp., 1988. 5-103.

Kérdezendő témakörök

Az ókor könyvtárai I. (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína)

Az ókor könyvtárai II. (Görögország és a Római Birodalom)

A kéziratos könyvelőállítási technikák (másolómuhelyek, az exemplar-pecia rendszer); a kódexek jellemzői; a taxatio dokumentumai, mint művelődéstörténeti forrás.

A nyomtatott könyv feltalálása; az ősnyomtatvány jellemzői.

A nyomdász társadalom (a szakma rétegei).

A könyvnyomtatás centrumai a XV. század második felében (súlypontok változása, ennek okai).

A reformáció és a nyomtatott könyv (a könyv a reformáció művelődési programjában, a reformáció centrumai, mint nyomdászati központok).

Németalföld nyomdászata és könyvtárai I. Délnémetalföld a XV-XVI. században.

Németalföld nyomdászata és könyvtárai II. XVII. század (Városok, egyetemek, nyomdászcsaládok).

Németország nem protestáns városainak nyomdászata.

Nagyobb németországi könyvtárak.

Itália nyomdászata és könyvtárai a XV–XVII. században.

Franciaország nyomdászata és könyvtárai a XV–XVII. században.

Anglia nyomdászata és könyvtárai a XV–XVII. században.

Kelet-Európa nyomdászata és könyvtárai a XV–XVII. században.

Spanyolország nyomdászata és könyvtárai a XV–XVII. században.

Észak-Európa nyomdászata és könyvtárai a XV–XVII. században.

Egyes nagyobb európai nyomdászati központok és könyvprodukciójuk összehasonlítása (Bázel, Párizs, Velence, Lyon, Antwerpen, Köln, Strasbourg stb.)

Nyomdászcsaládok – kiadói stratégiák.

 

A magyarországi könyvkultúra kezdetei (a könyvtárak és az írásbeliség a XIV. századig)

A XV. század magyarországi magán és intézményi könyvtárai.

A Bibliotheca Corviniana és utóélete.

A kulturális intézményrendszer átalakulása a XVI. századi Magyarországon.

A XVI. századi Magyarország nyomdászai.

A XVII. századi Magyarország nyomdászai.

A XVI-XVII. századi olvasmányműveltség forrásai.

Arisztokráciánk olvasmányműveltsége a XVI-XVII. században.

A Kárpát-medence polgárságának olvasmányai.

Lelkészek és tanárok olvasmányai.

Iskolai könyvtárak a XVI-XVII. századi Magyarországon.

Az egyes szerzetesrendek gyűjteményei a XVI-XVII. századi Magyarországon.

A nagyobb világi gyűjtemények kialakulása a XVI-XVII. századi Magyarországon.

 

Könyvészeti kérdések (mire használható és micsoda?)

 • Benzing
 • BLC
 • BN
 • BSB
 • Capelli
 • Clavis/Borsa Clavis/Index Aureliensis
 • Graesse/Orbis
 • GW
 • HAB
 • Hain-Copinger
 • Index Aureliensis
 • NUC
 • OSzK Cat. 16.
 • Petrik
 • RMK
 • RMNy
 • Sajó-Soltész
 • VD 16